Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

IPO: ODINWELL AVSES NOTERAS PÅ SPOTLIGHT, GÖR EMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sårvårdsbolaget Odinwell har fått villkorat godkännande för att notera sina aktier på handelsplattformen Spotlight Stock Market och gör inför det en företrädesemission på 30 miljoner kronor där även allmänheten ges möjlighet att delta.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Första beräknade handelsdag på Spotlight Stock Market är den 9 juni. Teckningskursen på 5 kronor per aktie värderar bolaget till 70 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Odinwell fick under 2020 ett aktieägartillskott på 30 miljoner kronor från det dåvarande moderbolaget Redsense Medical vars aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Efter avknoppning i april 2021 är Odinwell ett fristående bolag som bedriver forskning och utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster.

"Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023", uppges det i pressmeddelandet.

Det finns enligt Odinwell många positiva effekter av att i realtid kunna "läsa av" förändringar i ett plåster, och på så sätt konstatera i god tid huruvida läkningen fortskrider enligt plan eller om en infektion är på väg att utvecklas.

"Omfattningen av problemet med svårläkta, kroniska sår är väl känt. Det medför stora kostnader för samhället, och lidande för patient. Ändå saknas idag effektiva behandlingsalternativ. Med vår optiska teknologi ges helt nya möjligheter att se och förstå hur läkningsprocessen fortskrider, utan att behöva röra förbandet. Detta leder till bättre behandlingsbeslut, och kan avsevärt minska risken för infektioner, vilket också skulle reducera behovet av antibiotika", säger vd Klas Arildsson.

Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår från den 20 maj till den 3 juni. Bolaget har inför erbjudandets lansering erhållit teckningsförbindelser på motsvarande 12 procent av emissionsbeloppet och avsiktsförklaringar om cirka 25 procent, sammanlagt motsvarande 36 procent av emissionsvolymen.

Bland annat har teckningsförbindelser skriftligen avtalats med huvudägare och styrelseledamot Patrik Byhmer.

Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är aktieägare i Odinwell äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En befintlig aktie ger en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier. Handel med teckningsrätter kommer inte att äga rum.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Odinwell i samband med noteringen.
Författare Direkt-SE