Du är här

2017-10-03

Investment AB Latour: Kallelse till extra bolagsstämma i Investment AB Latour (publ)

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) ("Latour") kallas härmed
till extra bolagsstämma onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 16.00 på J A
Wettergrens gata 7, Västra Frölunda.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 oktober 2017,
dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 19 oktober 2017 kl.
15.00.

Anmälan ska ske via telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till Latour
Extra Bolagsstämma, Box 336, 401 25 Göteborg. Vid anmälan ska uppges
namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid, namn på eventuella biträden och namn och
personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i
förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges
längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset
får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Blankett för fullmakt finns att hämta på Latours hemsida
www.latour.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman
tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen
den 19 oktober 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före
detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordningen

5.
Val av justeringsmän

6.
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Beslut om avyttring av bolag inom Latour-koncernen till bolag som
kontrolleras av anställd inom koncernen

8.
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - fullständigt beslutsförslag
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om avyttring av samtliga
aktier i Latours dotter-dotter-dotterföretag AVT Industriteknik AB
("AVT") till bolag som kontrolleras av anställd i AVT. Eftersom den
föreslagna avyttringen omfattas av de s k LEO-lagsreglerna i
aktiebolagslagens 16:e kapitel, erfordras ett beslut av bolagsstämman
för att överlåtelsen skall kunna ske med giltig verkan.

Bakgrunden till överlåtelsen är en konsekvens av att Latour under lång
tid renodlat sin verksamhet till att omfatta investeringar som i hög
grad uppfyller de ganska snäva investeringskriterier som Latour
beslutat om, som bland annat utgår från produktägande och möjligheter
till internationalisering. AVT är ett kunskapsföretag, där värdet
till stor del beror på kompetensen och engagemanget hos viktiga
befattningshavare och personalen. AVT kan dock inte beskrivas som ett
produktägande bolag med goda möjligheter till internationalisering.

För att ge den föreslagna avyttringen ytterligare en dimension kan det
konstateras att Latour är ett investmentbolag som skall verka som
aktiv huvudägare i de bolag man äger. Latour äger och tar
huvudägaransvar för investeringar för 65 miljarder kronor. AVT utgör
cirka 0,001 procent av detta. Vare sig för Latour eller för AVT är
denna relation hållbar. AVT är för litet för att få den uppmärksamhet
verksamheten förtjänar från sin huvudägare. Det finns inte heller
några synergier med andra verksamheter inom Latour. Ur Latours
synvinkel, som är den utgångspunkt som är relevant för det beslut som
skall fattas av den extra bolagsstämman, är det inte värdeskapande
att utöva huvudägarskap i en liten verksamhet som man konstaterat
faller utanför de uppställda investeringskriterierna.

AVT omsatte under 2016 enligt årsredovisningen 52,4 (55,4) Mkr med ett
rörelseresultat på 1,3 (1,9) Mkr. Åren dessförinnan visade bolaget
förluster. Latour har vid ett antal tidigare tillfällen gjort
ansträngningar för att avyttra verksamheten till externa köpare, utan
att lyckas. Nu har en principiell överenskommelse slutits med bolag
som kontrolleras av en anställd i AVT om att det skall förvärva
samtliga aktier i AVT för ett pris motsvarande 9 Mkr. Dessförinnan
skall utdelning ske med 6 Mkr från AVT. AVTs eget kapital uppgick
enligt senaste årsredovisning till 11,3 Mkr. Från detta skall
utdelningsbeloppet avräknas.

Mot bakgrund av ovanstående, är det Latours styrelses uppfattning att
den föreslagna affären sker till marknadsvärde, och att den innebär
att Latours resurser för ägarstyrning kan användas till innehav där
mer betydande värden kan skapas. Det är vidare Latours styrelses
uppfattning att AVT som bolag mår bättre av att vara ett s k ägarlett
företag. En fairness opinion från en oberoende värderare avseende
värderingen av AVT kommer att finnas tillgängligt på Latours
web-plats www.latour.se.

Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende punkten 7 gäller ett majoritetskrav om nio
tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra
bolagsstämman företrädda aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 639 840 000, varav 47 669 032 aktier av
serie A och 592 170 968 aktier av serie B. Bolaget innehar totalt 992
000 egna aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget
uppgår till 1 068 861 288, varav bolaget innehar 992 000 röster.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fairness opinion
under punkten 7 kommer finnas tillgängligt hos bolaget och på
bolagets hemsida, www.latour.se, från och med den 4 oktober 2017. De
aktieägare som önskar ta del av denna handling kan anmäla detta till
bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Aktieägares rätt till upplysningar
Aktieägare informeras härmed om sin rätt att på stämman ställa frågor
till bolaget om de ärenden som ska tas upp på den extra
bolagsstämman.

Program vid stämman
15.30 Stämmolokalen öppnas
16.00 Extra bolagsstämma inleds

Ingen förtäring serveras vid den extra bolagsstämman.

Göteborg i oktober 2017

Investment AB Latour (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3
oktober 2017, kl. 18.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-latour/r/kallelse-till-extra-bol...
http://mb.cision.com/Main/487/2359103/730898.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.