Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-27

INVISIO Communications kallar till årsstämma

a

INVISIO Communications kallar till årsstämma

Stockholm den 27 mars 2017

Aktieägarna i INVISIO Communications AB kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 26 april 2017, kl. 13.00 i IVA:s konferenslokaler, Grev Turegatan 16 i
Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som vill delta i bolagsstämman ska

-- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 20 april 2017,
-- dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast torsdagen
den 20 april 2017.

Anmälan ska göras skriftligen till INVISIO Communications AB, Att:
Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post till
bolagsstamma@invisio.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid, aktieinnehav samt
namn på eventuella ombud och biträden uppges.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in
redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget
och på bolagets webbplats www.invisio.com. Den som företräder juridisk person
ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta
i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så
att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 20 april 2017.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av den verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15. Fastställande av antal revisorer och val av revisor.
16. Godkännande av ordning för valberedningen.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Lars Röckert väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och
styrelseordförande (punkterna 12, 14)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie stämmovalda
styrelseledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av
styrelseledamöterna Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Anders
Persson, Lars Röckert och Mats Warstedt.

Valberedningen föreslår omval av Lars Röckert som styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 13)
Valberedningen har genomfört en översyn av styrelsearvoden, inkluderande en
jämförelse med andra bolag med liknande storlek och marknadsvärde. Bolagets
kommersiella framgångar och goda tillväxt under 2016 innebär såväl ett ökat
fokus på långsiktig strategi som en större förväntan på att ledamöterna ska
delta i resor, mässor och utredningsuppdrag. Därför anser valberedningen att en
höjning av styrelsens arvoden är motiverad och föreslår en höjning av arvodet
till styrelsens ordförande från 375 000 till 420 000 kronor (motsvarande 12
procent) och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 150 000 till
165 000 kronor (motsvarande 10 procent). Valberedningen föreslår dessutom ett
arvode om 60 000 kronor till det nyinrättade ersättningsutskottets ordförande
och 40 000 kronor till vardera av de ytterligare två ledamöterna i detta
utskott. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens
ledamöter kommer att uppgå till 1 385 000 kronor (1 215 000).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända
fakturor.

Fastställande av antal revisorer och val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB
omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.
PricewaterhouseCoopers AB har informerat INVISIO Communications om att den
auktoriserade revisorn Mats Åkerlund kommer att utses till huvudansvarig
revisor om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor.

Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 16)
Valberedningen bedömer att principerna för utseende av valberedningen och dess
arbete uppfyller höga krav, men föreslår att de förändras något, i syfte att
förbättra arbetet ytterligare:

-- Principerna föreslås från årsstämman 2017 gälla tills vidare och fram till
dess att framtida bolagsstämma önskar besluta om en förändring.
-- Principerna kompletteras med en uppmaning till valberedningen att årligen
proaktivt söka kontakt med såväl större aktieägare, som inte har utsett
ledamot i valberedningen, som representanter för mindre aktieägare. Detta i
syfte att ta del av deras eventuella synpunkter på bolagets styrelse och
dess sammansättning.
-- Principerna förändras för att tydligare instruera valberedningen att verka
kontinuerligt under hela perioden mellan årsstämmor och för att
valberedningens ledamöter ska vara utsedda av de vid var tid största
ägarna.

Valberedningens förslag:

En valberedning ska utses för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för
beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende:

-- ordförande för stämman,
-- antal styrelseledamöter,
-- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
-- ersättning till styrelsens ordförande, ledamöter samt utskottsledamöter,
-- val av revisor,
-- ersättning till revisor, och
-- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk
kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utses enligt följande:

Valberedningen i INVISIO Communications har att tillvarata alla aktieägares
intressen och säkerställa en professionell beredning av ett antal för
styrelsearbetet i bolaget väsentliga frågor som avgörs av bolagsstämman. Av
valberedningens ledamöter ska i normalfallet tre vara utsedda av bolagets tre
största aktieägare och den fjärde vara styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ska före tredje kvartalets utgång kontakta de tre största
aktieägarna i bolaget, som äger utse en ledamot var till valberedningen. Om
någon av de största aktieägarna, då eller någon gång under året, avstår från
sådan representation ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer
därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på
Euroclears förteckning över registrerade aktieägare samt på eventuella andra
omständigheter som är kända för styrelsens ordförande. För att inleda
beredningen inför nästföljande årsstämma ska styrelsens ordförande kalla till
ett valberedningsmöte under september eller oktober.

För den händelse en ledamot självmant avgår från valberedningen, ska den
aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att
ägarbilden inte väsentligt förändrats.

Om ägarstrukturen i bolaget väsentligt förändras kan valberedningen välja att
ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar
ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur
behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre
förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före
årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Valberedningens ordförande är den ledamot som representerar den röstmässigt
störste aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Dock ska vare sig
styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot vara valberedningens
ordförande.

Valberedningen uppmuntras att kontakta såväl några större aktieägare, som inte
utsett ledamot i valberedningen, som representanter för mindre ägare, för att
utröna deras bedömningar i de angelägenheter som är valberedningens.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock
rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, till exempel för
rekryteringskonsulter, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval
av kandidater till styrelsen.

Denna valberedningsinstruktion föreslås gälla till dess en kommande
bolagsstämma beslutar ändra den.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 10)
Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat inklusive överkursfond
om
24 111 969 kronor samt årets resultat om 23 096 158 kronor, dvs. totalt 47 208
127 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie och att
avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 28 april 2017. Beslutar
årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till
aktieägarna runt torsdagen den 4 maj 2017. Yttrande enligt 18:4
aktiebolagslagen har lämnats med anledning av styrelsens förslag om utdelning.
Resterande del av vinstmedlen föreslås balanseras i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i INVISIO Communications-koncernen samt styrelseledamöter i
moderbolaget, i den omfattning de erhåller ersättning utanför
styrelseuppdraget.

Riktlinjer för ersättning
INVISIO Communications ska eftersträva att erbjuda en totalersättning som gör
det möjligt för koncernen att attrahera och behålla ledande befattningshavare.
Ersättning till ledande befattningshavare i INVISIO Communications ska både på
kort och lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt
resultatet i INVISIO Communications och dess dotterbolag samt sammanlänka de
ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas.

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av:

-- fast lön,
-- kortsiktig kontant rörlig ersättning,
-- möjlighet att delta i långs...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.