Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

Investor: Kommuniké från Investor ABs årsstämma den 6 maj 2014

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 8,00 kronor
per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen
den 9 maj 2014. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 14
maj 2014.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Dr. Josef Ackermann, Gunnar
Brock, Sune Carlsson, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Grace Reksten
Skaugen, O. Griffith Sexton, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell,
Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Peter Wallenberg Jr.

Carola Lemne hade undanbett sig omval.

Årsstämman valde Magdalena Gerger till ny styrelseledamot.

Magdalena Gerger är svensk medborgare och född 1964. Magdalena Gerger
är verkställande direktör och koncernchef i Systembolaget AB,
styrelseordförande i IQ-initiativet AB, styrelseledamot i Husqvarna
AB samt ledamot i Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och
syntetiska aktier till ett totalt värde om 9.773.000 kronor att utgå
med 2.175.000 kronor till styrelseordföranden och med 580.000 kronor
vardera till övriga elva styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget samt sammanlagt 1.218.000 kronor kontant som arvode för
arbete i styrelseutskotten.

Årsstämman beslutade vidare att styrelseledamot ska ha möjlighet att
välja att erhålla 50 procent av värdet av styrelsearvodet före skatt,
exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier.
Varje syntetisk aktie ger rätt att efter fem år erhålla en
utbetalning av ett belopp som motsvarar börsvärdet vid
utbetalningstillfället av en B-aktie i bolaget. Utdelningar på
Investors B-aktier under tiden fram till utbetalningstidpunkten
gottskrivs ledamoten i form av tilldelning av ytterligare syntetiska
aktier. Således ska högst 4.277.500 kronor av styrelsearvodet utgå i
form av syntetiska aktier.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till
bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Deloitte
AB har meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt
kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning till verkställande direktören och andra
medlemmar i ledningsgruppen. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen
med vad som fastställdes av årsstämman 2013.

Program för långsiktig aktierelaterad lön

Årsstämman godkände omfattningen av och huvudprinciperna för Investors
program för långsiktig aktierelaterad lön för ledningsgruppen och
övriga medarbetare 2014 uppdelat på en Aktiesparplan och ett
Prestationsbaserat Aktieprogram, vilka är kopplade till aktier i
Investor av serie B.

Enligt Aktiesparplanen, som omfattar samtliga anställda, gäller att
anställda som väljer att delta i programmet för varje aktie som
kvalificerar för deltagande i Aktiesparplanen ("Deltagaraktie")
tilldelas två optioner ("Matchningsoptioner") samt en

rätt att förvärva en Investoraktie ("Matchningsaktie"). Deltagaraktien
kan antingen vara en aktie som den anställde redan äger eller en
aktie som förvärvas under en av styrelsen beslutad period efter
publiceringen av Investors första kvartalsrapport för 2014
("Mätperioden"). Den genomsnittliga volymviktade betalkursen för
Investoraktien under Mätperioden benämns "Deltagarkursen".
Matchningsaktien kan, efter en treårig kvalifikationsperiod,
förvärvas för 10 kronor under en fyraårsperiod. Varje
Matchningsoption berättigar till förvärv av en aktie under
motsvarande period till ett pris motsvarande 120 procent av
Deltagarkursen.

Enligt det Prestationsbaserade Aktieprogrammet erbjuds högre
befattningshavare rätt att efter en treårig kvalifikationsperiod
under fyra år förvärva aktier ("Prestationsaktier") för ett pris
motsvarande 50 procent av Deltagarkursen under förutsättning att
Investoraktiens totalavkastning överträffar en viss nivå. Den årliga
totalavkastningen (inklusive återinvesterade utdelningar) mäts
kvartalsvis under kvalifikationsperioden och måste överstiga räntan
för 10-åriga statsobligationer med mer än 10 procentenheter för att
ge befattningshavarna rätt att förvärva det högsta antal
Prestationsaktier som preliminärt tilldelats respektive
befattningshavare.

Den anställdes tilldelning av Matchningsaktier, Matchningsoptioner och
Prestationsaktier är också beroende av den anställdes befattning och
är kopplad till den anställdes fasta kontantlön.

Vid en antagen Deltagarkurs om 200 kronor utgör det högsta antal
aktier som kan komma att förvärvas av de anställda till följd av
Matchningsoptionerna 160.000. Högsta antal Matchningsaktier som de
anställda kan få rätt att förvärva uppgår, tillsammans, med därtill
hörande beräknad kompensation för utdelning, till 105.000. Högsta
antal Prestationsaktier som högre befattningshavare kan få rätt att
förvärva, vid maximal måluppfyllelse, uppgår, tillsammans med därtill
hörande beräknad kompensation för utdelning, till 555.000. Högsta
antal aktier som kan komma att förvärvas under programmet för
långsiktig aktierelaterad lön är beroende av Deltagarkursen och kan
således komma att öka eller minska.

Kostnaderna för programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2014 som
redovisas över resultaträkningen baseras på redovisningsprinciperna
enligt IFRS-2 och uppgår vid en Deltagarkurs om 200 kronor samt fullt
deltagande till cirka 22 miljoner kronor för Aktiesparplanen och
cirka 22 miljoner kronor för det Prestationsbaserade Aktieprogrammet.
I beloppen ingår beräknad kostnad för sociala avgifter.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till
årsstämman 2015 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av
serie A och serie B för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i
arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse
av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig
aktierelaterad lön samt för att säkra kostnader inklusive sociala
avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet
av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B
får ske till de anställda som deltar i programmet för långsiktig
aktierelaterad lön 2014. Högst 1.100.000 aktier eller det högre antal
som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande
åtgärder får överlåtas. Överlåtelse får ske under den tid och till
det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier enligt
programmet. Bolaget innehar idag 6.041.105 egna aktier av serie B.

Aktieägare Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB

Årsstämman avslog aktieägaren Aktiebolagstjänst Leif Malmborg ABs
förslag om att årsstämman skulle pröva frågan om Investors
försättande i likvidation.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes till ersättningsutskott Jacob Wallenberg
(ordförande), O. Griffith Sexton och Lena Treschow Torell. Till
revisionsutskott valdes Sune Carlsson (ordförande), Grace Reksten
Skaugen, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr. Till finans- och
riskutskott valdes Grace Reksten Skaugen (ordförande), Gunnar Brock
och Jacob Wallenberg.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslutade styrelsen, i
enlighet med valberedningens rekommendation, att, i likhet med 2013,
anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har
motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett
eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot
Investoraktien, till exempel i form av syntetiska aktier) till ett
marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt,
exklusive arvode för utskottsarbete.

Styrelsen

INVESTOR AB (publ)

För ytterligare information:
Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications: 08-614 20
58, 070-636 74 17

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30
Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år
sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella
kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella
kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att
göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco,
SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investor/r/kommunike-fran-investor-abs-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/1084/9580335/241353.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.