Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Investor: Kommuniké från Investor AB:s årsstämma den 10 maj 2016

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 10,00 kronor
per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen
den 12 maj 2016. Utdelningen beräknas att sändas ut tisdagen den 17
maj 2016.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Josef Ackermann, Gunnar Brock,
Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten
Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg,
Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och
syntetiska aktier till ett totalt värde om 9.995.000 kronor att utgå
med 2.400.000 kronor till styrelseordföranden, med 1.390.000 kronor
till vice ordföranden och med 640.000 kronor vardera till övriga åtta
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt
1.085.000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten.

Årsstämman beslutade vidare att styrelseledamot ska ha möjlighet att
välja att erhålla 50 procent av värdet av styrelsearvodet före skatt,
exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier.
Varje syntetisk aktie ger rätt att efter fem år erhålla en
utbetalning av ett belopp som motsvarar börsvärdet vid
utbetalningstillfället av en B-aktie i bolaget. Utdelningar på
Investors B-aktier under tiden fram till utbetalningstidpunkten
gottskrivs ledamoten i form av tilldelning av ytterligare syntetiska
aktier. Således ska högst 4.455.000 kronor av styrelsearvodet utgå i
form av syntetiska aktier.

Revisor
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till
bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Deloitte
AB har meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt
kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning till verkställande direktören och andra
medlemmar i ledningsgruppen. Riktlinjerna överensstämmer med vad som
fastställdes av årsstämman 2015, dock att pensionsförmåner ska bestå
av en premiebestämd pensionsplan, varvid avsättningarnas andel av
fast kontantlön varierar med befattningshavarens ålder.
Pensionsförmånen för ledningsgruppen ska beräknas på samtliga
lönedelar av den fasta kontantlönen.

Program för långsiktig aktierelaterad lön
Årsstämman godkände omfattningen av och huvudprinciperna för Investors
program för långsiktig aktierelaterad lön för ledningsgruppen och
övriga medarbetare 2016 uppdelat på en Aktiesparplan och ett
Prestationsbaserat Aktieprogram, vilka är kopplade till aktier i
Investor av serie B.

Enligt Aktiesparplanen gäller att anställda som väljer att delta i
programmet för varje aktie som kvalificerar för deltagande i
Aktiesparplanen ("Deltagaraktie") tilldelas två optioner
("Matchningsoptioner") samt en rätt att förvärva en Investoraktie
("Matchningsaktie"). Deltagaraktien kan antingen vara en aktie som
den anställde redan äger eller en aktie som förvärvas under en av
styrelsen beslutad period efter publiceringen av Investors första
kvartalsrapport för 2016 ("Mätperioden"). Den genomsnittliga
volymviktade betalkursen för Investoraktien under Mätperioden benämns
"Deltagarkursen". Matchningsaktien kan, efter en treårig
kvalifikationsperiod, förvärvas för 10 kronor under en fyraårsperiod.
Varje Matchningsoption berättigar till förvärv av en aktie under
motsvarande period till ett pris motsvarande 120 procent av
Deltagarkursen.

Enligt det Prestationsbaserade Aktieprogrammet erbjuds högre
befattningshavare rätt att efter en treårig kvalifikationsperiod
under fyra år förvärva aktier ("Prestationsaktier") för ett pris
motsvarande 50 procent av Deltagarkursen under förutsättning att
Investoraktiens totalavkastning överträffar en viss nivå. Den årliga
totalavkastningen (inklusive återinvesterade utdelningar) mäts
kvartalsvis under kvalifikationsperioden och måste överstiga räntan
för 10-åriga statsobligationer med mer än 10 procentenheter för att
ge befattningshavarna rätt att förvärva det högsta antal
Prestationsaktier som preliminärt tilldelats respektive
befattningshavare.

Den anställdes tilldelning av Matchningsaktier, Matchningsoptioner och
Prestationsaktier är också beroende av den anställdes befattning och
är kopplad till den anställdes fasta kontantlön.

Vid en antagen Deltagarkurs om 275 kronor utgör det högsta antal
aktier som kan komma att förvärvas av de anställda till följd av
Matchningsoptionerna 125.000. Högsta antal Matchningsaktier som de
anställda kan få rätt att förvärva uppgår, tillsammans, med därtill
hörande beräknad kompensation för utdelning, till 75.000. Högsta
antal Prestationsaktier som högre befattningshavare kan få rätt att
förvärva, vid maximal måluppfyllelse, uppgår, tillsammans med därtill
hörande beräknad kompensation för utdelning, till 365.000. Högsta
antal aktier som kan komma att förvärvas under programmet för
långsiktig aktierelaterad lön är beroende av Deltagarkursen och kan
således komma att öka eller minska.

Kostnaderna för programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2016 som
redovisas över resultaträkningen baseras på redovisningsprinciperna
enligt IFRS-2 och uppgår vid en Deltagarkurs om 275 kronor samt fullt
deltagande till cirka 24 miljoner kronor för Aktiesparplanen och
cirka 22 miljoner kronor för det Prestationsbaserade Aktieprogrammet.
I beloppen ingår beräknad kostnad för sociala avgifter.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till
årsstämman 2017 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av
serie A och serie B för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i
arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse
av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig
aktierelaterad lön samt för att säkra kostnader inklusive sociala
avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet
av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B
får ske till de anställda som deltar i programmet för långsiktig
aktierelaterad lön 2016. Högst 800.000 aktier eller det högre antal
som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande
åtgärder får överlåtas. Överlåtelse får ske under den tid och till
det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier enligt
programmet. Bolaget innehar idag 3.699.473 egna aktier av serie B.

Aktieägare Thorwald Arvidsson
Årsstämman avslog aktieägaren Thorwald Arvidssons samtliga förslag.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes till ersättningsutskott Jacob Wallenberg
(ordförande), Tom Johnstone och Lena Treschow Torell. Till revisions-
och riskutskottet valdes Grace Reksten Skaugen (ordförande), Gunnar
Brock, Magdalena Gerger och Jacob Wallenberg. Marcus Wallenberg
valdes till vice ordförande i styrelsen för Investor AB.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslutade styrelsen, i
enlighet med valberedningens rekommendation, att, i likhet med
2011-2015, anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte
tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas
bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande
exponering mot Investoraktien, till exempel i form av syntetiska
aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års
arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

Styrelsen INVESTOR AB (publ)

För ytterligare information:
Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and
Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30
Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är
en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag.
Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk
och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag
best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB,
Ericsson och Mölnlycke Health Care.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investor/r/kommunike-fran-investor-ab-s-arssta...
http://mb.cision.com/Main/1084/2006432/513940.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.