Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-03

Irisity AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Irisity AB (publ.)

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed
till extra bolagsstämma torsdagen den 17 januari 2019 klockan 17:30
på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) 417 56 i
Göteborg. Inregistrering till extra bolagsstämma påbörjas 17:15

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är fredagen den 11 januari 2019; samt

(ii) senast fredagen den 11 januari 2019 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Irisity AB
(publ), "Extra bolagsstämma" Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller
via e-post till bolagsstamma@irisity.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid extra bolagsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid extra bolagsstämman samt
uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas
för registrering, upprättande av röstlängd för den extra
bolagsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i extra
bolagsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före fredagen den 11 januari 2019, då
sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än
ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då
får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat
tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmaktsformulär för aktieägare
som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida
www.irisity.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om riktad nyemission

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Lennart Svantesson.

Punkt 7 - Beslut om riktad nyemission

Bolaget ska förvärva samtliga 100 000 aktier i Visionists AB,
556866-1762, för en preliminär köpeskilling om 33 000 000 kronor.
Köpeskillingen ska erläggas med 4 950 000 kronor (kontant) och
resterande 28 050 000 kronor genom 1 494 007 nyemitterade aktier i
Bolaget. De nyemitterade aktierna föreslås betalas genom
tillskjutande av apportegendom bestående av samtliga 100 000 aktier i
Visionists AB. På grundval av den kännedom styrelsen har om den
egendom som ska förvärvas är det styrelsens bedömning att värdet på
apportegendomen som kan komma att tillföras bolaget såsom
apportegendom minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges.
Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om en nyemission
av 1 494 007 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 134
460,63 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Pixelwise Holding AB
med 1 136 895 aktier, SegerEko AB med 72 210 aktier, Kristoffer
Öfjäll med 14 442 aktier, Mattias Johansson med 13 129 aktier, Stefan
Karlsson med 9 190 aktier, Emil Berwald med 1 313 aktier och Olof
Ragnerius med 246 828 aktier.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 18,7750 kronor (totalt 28 049
981,425 kronor). Betalning ska ske genom tillskjutande av
apportegendom, samtliga aktier i Visionists AB enligt styrelsens
redogörelse.

3. Teckningskursen utgörs av den genomsnittliga betalkursen för
Köparens aktier på Nasdaq First North vid börsens stängning för varje
av de trettio (30) Bankdagarna som föregår 10 december 2018.

4. Teckning sker genom betalning.

5. Teckning ska ske senast tre veckor från beslutsdatum. Styrelsen
äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag
aktierna har förts in i aktieboken.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

De nya aktierna medför en utspädning om ca 8 procent av det totala
antalet aktier och röster i Bolaget.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 7 måste aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna
rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 17 575 344 vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma
aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets
förhållande till annat bolag inom koncernen.

ÄRENDE OCH HANDLINGAR

Kallelse och styrelsens fullständiga beslut enligt punkten 7, samt
handlingar enligt 13 kap 6 § och 7 § aktiebolagslagen, samt
revisorsyttranden hålls från och med den 3 januari tillgängliga på
Bolagets huvudkontor på Lindholmspiren 7, 417 56 i Göteborg samt på
Bolagets hemsida www.irisity.com. Ovan nämnda handlingar sänds per
post till aktieägare som så begär.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas inför bolagsstämman kommer att
databehandlas och användas endast för bolagsstämman. För information
om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/integritetspolicy-f%C3%B6r-delta....

Göteborg i januari 2019

Irisity AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com

Irisity AB (publ) är ledande inom AI-baserad analys, våra proaktivt
arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar såväl befintliga
som nya övervakningskameror och bevakningssystem till aktivt larmande
enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot
verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI
algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på
långa avstånd i alla ljusförhållanden.

IRIS™ algoritmer analyserar en mängd applikationsområden inkluderat
kritisk infrastruktur, skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet
och olika typer av skyddsobjekt.

Irisitys algoritmer arbetar också med en av den mest omfattande
maskininlärningen, baserad på över tio års lärande och miljoner av
situationer.

Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och
snabbast växande bransch-segment ökar vi vår innovationstakt, samt
expanderar vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance.
Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both
existing and new surveillance cameras and monitoring systems from
passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity's SaaS
solution, turns attention on true events rather than false alarms.
Irisity's high-precision AI algorithms detect human activity at long
distances during all light conditions.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for
hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools,
overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks,
critical infrastructure and various types of protective areas.

Through an ambitious growth strategy in one of the world's most
rapidly expanding industry sector, we are investing in new innovation
and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irisity-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/8006/2710297/970892.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.