Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Invuo Technologies AB: DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2018

Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet

Andra kvartalet 2018

· Invuo-koncernens nettoomsättning uppgick till 30,9 Mkr (34,5)
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,1 Mkr (-14,6), en
förbättring med 38%

· Resultat efter skatt uppgick till -30,4 Mkr (-16,8)
· Resultat per aktie -0,37 kr (-0,29)
· Kassaflöde före förändring av rörelsekapital uppgick till -28 Mkr
(-59)

Första halvåret 2018

· Invuo-koncernens nettoomsättning uppgick till 59,4 Mkr (66,5)
· Rörelseresultatet uppgick till -18,7 Mkr (-25,1)
· Resultat efter skatt uppgick till -38,7 Mkr (-28,3)
· Resultat per aktie -0,47 kr (-0,48)
· Kassaflöde före förändring av rörelsekapital uppgick till -34 Mkr
(-64)

+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Finansiellt sammandrag | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
| |apr-jun|apr-jun|jan-jun|jan-jun| helår|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|tkr | 2018| 2017| 2018| 2017| 2017|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Nettoomsättning | 30 916| 34 513| 59 371| 66 455| 127 157|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelseresultat | -9 122|-14 565|-18 650|-25 055| -72 231|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelsemarginal | neg| neg| neg| neg| neg|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Periodens resultat |-30 369|-16 758|-38 693|-28 299|-118 316|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Balansomslutning |104 737|263 339|104 737|263 339| 163 189|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Resultat per aktie, | -0,37| -0,29| -0,47| -0,48| -2,01|
|före och efter | | | | | |
|utspädning* | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Soliditet | 68%| 30%| 68%| 30%| 67%|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Kassaflöde från den |-28 213|-65 477|-22 212|-72 406|-104 936|
|löpande verksamheten | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Balanserade | 4 454| -100| 7 720| 1 661| 4 593|
|utvecklingskostnader | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Avskrivningar/Nedskrivni| -3 695| -698| -7 007| -1 332| -14 037|
|ngar | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Antal anställda vid | 47| 45| 47| 45| 39|
|periodens slut | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+

VD-KOMMENTAR

Andra kvartalet 2018 var extremt utmanande för Invuos ledning och
styrelse. AJ Groups oförmåga att tillhandahålla utlovade medel
orsakade stor osäkerhet och innebar ett enormt tidsödande arbete.
Lyckligtvis innebar försäljningen av finansiella tillgångar i maj om
17,5 MSEK att bolaget köpte sig kritiskt andrum.

Vi ställdes inför stora utmaningar i vår verksamhet. Vad gäller
eProducts är vi mycket glada att se verksamheten gå mot EBIT-vinst
under andra kvartalet, vilket var över våra förväntningar. Detta har
berott på en kombination av hård kostnadskontroll och innovativa
inkomstgenererande åtgärder. Det ska noteras att detta är första
gången i eProducts historia som affärsområdet har gått med vinst. Vår
nya strategi ger resultat. Det kan tilläggas att denna prestation har
åstadkommits trots bördan av ett antal stora kostnader i samband med
den omstrukturering av bolaget som startade för ett år sedan. Det har
endast varit genom enastående ledning och laganda som så många
utmaningar har övervunnits.

Ser vi in i andra halvåret för eProducts finns både plus och minus. På
minussidan har vi fortfarande ett viktigt leverantörsavtal som kan
komma att ändras i tredje kvartalet, vilket kan leda till något högre
kostnader. År av underinvestering i IT av tidigare ledning måste
dessutom hanteras. Vi måste även göra oss av med långvariga
kreditåtaganden. På plussidan pågår ett antal initiativ för
förbättring av intäkterna i kombination med fortsatt avveckling av
förlustavtal. Vi är optimistiska att eProducts kan bli lönsamt under
större delen av andra halvåret.

MeaWallet stod inför mycket mer utmanande förhållanden under andra
kvartalet än vad vi tidigare förväntat. För det första var Europas
finansiella industri mer distraherade av GDPR-implementation än vad
vi förväntat och många organisationer tryckte tillbaka investeringar
mobila plånböcker till tredje/fjärde kvartalet. För det andra var
planen att anställa inom marknadsföring och försäljning i MeaWallet
inte möjlig på grund av AJ Groups underlåtenhet att tillhandahålla
medel i april som utlovat. En annan nyckelfaktor under andra
kvartalet som kommer förbli en faktor under kommande period är att
alla finansiella institutioner över Europa, vare sig etablerade eller
oetablerade, brottas med en marknad som utvecklas extremt snabbt.

