Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Investment AB Öresund: Kallelse till årsstämma den 31 mars 2020

Investment AB Öresund (publ), org.nr 556063-9147 ("Bolaget" eller
"Öresund"),

håller årsstämma tisdagen den 31 mars 2020 klockan 14.00,
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.
Anmälan m.m.
Den som önskar deltaga vid stämman skall:

· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB
("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 25 mars 2020;

· dels anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman till Bolaget senast
onsdagen den 25 mars 2020.

Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, via fax 08-402 33 03, via
e-post till adress: info@oresund.se eller via post till adress:
Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm. Vid anmälan
vänligen uppge namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav. För anmälan av eventuella biträden
gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda en skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas
av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling ("Registreringsbevis") för den
juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte
vara äldre än ett år, utom i de fall fullmakten enligt sin lydelse är
giltig en längre tid, högst fem år. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, www.oresund.se.
Fullmaktsformulär tillhandahålls även efter beställning. För
beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och
telefonnummer som för anmälan enligt ovan. För att underlätta
inpassering vid stämman bör fullmakter i original, eventuella
Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar vara Bolaget
tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 25 mars 2020.

Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att få deltaga vid stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd senast onsdagen
den 25 mars 2020. För att detta skall kunna ske måste begäran om
sådan omregistrering göras i god tid till förvaltaren före nämnda
dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

För information om hur personuppgifterna behandlas se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2019

9. Beslut om;
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2019

b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer eller
registrerat revisionsbolag

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14. Val av revisor eller registrerat revisionsbolag
15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp
av egna aktier

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram
18. Förslag till beslut från aktieägaren Thorwald Arvidsson
19. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, bestående av Mats Qviberg (styrelsens ordförande),
Sten Dybeck, Magnus Hybbinette och Astrid Ohlin, föreslår att Mats
Qviberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b) Vinstdisposition och avstämningsdagar
Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kronor per aktie uppdelat på
två utbetalningstillfällen samt att resterande vinstmedel balanseras
i ny räkning. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,00
kronor per aktie med förslag till avstämningsdag för utdelningen
torsdagen den 2 april 2020. Vid det andra utbetalningstillfället
betalas 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 2
oktober 2020. Under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med
styrelsens förslag beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclears
försorg tisdagen den 7 april 2020 respektive onsdagen den 7 oktober
2020.

Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer eller
registrerat revisionsbolag

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju
samt att ett registrerat revisionsbolag skall utses till revisor.

Punkt 11 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och
revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte
uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, för
perioden till och med utgången av årsstämman 2021, skall utgå med
310.000 (300.000) kronor till envar av styrelsens ordförande och
styrelsens vice ordförande och med 225.000 (220.000) kronor vardera
till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter. För tiden intill
slutet av årsstämman 2021 föreslås styrelsen således bestå av Magnus
Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats
Qviberg, Douglas Roos och Marcus Storch. Information om de personer
som föreslås till omval återfinns på Bolagets webbplats
www.oresund.se.

Punkt 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
Valberedningen föreslår att Mats Qviberg omväljs till styrelsens
ordförande och att Laila Freivalds omväljs till vice ordförande i
styrelsen.

Punkt 14 Val av revisor eller registrerat revisionsbolag
Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB
omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2021. KPMG AB har
meddelat att om KPMG AB väljs till revisor av stämman kommer Mårten
Asplund att vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag
överensstämmer med styrelsens, tillika revisionsutskottets,
rekommendation. Varken valberedningens förslag eller
revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för
påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor
som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Punkt 15 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska
återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att längst intill
årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska
återköp av högst 4.500.000 egna aktier, dock motsvarande en
köpeskilling om totalt högst 300 Mkr. Bolaget skall därvid ingå så
kallade swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot
avkastningen på Bolagets aktie. Motparten i swapavtalet skall kunna
erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för
swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Punkt 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare att gälla till dess att nya
riktlinjer antagits av en stämma, dock längst intill slutet av
årsstämman 2024:

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamöter, verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare i Bolaget. Riktlinjerna skall
tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas
av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Bolaget är ett rent investmentföretag som bedriver
förvaltningsverksamhet. Bolagets övergripande målsättning är att som
investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Bolagets aktieägare
en god långsiktig avkastning. Affärsstrategin för att uppnå denna
målsättning är att:

· Huvudsakligen investera i nordiska värdepapper
· Ha en hög soliditet
· Ha låga förvaltningskostnader
· Ha en flexibel likviditetspolitik

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet
förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade
medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I Bolaget har inrättats ett långsiktigt incitamentsprogram i form av
ett aktiesparprogram. Det har beslutats av bolagsstämman och omfattas
därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller
de långsiktiga aktiesparprogram som styrelsen föreslår att årsstämmor
skall anta framöver.

Arvode till styrelseledamöter omfattas inte heller av kravet på
riktlinjer eftersom sådan ersättning beslutas av bolagsstämman.

Det föreslagna aktiesparprogrammet 2020 motsvarar i allt väsentligt
det befintliga aktiesparprogrammet. Aktiesparprogrammen omfattar
samtliga anställda i Bolaget. De prestationskrav som används för att
bedöma utfallet av aktiesparprogrammen har en tydlig koppling till
affärsstrategin och därmed till Bolagets hållbara långsiktiga
värdeskapande. Dessa prestationskrav innefattar substansvärdets
årliga utveckling, med hänsyn tagen till lämnad utdelning, jämfört
med totalavkastningsindexet SIX Return Index. Aktiesparprogrammen
uppställer vidare krav på egen investering och flerårig innehavstid.
För mer information om dessa aktiesparprogram, innefattande de
kriterier som utfallet är beroende av, se www.oresund.se (avsnitt
Bolagsstyrning/Långsiktigt aktiesparprogram).

Rörlig kontant ersättning som omfattas av dessa riktlinjer skall syfta
till att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och
hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen skall vara marknadsmässig och får bestå av följande
komponenter; fast kontant ersättning (månadslön), rörlig kontant
ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan
därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis
aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontan...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.