Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

IP-Only: IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo

IP-Only AB (“IP-Only”) erbjuder aktieägarna i Availo AB (publ) (“Availo” eller
“Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Availo till IP-Only till ett pris
om 61 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Availos aktier är noterade på
NASDAQ OMX Stockholm (“NASDAQ OMX”), Small Cap.

Mikael Philipsson, VD för IP-Only, kommenterar:

”IP-Onlys vision är att skapa en öppen och neutral fiberinfrastruktur i
Sverige redo att möta ett ständigt ökande behov av digitala tjänster i hela
samhället. I den visionen passar Availos verksamhet bra och stärker
förutsättningarna för utveckling och drift av högkvalitativa tjänster i nätet
till hushåll och företag. Vi ser fram emot att tillsammans med Availo
kompetenta personal och kunder vidareutveckla bolagets moderna infrastruktur
och investera för att säkerställa fortsatt tillväxt.”

Erbjudandet i sammandrag

· IP-Only erbjuder 61 kronor kontant för varje aktie i Availo. Det
totala budvärdet för samtliga aktier i Availo uppgår till cirka 487 miljoner
kronor.[1]

· För det fall årsstämman i Availo den 15 maj 2014 beslutar i enlighet
med styrelsens förslag om utdelning med 25,50 kronor per aktie, kommer det
erbjudna vederlaget i Erbjudandet om 61 kronor per aktie att minskas med
25,50 kronor per aktie till 35,50 kronor per aktie.

· Erbjudandet innebär en premie om:

− cirka 37 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per
aktie om 44,42 kronor under de senaste tre månaderna fram till och med den 12
maj 2014, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet
(motsvarande premie justerad för den föreslagna utdelningen är cirka 88
procent)[2];

− cirka 22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per
aktie om 49,85 kronor under den senaste veckan fram till och med den 12 maj
2014 (motsvarande premie justerad för den föreslagna utdelningen är cirka 46
procent)2; och

− cirka 20 procent jämfört med stängningskursen om 51,00 kronor den 12 maj
2014 (motsvarande premie justerad för den föreslagna utdelningen är cirka 39
procent)2.

· Carmaxia AB, Holder Fast AS, Högberga Invest AB, Kongsvik Egendom
AB, LIPCO Aktiebolag, Henric Wiklund (styrelseordförande i Availo) genom det
helägda bolaget Investment AB Klöverön och Peter Ahldin (styrelseledamot och
verkställande direktör i Availo) privat och genom det helägda bolaget Alencia
AB, representerande sammanlagt 72,4 procent av aktierna och rösterna i Availo
exklusive aktier som innehas av Bolaget[3], har åtagit sig att acceptera
Erbjudandet samt att rösta för den föreslagna utdelningen om 25,50 kronor per
aktie vid årsstämman i Availo den 15 maj 2014.

· Availos styrelses särskilda utskott bestående av de oberoende
styrelseledamöterna Sven Berg och Kenneth Gustafsson rekommenderar enhälligt
Availos aktieägare att acceptera Erbjudandet, med stöd i den fairness opinion
som upprättats med anledning av Erbjudandet av Redeye AB (”Redeye”). Enligt
detta utlåtande är Erbjudandet skäligt från ett finansiellt perspektiv för
aktieägarna i Availo.

· Erbjudandet är fullt finansierat genom en kombination av eget
kapital från IP-Onlys ägare och bankfinansiering från Danske Bank A/S,
Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) (“SEB”) och är därmed ej villkorat av något finansieringsförbehåll.

· Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 15 maj
2014 till och med den 5 juni 2014. Beräknad likviddag är den 13 juni 2014.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Availo äger och driftar egna högeffektiva datahallar i Stockholm, Linköping
och Oslo och har under de senaste åren genomfört omfattande investeringar i
sina datacenter, dels genom uppförandet av nya datacenter i Oslo och Sätra
men även genom utbyggnad av befintliga datacenter. IP-Only, som indirekt ägs
av EQT Mid Market GP B.V.[4](”EQT”), har följt Availos utveckling under en
längre tid och uppmärksammat den expansion och de investeringar som Availo
har genomfört. IP-Only anser att Availo är ett konkurrenskraftigt
högkvalitativt företag med goda tillväxtmöjligheter samt att Availo är ett
attraktivt komplement till IP-Onlys nuvarande verksamhet.

IP-Only ser stora möjligheter i att vidareutveckla Availos verksamhet som en
del av IP-Only tillsammans med en tillväxtfokuserad och kapitalstark ägare
utanför börsen.

IP-Only har lagt ned betydande resurser och tid på att utvärdera Availo vilket
har resulterat i ett erbjudande som innebär en attraktiv värdering för
aktieägarna.

IP-Only har inte för avsikt att förändra Availos grundläggande verksamhet
efter Erbjudandets genomförande. Då IP-Only stöder Bolagets ledning och dess
nuvarande strategiska planer förutses i nuläget inga väsentliga effekter av
Erbjudandets genomförande för sysselsättningen och verksamheten på de orter
där Bolaget bedriver verksamhet. Inte heller förutses några väsentliga
förändringar för Bolagets ledning och anställda eller deras
anställningsvillkor.

