Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-07

Investment AB Öresund: Valberedningens förslag och motiverat yttrande inför årsstämman 2014

Valberedningens förslag samt redogörelse för valberedningens arbete
inför årsstämman 2014

Bakgrund

I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ) ("Bolaget"):s
årsstämma 2013 skall valberedningen bestå av en representant för
envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i
Bolaget. I september 2013 utsågs en valberedning bestående av Mats
Qviberg (Mats Qviberg med familj), Sten Dybeck (Sten Dybeck med
familj), Magnus Hybbinette (Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse)
och Sven Hagströmer (H&Q Särskilda Pensionsstiftelse). Mats Qviberg
är ordförande i valberedningen. En aktieägare som är bland de fyra
största har avböjt att deltaga i valberedningens arbete.

Mats Qviberg är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen
avviker från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vad gäller att
styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen.
Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen
är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till årsstämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en
utvärdering av styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt
sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och
kompetens, har diskuterats. Nuvarande styrelse är, enligt
valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter har
förklarat sig vara tillgängliga för omval.

Valberedningen föreslår därför dels att antalet styrelseledamöter
skall vara oförändrat sju och att inga styrelsesuppleanter skall
utses, dels omval av samtliga nuvarande ledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslås således bestå av Magnus
Dybeck, Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds,
Fredrik Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch.

Mats Qviberg föreslås fortsätta som Bolagets ordförande och Per-Olof
Eriksson föreslås fortsätta som vice ordförande.

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en
samlad bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots
relationer till Bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i
Bolaget bedöms av valberedningen uppfylla Kodens regler avseende
oberoende (i förhållande till Bolaget och dess ledning respektive i
förhållande till större ägare):

Magnus Dybeck Oberoende ledamot
Öystein Engebretsen Ej oberoende relativt större ägare
Per-Olof Eriksson Oberoende ledamot
Laila Freivalds Oberoende ledamot
Fredrik Grevelius Ej oberoende relativt Bolaget
Mats Qviberg Ej oberoende relativt större ägare
Marcus Storch Oberoende ledamot

Förslag till styrelsearvoden

Styrelsearvodena föreslås oförändrade från 2013. Styrelsearvode
föreslås utgå till styrelsens ordförande och till vice ordförande med
240.000 kronor vardera och till övriga ledamöter med 180.000 kronor
vardera. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av
anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode. Styrelseledamot
skall, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att
fakturera styrelsearvodet.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB
med huvudansvarig revisor Anders Bäckström omväljs för tiden intill
slutet av årsstämman 2015.

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag om instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår årsstämman att såväl principerna för utseende
av valberedning som instruktion för valberedningen lämnas oförändrade
enligt följande lydelse:

Instruktion för valberedningen

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans
beslut i tillsättningsfrågor.

Utseende av valberedning

Enligt beslut vid årsstämman 2013 skall följande principer gälla för
utseende av valberedning:

Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra
största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. Namnen på
valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det
kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar
den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det
åligger valberedningens ordförande att sammankalla valberedningen.

Om aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller inte längre
tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i
Bolaget skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och
aktieägare som står näst i tur skall erbjudas plats i valberedningen.
Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett
representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot
och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall
offentliggöras.

Valberedningens uppgifter är att föreslå bolagsstämman:

· Styrelse och ordförande i styrelsen samt eventuell vice ordförande
i styrelsen

· Arvoden för styrelsens medlemmar
· Revisor och arvodering av revisor
· Instruktion för valberedningen
· Ordförande vid bolagsstämman
Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid
årsstämman.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) ("Bolaget") motiverar
sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är,
enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga
ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval.
Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med
hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna
möta de krav Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid
särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och
kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens
kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga
nuvarande ledamöter:

Magnus Dybeck, Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila
Freivalds, Fredrik Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch. Mats
Qviberg föreslås fortsätta som Bolagets ordförande och Per-Olof
Eriksson föreslås fortsätta som vice ordförande.

De föreslagna ledamöterna, med undantag av Fredrik Grevelius, bedöms
vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
Samtliga föreslagna ledamöter utom Öystein Engebretsen och Mats
Qviberg bedöms vara oberoende i förhållande till Bolagets större
aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed
Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.

Stockholm i mars 2014

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg

Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i
noteringsavtal.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/valberedningens-forsla...
http://mb.cision.com/Main/1772/9547937/218197.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.