Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Irisity AB: Irisity genomför kombinerad riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 34 MSEK

Göteborg - Styrelsen för Irisity AB (publ) har den 8 november 2017
beslutat att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 24 MSEK.
Därtill föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar om en
riktad nyemission, med avvikelse från befintliga aktieägares
företrädesrätt, till de framgångsrika entreprenörsfamiljerna bakom
Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB om totalt cirka 9
MSEK. Emissionerna genomförs i syfte att stärka Irisitys
organisation, R&D och internationell expansion samt utöka bolagets
tekniska försprång och tillväxttakt.

Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt
pressmeddelande.

Bakgrund och motiv i korthet

Irisity har målsättningen att vara den smartaste, mest nyfikna och
mest exakta problemfinnaren i övervakningsbranschen. Vi är ett bolag
under stark förändring och arbetar för att bli en betydande aktör på
den internationella säkerhetsmarknaden. Sedan januari i år har
styrelsen och den nya ledningen, utarbetat, fastställt och nu
lanserat en offensiv tillväxtstrategi som syftar till att expandera
Irisitys koncept såväl nationellt som internationellt.

Irisity ska växa under lönsamhet och genom samarbeten med ledande,
utvalda partners på de största och viktigaste internationella
marknaderna. Expansionen kommer ske kostnadseffektivt och med goda
marginaler genom licensiering av bolagets patenterade och
egenutvecklade algoritmer samt operatörsdelningsnät. Därtill har en
ny affärsmodell lanserats som nu successivt implementeras, där
bolagets kunder betalar då det sker intrång, inte då det inte händer
något eller för fellarm. Tillsammans med Irisitys unika
falsklarmsgaranti är detta vad kunderna efterfrågar; en
kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning med hög precision och
utan fellarm.

Irisity verkar på en marknad som globalt omsätter drygt Euro 65
miljarder årligen och som växer med CAGR 10 procent. Men där mindre
än 2 procent av bevakningen har en intelligent kamera, vilket som
belysts ovan krävs för att uppnå en bevakningslösning med
tillräckligt hög precision utan fellarm. Marknadspotentialen för
Irisitys intelligenta kameralösning och algoritmer är således
betydande.

Irisitys tillväxtstrategi bygger på expansion med lönsamhet utifrån en
stabil företagsgrund. Bolaget har därför under de första kvartalen
2017 arbetat intensivt med att gå från entreprenörsläge till stabilt
tillväxtbolag. Ett förändringsarbete som stärker såväl interna som
externa processer, sälj, kundhantering och utveckling. Irisity har
också förbättrat kassaflödet och börjar nu uppnå den stabila
finansiella grund som är nödvändig för den kommande expansionen.

För att skapa hävstång på Irisitys teknologi och öka takten i bolagets
internationella expansion har beslut tagits om de förestående
emissionerna. Med detta kapital har bolaget resurser att genomföra de
nödvändiga förstärkningar av organisationen som krävs för att
leverera på expansions- och IP utvecklingsmålen.

"Vi verkar på en växande marknad i starkt behov av digitalisering och
de många intressenter som visat intresse och stöd för vår nya
strategi bekräftar att vi är på rätt väg. Emissionerna innebär att vi
nu kan genomföra de offensiva satsningar som krävs för att leverera
på våra tillväxts- och expansionsmål. Jag är vidare mycket glad över
det förtroende och stöd som de båda välrenommerade strategiska
investerarna tillför, dessa framgångsrika entreprenörsfamiljer vet
hur man långsiktigt bygger lönsamma bolag", säger Marcus Bäcklund, VD
i Irisity.

Villkor och utförligare information om företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 8 november 2017 att föreslå att extra
bolagsstämma beslutar om nyemission av högst 3 176 556 aktier med
företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolagets
befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning
av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på
avstämningsdagen den 4 december 2017. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar
till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 7,80
SEK per aktie. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 24 MSEK efter
emissionskostnader.

Indikativ tidplan

24 november Extra bolagsstämma

30 november Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

1 december Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

4 december Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

5 december Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

7-21 december Teckningsperiod

28 december Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens utfall

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet av befintliga och nya
aktieägare. Irisity har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,5
MSEK från större aktieägare som förbundit sig att teckna sina
respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen, motsvarande cirka
22 procent av företrädesemissionen. Därtill har ett antal större
aktieägare och externa parter utställt emissionsgarantier om cirka
19,3 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av företrädesemissionen.
Företrädesemissionen är därmed garanterad upp till 100 procent via
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Den riktade nyemissionen

Styrelsen beslutade den 8 november 2017 att föreslå att extra
bolagsstämma beslutar om att genomföra en riktad nyemission om 1 170
000 aktier. Bolaget har erhållit bindande åtaganden avseende
aktieteckning i den föreslagna riktade nyemissionen från Vätterledens
Invest AB och Hans Andersson & Co AB. Teckningskursen ska motsvara
teckningskursen i företrädesemissionen, d.v.s. 7,80 SEK per aktie.
Denna riktade emission tillför bolaget ytterligare cirka 9 MSEK.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda
Bolagets ägarkrets med strategiska och långsiktiga investerare, samt
tillföra Bolaget en emissionslikvid för att stärka organisationen,
R&D samt säkerhetsställa finansieringen av Bolagets exploatering av
dess tekniska försprång och en snabbare internationell expansion.

Aktierna från den riktade emissionen förväntas upptas till handel på
Nasdaq First North vid samma tidpunkt som aktierna från
företrädesemissionen. Aktierna som tecknas inom den riktade
emissionen berättigar inte till deltagande i företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst
285 890 SEK genom nyemission av högst 3 176 556 aktier, envar med ett
kvotvärde om 0,09 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i
företrädesemissionen kommer att få sina respektive innehav utspädda
med cirka 21 procent, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas,
men har möjlighet till ekonomisk kompensation för utspädningseffekten
genom att sälja sina respektive teckningsrätter. Genom den riktade
emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 105 300 SEK, genom
nyemission av 1 170 000 aktier.

Extra bolagsstämma den 24 november 2017

Genomförande av företrädesemissionen kräver godkännande på extra
bolagsstämma, som är planerad till den 24 november 2017. Extra
bolagsstämma ska även fatta beslut om den riktade emissionen.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Irisity är Erik Penser Bank. Legal rådgivare
är Advokatfirman Vinge.

Vidare information finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av
proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity
kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd
applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning
av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden.
Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett
skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor.
Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och
snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det
närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera
internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november 2017 kl. 18:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to
make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the
Securities Markets Act. The information was submitted for
publication, through the agency of the contact person set out above,
at 18:00 CET on November 8, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 80 00 ·
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irisity-ab/r/irisity-genomfor-kombinerad-rikta...
http://mb.cision.com/Main/8006/2386122/748411.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.