Erbjudandet

IP-Only erbjuder 61 kronor kontant för varje aktie i Availo. Det totala
budvärdet för samtliga aktier i Availo uppgår till cirka 487 miljoner
kronor.[5]

För det fall årsstämman i Availo den 15 maj 2014 beslutar i enlighet med
styrelsens förslag om utdelning med 25,50 kronor per aktie, kommer det
erbjudna vederlaget i Erbjudandet om 61 kronor per aktie att minskas med
25,50 kronor per aktie till 35,50 kronor per aktie. Aktieägare
representerande sammanlagt 72,4 procent av aktierna och rösterna i Availo
exklusive aktier som innehas av Bolaget[6], har åtagit sig att rösta för den
föreslagna utdelningen om 25,50 kronor per aktie.

Erbjudandet innebär en premie om:

· cirka 37 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen
per aktie om 44,42 kronor under de senaste tre månaderna fram till och med
den 12 maj 2014, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet
(motsvarande premie justerad för den föreslagna utdelningen är cirka 88
procent)[7];

· cirka 22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen
per aktie om 49,85 kronor under den senaste veckan fram till och med den 12
maj 2014 (motsvarande premie justerad för den föreslagna utdelningen är cirka
46 procent)7; och

· cirka 20 procent jämfört med stängningskursen om 51,00 kronor den
12 maj 2014 (motsvarande premie justerad för den föreslagna utdelningen är
cirka 39 procent)7.

Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 15 maj 2014 till
och med den 5 juni 2014. Likviddag beräknas vara den 13 juni 2014, under
förutsättning att villkoren för Erbjudandets fullföljande dessförinnan
uppfyllts eller frånfallits.

Courtage utgår inte i Erbjudandet.

Rekommendation från Availos styrelses särskilda utskott

Availos styrelses särskilda utskott[8](”Utskottet”) bestående av de oberoende
styrelseledamöterna Sven Berg och Kenneth Gustafsson rekommenderar enhälligt
Availos aktieägare att acceptera Erbjudandet. Utskottet har inhämtat ett
värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Redeye. Enligt detta
utlåtande är Erbjudandet skäligt från ett finansiellt perspektiv för
aktieägarna i Availo. Utskottets rekommendation samt ifrågavarande fairness
opinion från Redeye kommer att återges i sin helhet i erbjudandehandlingen.

Se separat pressmeddelande från Utskottet. Stöd från aktieägare i Availo
Carmaxia AB, Holder Fast AS, Högberga Invest AB, Kongsvik Egendom AB, LIPCO
Aktiebolag, Henric Wiklund (styrelseordförande i Availo) genom det helägda
bolaget Investment AB Klöverön och Peter Ahldin (styrelseledamot och
verkställande direktör i Availo) privat och genom det helägda bolaget Alencia
AB, representerande sammanlagt 72,4 procent av aktierna och rösterna i Availo
exklusive aktier som innehas av Bolaget[9], har oåterkalleligen och
ovillkorligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet samt att rösta för den
föreslagna utdelningen om 25,50 kronor per aktie vid årsstämman i Availo den
15 maj 2014. IP-Onlys aktieägande i Availo

IP-Only äger eller kontrollerar inte några aktier i Availo och har inte
förvärvat några aktier i Bolaget under de senaste sex månaderna före
Erbjudandets offentliggörande. IP-Only kan komma att förvärva, eller ingå
överenskommelser om att förvärva, aktier i Availo utanför Erbjudandet. Sådana
förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse
med svensk lag och Takeover-reglerna, och kommer att offentliggöras i
enlighet med tillämpliga regler.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av:

(i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att IP-Only
blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet
aktier i Availo;

(ii) att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva
aktier i Availo på villkor som för aktieägarna i Availo är förmånligare än de
villkor som gäller enligt Erbjudandet;

(iii) att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av
Availo, samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra
åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive konkurrensmyndigheter,
har erhållits på för IP-Only acceptabla villkor;

(iv) att varken Erbjudandet eller förvärvet av Availo helt eller
delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning
eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande
omständighet, som föreligger eller kan förväntas, utanför IP-Onlys kontroll
och som IP-Only inte skäligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för
Erbjudandets offentliggörande;

(v) att IP-Only, utöver vad som offentliggjorts av Availo eller på
annat sätt kommunicerats med IP-Only före dagen för offentliggörandet av
Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Availo
eller på annat sätt tillhandahållits IP-Only är felaktig eller vilseledande i
något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om en väsentlig
omständighet som borde ha offentliggjorts av Availo inte har blivit
offentliggjord;

(vi) att inga omständigheter, som IP-Only inte hade kännedom om vid
tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt
negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Availos
försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; samt

(vii) att Availo inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade
att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande.

IP-Only förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står
klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan
uppfyllas. Såvitt avser villkor (ii) – (vii) får emellertid ett sådant
återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är ...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.