Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

InXL Innovation: Kallelse till årsstämma i InXL innovation AB (publ), org nr 556561-8641

Aktieägare i InXL innovation AB kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 15 maj 2014 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Adress: Gasverksgatan
1, Lund

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

·
Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
onsdagen den 8 maj 2014.

·
Dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress
Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller via epost, bolagsstamma@inxl.se.
Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 8 maj 2014
kl. 15.00. Anmälan skall bekräftas av InXL innovation AB.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer
eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt
företrädare för juridisk person ombedes att inge
behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 8 maj
2014.

Förslag till dagordning

1.
Bolagsstämman öppnas.

2.
Val av ordförande på stämman.

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.
Godkännande av dagordning.

5.
Val av en eller flera justeringsmän.

6.
Prövning om stämman blivit behörigen kallad.

7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.
Verkställande direktörens redogörelse.

9.
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

10.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

11.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14.
Val av styrelseledamöter.

15.
Val av valberedning.

16.
Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier.

17.
Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser,
att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan
komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

18.
Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 2

Föreslås att Anders Cedervall utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,07 SEK per aktie. Som
avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå
årsstämman tisdagen den 20 maj 2014. Beslutar årsstämman i enlighet
med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear
Sweden AB fredagen den 23 maj 2013.

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 12, 13 och 14

Föreslås att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan
suppleanter, samt att antalet revisorer skall vara en.

Styrelsearvode föreslås utgå med 110 000 kr till ordförande och med 55
000 kr till ledamot. Arvode till ledamot anställd i bolaget skall
inte erläggas. Arvode till revisionsbolaget skall erläggas enligt
godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Anders Cedervall, Anders Wehtje, Per Wargéus, Monika Dagberg och
Niklas Johnsson föreslås att väljas om som ordinarie ledamöter med
Anders Cedervall som ordförande.

PricewaterhouseCoopers, registrerat revisionsbolag, med Ola Bjärehäll,
auktoriserad

revisor, som huvudansvarig för revisionen, föreslås väljas till
revisor på ett år.

Punkt 15

Årsstämman beslutar att utse en valberedning i vilken ska ingå en
representant vardera för de tre största ägargrupperingarna den 30
september 2014. Ledamöterna skall offentliggöras senast i samband med
rapporten för kvartal 3, 2014. Valberedningen ska till nästa
årsstämma och eventuell mellankommande stämma lämna förslag till
ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en
av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till
val och arvodering av revisor. Slutligen ska valberedningen lämna
förslag till valberedning att verka inför nästnästkommande årsstämma.

Punkt 16

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission
av aktier till ett antal av högst 3.700.000 st motsvarande en total
höjning av aktiekapitalet med högst 555.000 kr. Bemyndigandet skall
även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport
eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen skall enligt
styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen skall fastställas på
marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av
emissioner. Skälet för avvikelsen är att bolaget kan komma att behöva
kapital för att bolagets utveckling och expansion ska kunna fortsätta
i oförminskad takt eller för genomförande av företagsförvärv.
Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar
9.78 % av aktieantal och röster. Denna utspädning har beräknats som
antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala
antalet aktier och röster efter sådan emission.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 16 fordrar att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens
fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen
erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets
kontor i Lund från och med den 29 april 2014 och sänds till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i april 2014

Styrelsen

InXL innovation AB (publ)

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, +46 707-31 89 08 eller
per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra
dotterbolag. Avensia AB är experter på kundanpassade
e-handelslösningar, Grade AB erbjuder kompletta e-Learning lösningar,
Mashie AB erbjuder ett verksamhetssystem för all kostplanering inom
restaurang och storhushåll och Force12 är det senaste bildade bolaget
och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen
arbetar ca 80 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn.
InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet
INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium är Certified Adviser till InXL
innovation AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inxl-innovation/r/kallelse-till-arsstamma-i-in...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.