Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Inwido: Kallelse till extra bolagsstämma i Inwido AB

Aktieägarna i Inwido AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
måndagen den 20 november 2017 kl. 16.00 på Inwidos huvudkontor,
Engelbrektsgatan 15 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl.
15.45. Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där även anmälan
kan ske.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i extra bolagsstämman har aktieägare som:

· dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
bolaget tisdagen den 14 november 2017,

· dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman
senast tisdagen den 14 november 2017, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen
den 14 november 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före den
14 november 2017 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.inwido.com,
skriftligt till Inwido AB (publ), Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö
eller per e-post till ir@inwido.com. Anmälan ska ange namn,
personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt
eventuellt ombuds och/eller biträdes namn. För aktieägare som
företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida, www.inwido.com. Den som företräder juridisk person ska
uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som
utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelseledamot tillika styrelseordförande

8. Fastställande av styrelsearvode

9. Stämmans avslutning

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 7-8)

Valberedningen föreslår att tillförordnade styrelseordföranden Anders
Wassberg väljs till ordförande för stämman.

Inwidos förre ordförande Arne Frank avled hastigt under sommaren 2017.
Mot den bakgrunden har valberedningen i Inwido under hösten 2017
arbetat intensivt med att finna en ny ordförande för styrelsen att
efterträda Arne Frank.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
nyval av Georg Brunstam som styrelseledamot och styrelsens
ordförande. Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens
förslag kommer styrelsen att bestå av Georg Brunstam, Benny Ernstson,
Sisse Fjelsted Rasmussen, Astrid Simonsen Joos och Anders Wassberg.

Georg Brunstam är född 1957 och är civilingenjör. Georg Brunstam är
idag styrelseordförande i Hexpol AB samt styrelseledamot i Melker
Schörling AB, Nibe Industrier AB och Beckers Industrial Coatings
Holding AB. Georg Brunstam har varit verksam inom
tillverkningsindustrin i drygt 30 år, senast som VD och koncernchef
för Hexpol.

Georg Brunstam är oberoende i förhållande till bolagets större
aktieägare, bolaget och bolagsledningen. Georg Brunstam äger för
närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Valberedningen föreslår därutöver att de ordförande- och
kommittéarvoden som beslutades av årsstämman den 9 maj 2017 fortsatt
ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i
förhållande till tidpunkten för respektive bolagsstämmas val av
styrelseordförande.

Handlingar och övriga upplysningar

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga
från och med den 30 oktober 2017 på bolagets hemsida, www.inwido.com.

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om
någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 57 967 528. Bolaget
har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget
uppgår till 57 967 528.

Malmö i oktober 2017
Styrelsen för Inwido AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller
010-451 45 52

E-post: peter.welin@inwido.com
Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande
dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland,
Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och
Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen
marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat
Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla,
Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under
2016 cirka 5,7 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö.
För mer information se www.inwido.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inwido/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-in...
http://mb.cision.com/Main/883/2376084/742168.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.