Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-16

IP-Only: Tillägg till IP-Onlys erbjudandehandling offentliggjord med anledning av justerat vederlag till 35,50 kronor per aktie

IP-Only AB (“IP-Only”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 maj 2014
ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo AB (publ)
(“Availo”) att överlåta samtliga aktier i Availo till IP-Only
(”Erbjudandet”).

Ett tillägg till erbjudandehandlingen, som offentliggjordes den 14 maj 2014,
avseende Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen
samt offentliggjorts på IP-Onlys hemsida, www.ip-only.se.

Tillägget till Erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av att
årsstämman i Availo den 15 maj 2014 beslutade om utdelning med 25,50 kronor
per aktie.Vederlaget i Erbjudandet minskas följaktligen, i enlighet med
villkoren för
Erbjudandet, med 25,50 kronor till 35,50 kronor per aktie.
Justeringen av vederlaget offentliggjordes av IP-Only genom ett
pressmeddelande den 15 maj 2014.

Läs tillägget i sin helhet påwww.ip-only.se.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 16 maj 2014, kl 9.00
(CET)

Ytterligare information

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.ip-only.se.
Frågor från media ställs till:

Styrelseordförande Gunnar Asp, Tel: 073 380 80 09, e-post:
gunnar.asp@ip-only.se

VD Mikael Philipsson, Tel: 070 843 10 43, e-post: mikael.philipsson@ip-only.se

IP-Only i korthet

IP-Only bygger, driver och äger fibernät i Norden. I Sverige har IP-Only ett
rikstäckande stamnät, ett växande antal öppna stadsnät och flera datacenter
som erbjuder colocation och molnbaserade tjänster till företag. Bland
kunderna märks de mest krävande förbrukarna av datakommunikation och
infrastrukturtjänster såsom operatörer, tjänsteleverantörer till hushåll,
kommunikationsintensiva företag, finansinstitutioner, mediabolag och
offentlig sektor.

Mer information återfinns på www.ip-only.se

Availo i korthet

Availo verkar för att höja tillgängligheten och säkerheten för
verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och
Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest
krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till
ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1
och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade
Availo över 1 000 kunder och genererade intäkter om cirka 130 miljoner
kronor. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX, Small Cap.

Mer information återfinns på www.availo.se

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller
publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och
accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något
annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation,
registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande riktar
sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att
ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att
någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och
regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet
kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt
distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att
några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot
lagar eller regler i det landet. IP-Only kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som
ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så
kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller
något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post,
telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras
på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation
avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller
in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
och får inte heller distribueras på liknande sätt.

IP-Only kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med
registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som
innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan,
Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra
detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till
sådana personer.

Framtidsinriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan
framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållanden och
är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad
information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska
eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom
”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”,
”beräknas”, ”bedöms”, ”förutses”, ”har som målsättning att”,
”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna”, eller negationer av sådana ord
och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Den
framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om Availos
framtida affärsverksamhet efter att, och till följd av, att Erbjudandet har
genomförts. Denna framtidsinriktade information speglar IP-Onlys nuvarande
förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns
tillgänglig för IP-Only och dessa förväntningar bygger på ett antal
antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara eller
är utanför IP-Onlys kontroll, inkluderande men inte begränsat till effekter
av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i
efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till
anställda, plan och byggregler, naturkatastrofer och potentiellt behov av
ökade investeringar (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya
affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi). Faktiska resultat kan
avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den
framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras
uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och
IP-Only har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan
skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information,
vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat,
med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.