Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-07

INVISIO Communications kallar till Årsstämma

a

INVISIO Communications kallar till Årsstämma

Stockholm 07 april, 2014

Styrelsen för INVISIO Communications AB har beslutat kalla till årsstämma
onsdagen den 7 maj 2014 med bl a förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

Närmare detaljer för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande samt övriga
förslag framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Højgård Hansen, vd för INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 77 22
E-mail: lhh@invisio.com

Om INVISIO Communications AB
INVISIO Communications AB är ett publikt företag noterat på NASDAQ OMX First
North Premier Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på NASDAQ OMX
Stockholm. INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra
förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
kommunikationslösningar som avancerade headset, kontrollenheter och
kringutrustning för användning med tvåvägsradio, framförallt av professionella
användare som ofta verkar i krävande miljöer. Kunderna finns bland annat inom
militär och militära specialstyrkor, polis och insatsstyrkor, räddningstjänst,
säkerhetsbranschen och industrier världen över. Mer information finns på
företagets hemsida www.invisio.com. Mangold Fondkommission AB är certifierad
rådgivare för INVISIO Communications AB.

Aktieägarna i

INVISIO Communications AB

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 kl. 13.00 i Advokatfirman
Westermark Anjou AB:s lokaler på Sergels torg 12 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

-- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
30 april 2014,

-- dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 2 maj
2014.

Anmälan ska göras skriftligen till INVISIO Communications AB, Årsstämma 2014,
Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post till investor_relations@invisio.com. Vid
anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer under kontorstid samt namn på eventuella biträden uppges.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in
redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på
begäran och finns tillgängligt på INVISIO Communication AB:s (”Bolaget” eller
”INVISIO”) webbplats www.invisio.com senast från och med tre veckor före
stämman och dagen för stämman. Den som företräder juridisk person ombeds visa
upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta
sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 30 april 2014, då sådan
omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter
15. Beslut om arvode till revisor
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare
17. Beslut om emissionsbemyndigande
18. Stämmans avslutande

Bolagets valberedning, bestående av Ramsay Brufer (ordförande), företrädande
Alecta Pensionsförsäkringar, ömsesidigt, Eric Åfors, företrädande Yggdrasil,
Lage Jonason, företrädande sig själv med familj och bolag samt Lars Röckert,
styrelsens ordförande, tillsammans representerande ett aktie- och röstinnehav
om cirka 36 procent, föreslår att styrelsens ordförande, Lars Röckert, väljs
till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de ansamlade förlusterna om
-14 092 544 kronor, varav -14 537 544 kronor avser årets förlust, med 11 438
608 kronor avräknas mot överkursfonden, som därefter uppgår till 0 kronor, samt
att återstående förlust täckes genom ianspråktagande av reservfonden med 2 653
936 kronor. Reservfonden uppgår därefter till 21 598 672 kronor.

Beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och
styrelseordförande, val av revisor, beslut om arvoden och annan ersättning till
styrelseledamöter och beslut om arvode till revisor (punkterna 11 – 15)

Bolagets valberedning har anmält till styrelsen att man avser föreslå att
årsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Punkt 11: Styrelsen föreslås bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan
suppleanter.

Punkt 12: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Lage Jonason,
Anders Persson, Lars Röckert och Mats Warstedt samt nyval av Annika Andersson
och Charlotte Falvin. Lars Röckert föreslås omväljas till styrelsens
ordförande.

Annika Andersson, född 1958, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Annika Andersson är vice ordförande i Karolinska Institutet, arbetande
ordförande i Pantor Engineering AB, som utvecklar handelsplattformar, samt
rådgivare inom ägarstyrning. Annika Andersson har lång erfarenhet från
finansbranschen, bland annat från Fjärde AP-fonden som analyschef,
portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och
hållbarhet.

Charlotte Falvin, född 1966, har en mastersexamen från internationella
ekonomutbildningen på Lunds Universitet. Efter en operativ karriär inom IT och
telecombranschen, där hon efter ett antal år inom internationell
affärsutveckling och ledning bland annat varit vice VD på Axis och VD på Decuma
samt telecomföretaget TAT The Astonishing Tribe, ägnar hon sig idag på heltid
åt styrelseuppdrag. Hon har idag bl a uppdrag som styrelseledamot i Axis AB och
Doro AB samt som styrelseordförande i MultiQ International AB, BFT Coffee AB
och Ideon AB.

Punkt 13: Till revisor föreslås omväljas det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 14: Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 900 000 kronor till av
bolagsstämman valda styrelseledamöter, varav 275 000 kronor ska utgå till
styrelsens ordförande och 125 000 kronor ska utgå till var och en av övriga
bolagsstämmovalda ledamöter. Inget arvode ska utgå för kommittéarbete.

Punkt 15: Till revisor föreslås utgå arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande
befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och
behålla befattningshavarna. Bolaget inhämtar och utvärderar information om
marknadsmässig ersättning för relevanta branscher och länder. Den individuella
ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar
och prestation. För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast
bruttoersättning, inom vilken ram den anställde själv kan påverka fördelningen
mellan fast lön, pension och andra förmåner. Eventuell pensionsförmån ska vara
avgiftsbestämd. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i
förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen. Därutöver kan
fastställas en årlig rörlig ersättning baserad på i förhand bestämda mätbara
mål skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Den rörliga
ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den
mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande.

Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram till ledande befattningshavare, dvs bolagets ledning.

Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning
från bolagets sida, och åtta månader vid uppsägning från verkställande
direktörens sida. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare ska
inte överskrida den för respektive jurisdiktion lagstadgade uppsägningstiden.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)

Bakgrund

Styrelsens bedömning är att Bolagets egna kapital successivt kommer att öka i
och med att verksamheten numera förväntas bli vinstgivande. Lånefinansieringen
är ordnad och långsiktig. Något behov av att emittera aktier för att stärka
rörelsens finansiering föreligger inte.

Som många gånger uttalats pågår det ett antal stora militära
moderniseringsprogram, där Bolaget kan erbjuda sina produktlösningar. Det kan
inte uteslutas att Bolaget fram till årsstämman 2015 erhåller en order av en
storleksordning som gör att motparten antingen kan komma att önska se ett något
större eget kapital eller att order...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.