Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-12

IQS Energi Komfort: Årsstämman i IQS Energi Komfort AB (publ) hölls den 4 april 2017 i Täby

Anförande av VD Malin von Post

Nettoomsättning för 2016 uppgick till 62,0 Mkr att jämföras med 25,0
Mkr för 2015 viket är en ökning med 148 % och resultatet före skatt
har förbättrats från en förlust på 10,4 Mkr till en vinst på 1,6 Mkr.
VD Malin von Post betonade att satsningen på kommersiella fastigheter
definierat som industrifastigheter, bostadsrättsföreningar, hotell
etc. har börjat bära frukt vilket avspeglas i att orderingången samt
att offert-stocken har stigit kraftigt vilket ger en välgrundad tro
på att bolaget skall nå sin budget under 2017.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, disposition av
vinstmedlen samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag
till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman beslutade
enhälligt att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2016.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Enligt valberedningens förslag om styrelseledamöter beslutade
årsstämman om omval av Sverker Littorin, Anders Hörnqvist, Cai Essen
och Johan Ryding. Sverker Littorin valdes till styrelsens ordförande.
VD Malin von Post är adjungerad till styrelsen. Ersättning till de i
styrelsen som inte på annat sätt kompenseras av bolaget enligt
följande: 80.000 kr till styrelsens ordförande och 40.000 kr till
övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade enhälligt att omvälja Mazars Set Revisionsbyrå AB
och där till huvudansvarig auktoriserade revisorn Johan Kaijser.
Ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Bemyndigande om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma besluta om att
öka bolagets aktiekapital med högst 1.250.000 kr genom utgivandet av
högst 2.500.000 aktier. Skälet är att bolaget skall kunna emittera
aktier i syfte att införskaffa externt kapital samt utöka bolagets
antal aktieägare.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden
AB.

Bemyndigande om teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta
beslut om utgivande av teckningsoptioner mot kontant betalning med
avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Om bemyndigandet
utnyttjas skall erbjudande om Teckningsoptionerna riktas mot
nuvarande och framtida personer med ledande befattningar inom
Bolaget. Utnyttjande av mandatet får ej innebära en utspädning av
bolagets aktiekapital med mer än maximalt 5 %.

Malin von Post

Verkställande Direktör

IQS Energi Komfort AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Direkt +46(0)8-588 671 27
Mobil +46(0)70-871 12 78

Vxl +46(0)8-588 671 50

E-mail malin@energikomfort.se

Internet www.energikomfort.se

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps
installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges
största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet
inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer.
Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation - inom
försäljning, projektering, installation och service - i kombination
med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus
på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

IQS Energi Komfort AB:s webbplats:
http:// (http://husqvarnagroup.com/)energikomfort.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iqs-energi-komfort/r/arsstamman-i-iqs-energi-k...
http://mb.cision.com/Main/15262/2237199/656804.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.