Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Inzile AB: Kallelse till årsstämma i Inzile AB (publ) den 12 juni 2020

Aktieägarna i Inzile AB (publ), org.nr 556907-0070, ("Inzile" eller
"Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 juni 2020
klockan 10:00 i Advokatfirman Fylgias lokaler, Nybrogatan 11,
Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:45.

Med anledning av Covid-19 har Bolaget beslutat om
försiktighetsåtgärder inför årsstämman och att genomföra årsstämman
på säkert, enkelt och effektivt sätt. Verkställande direktören kommer
inte närvara på årsstämman fysiskt utan hans VD-anförande kommer ske
genom ett i förväg videoinspelat anförande. Detta anförande kommer
även finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samma dag som
årsstämman. De aktieägare som har frågor till Bolagets VD är välkomna
att maila dessa till info@Inzile.com, senast 10 juni 2020. Endast ett
fåtal personer ur styrelse och ledning kommer att vara närvarande på
årsstämman.

Aktieägarna uppmuntras att förhandsrösta, se mer information nedan.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämmanska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 5 juni 2020, och

ii. dels anmäla sig till Bolaget senast samma dag, fredagen den 5 juni
2020,skriftligen till Inzile AB (publ), Box 55, 593 21, Västervik.
Anmälan kan också göras via e-post till info@inzile.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst
två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.Personuppgifterna hanteras i
enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur
personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy på Bolagets
hemsida, under fliken Private Policy.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägaresomharsinaaktierförvaltarregistrerade,genombankellerannanförvaltare,måsteförattägarätt
att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara
genomförd senast fredagen den 5 juni 2020, vilket innebär att
aktieägare som önskarsådanomregistreringmåsteunderrättaförvaltaren
omdettaigodtidföredettadatum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.inzile.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
Bolaget och uppger sin adress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att skicka in
sina röster till Bolaget på förhand genom s.k. poströstning enligt 3
§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar
aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet
deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till
att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska aktieägarna
använda ett digitalt formulär på www.inzile.com som fylls i och
skickas in elektroniskt senast fredagen den 5 juni 2020. Ytterligare
instruktioner finns på Bolagets hemsida och i formuläret.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver
inte särskilt anmäla sig till årsstämman utan det inskickade
röstningsformuläret gäller som anmälan.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
b. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den framlagda
balansräkningen; samt

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
12. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

14. Årsstämmans avslutande
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 8 B) OCH 9-13 I
DAGORDNINGEN

Punkt 8 b). Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att
ingen utdelning lämnas.

Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter.

Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till
styrelseordföranden, 120 000 kronor till styrelsesekreteraren och med
100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Dock utgår
inget styrelsearvode till verkställande direktören.

Styrelsen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Styrelsen föreslår dels, omval av styrelseledamöterna Johan Svärd,
Ragnar Åhgren, Anders Aspegren, Meg Tivéus och Vivianne Holm, dels,
nyval av Thomas Tscherning, delsomval av Johan Svärd som
styrelseordförande. Presentation gällande Thomas Tscherning kommer
att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, se nedan.

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte
AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att den auktoriserade
revisorn Johan Nilsson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor
för det fall Deloitte väljs som revisor.

Punkt 12. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av
aktier

Bakgrund

Bolagets styrelse fattade den 7 maj 2020 beslut om bland annat en
riktad nyemission till Alioth AB, vilket bolag ägs av Ragnar Åhgren,
styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget, samt till
Maxander Group AB och Firstmind Holding AB. Eftersom emissionen
omfattas av bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen fattades
beslutet under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande
godkännande.

Förslag

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om riktad
nyemission av högst 425 858 aktier enligt följande.

Huvudsakliga villkor

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Alioth AB med 295 858
aktier, Maxander Group AB med 59 000 aktier och Firstmind Holding AB
med 71 000 aktier. Teckningskursen ska vara 16,90 kronor för varje ny
aktie vilket motsvarar en av styrelsen bedömd marknadsmässig kurs.
Teckning av aktier ska ske senast den 12 juni 2020. Alioth AB ska ha
rätt att betala för tecknade aktier genom kvittning av brygglån.
Betalning för tecknade aktier som sker kontant ska erläggas inom tre
bankdagar från utskick av avräkningsnota. Betalning genom kvittning
ska verkställas senast den 12 juni 2020. Aktiekapitalet kan öka med
högst 42 585,80 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till
utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid
Bolagsverket. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt
är att kvitta brygglån till aktier och enligt styrelsen ligger det i
Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Majoritetskrav
För giltigt beslut i enlighet med förevarande förslag krävs således
att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Övrigt
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av
teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra
villkor. Emission ska kunna avse units innefattande aktier och
teckningsoptioner. Antalet aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får inte överstiga 20 % av antalet utestående aktier i
bolaget per dagen för årsstämman.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att
stärka bolagets finansiella ställning, att uppnå ökad spridning i
bolagets ägarkrets och/eller att tillföra bolaget ett ökat
institutionellt ägande. Vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska teckningskursen bestämmas på marknadsmässiga
villkor, varvid hänsyn får tas till sådan marknadsmässig rabatt som
styrelsen bedömer som erforderlig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med
registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear
Sweden AB.

För giltigt beslut av enligt förevarande förslag ovan krävs att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 12 485 644 stycken. Bolaget innehar inga
egnaaktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.