Även om vi inte längre förväntar oss minst 20 signerade kontrakt under
2018, förväntar vi oss ändå att MeaWallet kan signera omkring 15
kontrakt under året som helhet. Baserat på de tre ordrar som
undertecknats till dagens datum betyder detta att vi förväntar oss
att signera omkring ytterligare 12 ordrar fram till årsskiftet.
Lyckligtvis har MeaWallet och dess anställda fortsatt att ligga i
framkant gentemot marknaden och vi tror att denna styrka kommer bära
frukt i tredje/fjärde kvartalet, inte bara för våra kärnprodukter
utan också genom ett antal nya intäktskällor.

Ser man övergripande på bolagets prestation, inklusive
kostnadsreducerade insatser som fortsatte över hela Invuo och
framförallt på huvudkontoret in i andra kvartalet, kan vi med
självförtroende säga att bolaget aldrig har varit så slimmat som det
är idag.

Vår prognostiserade förmåga att med interna medel finansiera
verksamheten fram till årsslutet 2018 har, såsom vi framförde i
pressmeddelanden i maj, baserats på en förväntan om acceleration av
MeaWallets signering av ordrar och att eProducts rör sig mot
lönsamhet. Så är fortfarande fallet. I avsaknad av båda dessa
faktorer och framförallt med beaktande av att MeaWallets
ordersignering har gått trögare än väntat under andra kvartalet, kan
ytterligare finansiering krävas tidigare än vad som angivits i
tidigare prognoser. För att säkra en stabil ekonomisk situation för
bolaget avser styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma för att
söka mandat för anskaffning av ytterligare finansiering.

John Longhurst
Verkställande Direktör

Väsentliga händelser under kvartalet

· Invuo informerar om osäkerhet kring det avtal som träffades med AJ
Group, där AJ Group skulle investera ca 52 miljoner kronor i aktier
samt förvärva SDS-lånen. Invuo bekräftade vid två tillfällen ny
tidpunkt för AJ Groups transaktion samt mottagande av
icke-återbetalningsbar deposition. Dessutom visade information från
AJ Group som mottogs av Invuo att AJ Group skulle komma att försöka
göra teckningsförbindelsen, som undertecknades i mars 2018, villkorad
av nya krav som inte omfattades av den gällande
teckningsförbindelsen. Den nya informationen tvingade ledningen och
styrelsen att ompröva sannolikheten för att Invuo faktiskt skulle
komma att erhålla medel i enlighet med villkoren i
tekningsförbindelsen. Till följd främst av förseningarna i samband
med AJ Groups förväntade investering försvagades Invuos likviditet
kraftigt.

· Den 22 maj meddelar Invuo beslut om att sälja tillgångar
relaterade till Seamless Distribution Systems AB ("SDS") för totalt
17,5 miljoner kronor. Tillgångarna som såldes bestod av aktier i SDS
motsvarande 23,3% av aktierna i SDS, totalt 1 610 618 aktier, och
låneåtaganden från SDS till Invuo (med ett nominellt värde på 35
miljoner kronor). Denna likviditetstillförsel gör det möjligt för
Invuo att fortsätta verksamheten och att investera i sina två
affärsområden, MeaWallet och eProducts och bolaget förväntar sig att
kunna bibehålla tillräcklig likviditet för att kunna finansiera
verksamheten åtminstone fram till utgången av 2018.

· Invuo bekräftar att bolaget kommer att överväga att vidta
rättsliga åtgärder till följd av den icke genomförda transaktionen
med AJ Group Holdings Ltd ("AJ Group").

· Denny Sternad och Sheliza Jamal lämnar styrelsen den 17:e
respektive 22:a maj.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· MeaWallet tecknar avtal med portugisisk bank för leverans av Mea
Token Platform. Mea Token Platform kommer göra det möjligt för
bankens kunder att göra digitala kontaktlösa kortbetalningar (tap &
pay) genom bankens existerande mobila bankapplikation. Ordervärdet av
kontraktet är ca €200 000 över en femårsperiod.

Denna information är sådan som Invuo Technologies AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 juli 2018 klockan 08:50.

Kontakt
För mer information vänligen kontakta
Martin Schedin, CFO/IR
martin.schedin@invuo.com (martin.schedin@invuo.com)
+46 8 564 878 00

Om Invuo
Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar
för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärket MeaWallet™
och distribution av eProdukter. www.invuo.com

Invuos delårsrapport för april till juni har godkänts för publicering
enligt styrelsebeslut den 18 juli 2018. Denna rapport har inte
granskats av bolagets revisorer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/invuo-technologies-ab/r/delarsrapport-1-april-...
http://mb.cision.com/Main/4815/2577964/880645.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.