Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-12

Inwido: Beslut vid Inwidos årsstämma 2015

Denna information är sådan som Inwido AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
onsdagen den 13 maj, 2015 kl: 08:30.

Inwido AB:s årsstämma 2015 avhölls tisdagen den 12 maj 2015 i Malmö
Börshus. På stämman redogjorde VD Håkan Jeppsson för sin syn på
verksamhetsåret 2014 och inledningen av 2015, där han bl.a. slog fast
att 2014 var ett år som alla har anledning att vara stolta över.

"Vi tog marknadsandelar i våra största marknader, gjorde vårt mest
lönsamma år hittills och tog ett betydelsefullt steg i och med
börsnoteringen i september. Det är också glädjande att vi fortsätter
vår stabila utveckling och levererar ett bra första kvartal 2015. Det
lovar gott inför fortsättningen av året."

Därutöver fattade stämman följande huvudsakliga beslut;

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Arne Frank, Benny Ernstson, Eva S.
Halén, Leif Johansson, Henrik Lundh och Anders Wassberg. Som ny
styrelseledamot valdes Sisse Fjelsted Rasmussen. Arne Frank omvaldes
som styrelsens ordförande. Som revisor omvaldes Eva Melzig Henriksson
och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson som revisorssuppleant.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att välja Arne
Frank och Henrik Lundh till ledamöter av ersättningsutskottet, med
Arne Frank som ordförande för utskottet. Till ledamöter av
revisionsutskottet valdes Arne Frank, Sisse Fjelsted Rasmussen,
Henrik Lundh och Anders Wassberg, med Arne Frank som ordförande för
utskottet.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 205 000 kronor till
styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 420 000 kronor
till styrelsens ordförande. Det beslutades att särskilt arvode för
utskottsarbete inte ska utgå. Arvode till revisorn ska utgå enligt
avtal.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens föreslag om att utdelning lämnas med 2,00 kronor per
aktie, att avstämningsdag är fredagen den 15 maj 2015 och att
utdelning därmed beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB
med start onsdagen den 20 maj.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande
följande. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska
vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en
avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner,
övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den rörliga ersättningen
ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta
rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 %
av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av
långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara
premiebaserade. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller
010-451 45 52

E-post: peter.welin@inwido.com
Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar. Företaget
har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland,
Lettland, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till
ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka,
lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom,
Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har
ca 3 300 anställda och omsatte under 2014 cirka 4,9 miljarder kronor.
Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se
www.inwido.com (http://www.inwido.se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inwido/r/beslut-vid-inwidos-arsstamma-2015,c97...
http://mb.cision.com/Main/883/9773621/379235.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.