Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB - beslut vid årsstämma 2019

IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma 2019 hölls idag, torsdagen den 25
april 2019, i Göteborg. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga
beslut.

Disposition av bolagets resultat

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat
godkändes av årsstämman. Detta innebär att det till årsstämmans
förfogande stående beloppet, uppgående till 393 671 108 kr, i sin
helhet ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas
för det gångna räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Arvoden

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 300 000 kr till styrelsens
ordförande och 175 000 kr till envar av övriga ledamöter. Vidare
beslutades att arvode ska utgå till styrelsens revisionsutskott med
75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till envar
av övriga ledamöter samt att arvode ska utgå till styrelsens
ersättningsutskott med 50 000 kronor till utskottets ordförande och
30 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Revisorsarvode ska utgå
enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Vedin, Eva Lindgren, Gunnar
Olsson, Hans-Olov Olsson, John D. Wakely, Lars Adlersson, Lena
Torlegård och Rein Piir samt nyvaldes Carola Lemne. Till styrelsens
ordförande omvaldes Anders Vedin och till styrelsens vice ordförande
nyvaldes Carola Lemne. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Rippe.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär
huvudsakligen att ledande befattningshavare ska erbjudas en
marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes
ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och
pension, med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att även
fortsatt (i enlighet med tidigare gällande principer) ha en
valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag
avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande
och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt
revisor och revisorsarvoden. Fullständigt av årsstämman beslutat
förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
godkänna principer för valberedningen. Valberedningens fullständiga
förslag finns tillgängligt på bolagets webbsida, (www.irlab.se).

Beslut om a) antagande av ny bolagsordning och b) uppdelning av aktier
(s.k. aktiesplit)

a) Antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra uppdelningen av aktier ovan beslutade årsstämman, i
enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningens gränser för
antal aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för
antal aktier ändras från nuvarande lägst 5 000 000 och högst 20 000
000 aktier till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier. Vidare
beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om vissa
följdändringar i bolagsordningen med anledning av det ändringen av
tillåtet antal aktier. Styrelsens fullständiga förslag finns
tillgängligt på bolagets webbsida, (www.irlab.se).

b) Uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Årsstämman beslutade att öka antalet aktier i bolaget genom att varje
aktie delas upp i fem (5) aktier (s.k. aktiesplit). Efter genomförd
uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 8
099 939 aktier till 40 499 695 aktier. Aktiespliten innebär att
aktiens kvotvärde ändras från 0,1 kronor till 0,02 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie A

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett
bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till och med nästa årsstämma, men inte före det att
bolaget har skickat ut ett pressmeddelande om resultat från den
pågående studien med IRL790, fatta beslut om nyemission av aktier av
serie A med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets
webbsida, (www.irlab.se).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av
styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare.

Antalet aktier av serie A som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå
till högst 1 600 000 aktier före (och således

8 000 000 aktier efter) registrering av ändring av bolagsordningen och
aktiesplit, vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande
aktieägare (utspädning) uppgående till ca 16,5 procent eller en
ökning av befintligt antal utestående aktier med knappt 20 procent.

Nicholas Waters, VD/CEO

25 april 2019

För vidare information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

FNCA Sweden AB, +46 8 528 00 399; info@fnca.se, är Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North Premier.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom.
Bolagets kliniska Fas II-kandidater, IRL752 och IRL790, ämnar
behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons
sjukdom: ofrivilliga rörelser (LIDs), psykos och demens. Genom den
proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process)
upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar
relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande
medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har
ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i
preklinisk fas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irlab-therapeutics-ab/r/irlab---beslut-vid-ar...
https://mb.cision.com/Main/15440/2797360/1032276.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.