Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Inwido: Beslut vid Inwidos årsstämma 2020

Inwido AB (publ):s årsstämma 2020 avhölls idag, tisdagen den 5 maj
2020, i Malmö Börshus. På stämman fattades följande huvudsakliga
beslut.

Val av styrelse och revisorer

Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Kerstin Lindell,
Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg. Benny
Ernstson hade avböjt omval. Som styrelsens ordförande omvaldes Georg
Brunstam. KPMG omvaldes till revisor och auktoriserade revisorn Linda
Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå oförändrat med 275 000 kronor
till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 580 000
kronor till styrelsens ordförande. Det beslutades att särskilt arvode
för utskottsarbete ska utgå oförändrat med 50 000 kronor till ledamot
i revisionsutskottet, 130 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande samt 25 000 kronor vardera till ledamot och ordförande i
ersättningsutskottet.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att bolagets medel
till förfogande ska balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om att riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande
att ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara
baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd
blandning av fast kontantlön, rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig kontantersättning ska
baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och ska vara
maximerad till 50 % av totala fasta kontantlönen under mätperioden
för de aktuella målen. Fast kontantlön under uppsägningstiden och
eventuellt avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp
motsvarande den fasta kontantlönen för 18 månader för VD och tolv
månader för övriga ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga
styrelsen att fram till årsstämman 2021 fatta beslut om nyemission av
högst 5 796 752 aktier i bolaget, motsvarande 10 procent av bolagets
aktiekapital. Emission får ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, genom
kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet är att förstärka
bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv
eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD
Tel. 070-324 3190, peter.welin@inwido.com

Olof Engvall, PR & IR
Tel. 073-541 45 73, olof.engvall@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster
förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största
fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag
inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2019 omsatte Inwido
6,6 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,7
procent. Totalt finns cirka 4 400 anställda i koncernen, som har
verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge,
Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inwido/r/beslut-vid-inwidos-arsstamma-2020,c3...
https://mb.cision.com/Main/883/3103069/1242281.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.