Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Inwido: Beslut vid Inwidos årsstämma 2019

Inwido AB:s årsstämma 2019 avhölls idag, fredagen den 3 maj 2019, i
Malmö Börshus. På stämman redogjorde VD Henrik Hjalmarsson för sin
syn på verksamhetsåret 2018 och konkluderade att Inwido trots
utmanande omständigheter på några huvudmarknader levererade goda
resultat under 2018.

Henrik Hjalmarsson kommenterar:
"2018 var på flera sätt utmanande för Inwido. Vår mycket uppskattade
koncernchef Håkan Jeppsson gick plötsligt bort i december och är
fortsatt saknad som kollega och chef. Affärerna karaktäriserades av
en lång och ovanligt hård vinter under början av året, som satte sin
prägel med minskad orderingång från framförallt konsumentsegmentet.
Tillsammans med en begynnande avmattning i industrisegmentet skapade
detta utmaningar i vissa av våra bolag. Samtidigt fortsatte vi
generera mycket starka affärer i andra delar av koncernen och vår
långsiktiga investering i e-handel visade mycket goda resultat. Detta
resulterade sammantaget i tillväxt med förstärkta marginaler under
andra halvan av året och vi konkluderade året med en ökad omsättning
på 5% och en operationell EBITA-marginal om 9,9%.".

" 2019 har i stort sett startat som förväntat under kvartal 1, vårt
säsongsmässigt svagaste kvartal. Utvecklingen i Inwido Syd och inte
minst inom vår e-handels-verksamhet är mycket fin, samtidigt som en
avmattning inom nybyggnation med ökad konkurrens som konsekvens
påverkat några av våra större enheter i Inwido Nord negativt.
Sammantaget växte omsättningen 4% med en operationella EBITA marginal
på 3,1%, medan orderingången under kvartalet ökade med 8%."

Därutöver fattade stämman följande huvudsakliga beslut;
Val av Styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Benny Ernstson,
Henriette Schütze och Anders Wassberg. Astrid Simonsen Joos har
avböjt omval. Som styrelsens ordförande omvaldes Georg Brunstam.
Auktoriserade revisor Thomas Forslund, KPMG, kommer att vara
huvudansvarig revisor och nuvarande auktoriserade revisorssuppleant,
auktoriserade revisorn Linda Bengtsson, KPGM kommer att vara
medpåskrivande revisor.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 275 000 kronor till
styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 580 000 kronor
till styrelsens ordförande. Det beslutades att särskilt arvode för
utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till ledamot i
revisionsutskottet, 130 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande samt 25 000 kronor vardera till ledamot och ordförande i
ersättningsutskottet.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsen och verkställande
direktören förslag om utdelning med 2,50 kronor per aktie, att
avstämningsdag är tisdagen den 7 maj 2019 och att utdelningen därmed
beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start
fredagen den 10 maj 2019.

Riktlinjer om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om att riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande
följande. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska
vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en
avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner,
övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den rörliga ersättningen
ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta
rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 %
av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av
långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara
premiebaserade. Med förbehåll för avvikande tvingande nationella
bestämmelser ska pensionsåldern för VD och för övriga ledande
befattningshavare vara 65 år. Fast lön under uppsägningstid och
avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande
den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader. Styrelsen
ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl som motiverar det.

Riktlinjer till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i
enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock
längst intill årsstämman 2020.

2. Emission får ske av sammanlagt högst 5 796 752 aktier, vilket
motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital.

3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller
apport.

5. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska
äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller
kvittningsemission, förstärka bolagets möjligheter att genomföra
eller finansiera företagsförvärv, eller att i samband därmed stärka
bolagets kapitalbas.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav: Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen
att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD
Tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster
förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största
fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag
inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido
6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9
procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har
verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge,
Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inwido/r/beslut-vid-inwidos-arsstamma-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/883/2803251/1036991.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.