Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Inwido: Beslut vid Inwidos årsstämma 2016

Denna information är sådan som Inwido AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
tisdagen den 10 maj, 2016 kl: 18:00.

Inwido AB:s årsstämma 2016 avhölls idag, tisdagen den 10 maj 2016, i
Malmö Börshus. På stämman redogjorde VD Håkan Jeppsson för sin syn på
verksamhetsåret 2015, vilket blev det bästa hittills för Inwido. Han
underströk vidare att Inwido i enlighet med strategin kommer
fortsätta med omställningen mot mer konsumentaffärer, att
kontinuerligt se över kapaciteten och produktionsstrukturen samt att
fokusera på arbetet med den organiska såväl som den förvärvsbaserade
tillväxten.

Håkan Jeppsson kommenterar:

"Det är med glädje som vi under de senaste månaderna har kunnat
kommunicera de avtal som ingåtts avseende två viktiga förvärv, Outrup
i Danmark och Värmelux i Finland. Det är två fina, lönsamma företag
med duktiga ledningar som är starka i säljkanaler och marknader som
vi fokuserar på. Dessa förvärv passar väl in i Inwidos strategi."

"Efter ett starkt avslut på 2015, har det första kvartalet i år varit
volatilt och några affärsområden har rapporterat lägre resultat än i
fjor. Samtidigt är det ändå glädjande att konstatera att vi har
börjat 2016 med stabil lönsamhet i och med förbättringen med nästan
30 procent i första kvartalet jämfört med samma period förra året."

Därutöver fattade stämman följande huvudsakliga beslut;

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Arne Frank, Benny Ernstson, Eva S.
Halén, Sisse Fjelsted Rasmussen och Anders Wassberg. Leif Johansson
och Henrik Lundh hade avböjt omval. Som styrelsens ordförande
omvaldes Arne Frank. Som ny revisor valdes Thomas Forslund, KPMG, och
auktoriserade revisorn Linda Bengtsson, KPMG, omvaldes som
revisorssuppleant.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 215 000 kronor till
styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 440 000 kronor
till styrelsens ordförande. Beslutades att särskilt arvode för
utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till ledamot i
revisionsutskottet, 100 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande samt 25 000 kronor vardera till ledamot och ordförande i
ersättningsutskottet.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens föreslag om utdelning med 2,50 kronor per aktie, att
avstämningsdag är torsdagen den 12 maj 2016 och att utdelning därmed
beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start
tisdagen den 17 maj 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande
följande. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska
vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en
avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner,
övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den rörliga ersättningen
ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta
rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 %
av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av
långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara
premiebaserade. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande
av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av två delar: en
emission av konvertibler med möjlighet för samtliga anställda att
delta och en emission av teckningsoptioner till ca 50 av bolagets
ledande befattningshavare och s.k. Senior Leaders.

Det konvertibla lånet ska uppgå till högst 40 000 000 kronor eller vad
som med tillämpning av fastställd konverteringskurs motsvarar en
maximal ökning av aktiekapitalet med 1 200 000 kronor. Konvertiblerna
är räntebärande, ges ut till nominellt belopp, vilket motsvarar
marknadsvärdet, och ska kunna konverteras till nya aktier från och
med den 1 augusti 2019 till och med den 15 september 2019. Rätt att
teckna tillkommer samtliga anställda enligt de principer som framgår
av styrelsens förslag. Konverteringskursen uppgår till 130,3 kronor.

Emissionen av teckningsoptioner innefattar högst 500 000
teckningsoptioner som ges ut till det av Inwido helägda dotterbolaget
Inwido Europe AB för att senare överlåtas till bolagets ledande
befattningshavare och Senior Leaders. Överlåtelse ska ske till
marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske
enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av
aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under
perioden från och med den 1 augusti 2019 till och med den 15
september 2019. Teckningskursen motsvarar konverteringskursen för
konvertiblerna om 130,3 kronor.

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel: 010-451 45 52 eller 0703 24 31 90
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar. Företaget
har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland,
Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett
stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala
varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom,
Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har
ca 3 400 anställda och omsatte under 2015 cirka 5,2 miljarder kronor.
Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se
www.inwido.com (http://www.inwido.se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inwido/r/beslut-vid-inwidos-arsstamma-2016,c20...
http://mb.cision.com/Main/883/2005917/513920.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.