Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Irisity AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed
till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019 klockan 15:00
på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) 417 56 i
Göteborg. Inregistrering till extra bolagsstämma påbörjas 14:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 10 december 2019; samt

(ii) senast tisdagen den 10 december 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Irisity AB (publ), "Extra bolagsstämma"
Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller via e-post till
bolagsstamma@irisity.com.

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid extra bolagsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än
ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då
får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat
tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas
till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär för aktieägare
som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida
www.irisity.com och kommer även att skickas till de aktieägare som så
begär och uppger sin adress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i extra
bolagsstämman låta registrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast
tisdagen den 10 december 2019, vilket innebär att aktieägaren måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås styrelsens ordförande
Lennart Svantesson.

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra
bolagsordningen i syfte att öka gränserna för bolagets aktiekapital
och antal aktier i enlighet med följande:

§4 i bolagsordningen med rubriken "Aktiekapital" ska ändras till:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000
000 kronor."

§5 i bolagsordningen med rubriken "Antal aktier" ska ändras till:

"Antal aktier skall vara lägst 23 000 000 och högst 92 000 000."

Styrelsens föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas
att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering
vid Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagsordning enligt denna punkt 7 är villkorat
av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande avseende den
riktade emissionen i enlighet med punkt 8.

Punkt 8 - Beslut om att godkänna styrelsens beslut om riktad
nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna
styrelsens beslut av den

13 november 2019 om en riktad nyemission av 4 094 000 aktier,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med 368 460 kronor. För
beslutet gäller i övrigt följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Pareto Securities AB,
som agerar settlementbank i emissionen, i svenska och internationella
institutionella investerares ställe.

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på
ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning
för att finansiera Bolagets fortsatta utveckling och accelerera dess
tillväxt, samt diversifiera ägarbasen i bolaget bland såväl svenska
som internationella institutionella investerare. Irisity befinner sig
i en expansionsfas och den föreslagna riktade nyemissionen är avsedd
att stärka bolagets finansiella stabilitet samt användas för att
utöka organisationen inom forskning och utveckling, marknad och
försäljning samt service.

3. Teckningskursen är 8,55 kronor och har fastställts genom ett
accelererat book-building förfarande som genomförts av Bolagets
finansiella rådgivare Pareto Securities AB.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild
teckningslista senast den 13 november 2019. Betalning för de tecknade
aktierna ska ske senast den

19 december 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och
tiden för betalning.

5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det
att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de
ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga för beslutets
registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att extra bolagsstämman
beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 7 och 8 måste aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman
företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 19 069 351 vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma
aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets
förhållande till annat bolag inom koncernen.

ÄRENDE OCH HANDLINGAR

Kallelse och styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 och 8, samt
handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga på
Bolagets huvudkontor på Lindholmspiren 7,

417 56 i Göteborg samt på Bolagets hemsida www.irisity.com vid
kallelsens kungörelse. Ovan nämnda handlingar sänds per post till
aktieägare som så begär.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

____________________________

Göteborg i november 2019

Irisity AB (publ)
Styrelsen

Marcus Bäcklund, CEO

Phone: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Phone: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance.
Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both
existing and new surveillance cameras and monitoring systems from
passive to proactive alarming devices. IRIS?, Irisity's SaaS
solution, turns attention on true events rather than false alarms.
Irisity's high-precision AI algorithms detect human activity at long
distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS? currently serves a wide range of security applications for
customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North
Growth Market

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 83 00 ·
certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irisity-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/8006/2961300/1141180.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.