Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB fortsätter klinisk utveckling i LIDs med IRL790 baserat på fördjupad analys av positiva Fas ...

IRLAB (Nasdaq First North Premier: IRLAB A) meddelade idag att den
fördjupade analysen av data från den nyligen avslutade Fas
IIa-studien med IRL790 i Parkinsonpatienter med L-dopa-inducerade
dyskinesier (LIDs) ger ytterligare stöd för läkemedelskandidatens
förmåga att signifikant och meningsfullt förbättra patienternas
rörelsekvalitet. IRLAB har därför beslutat att prioritera
LIDs-indikationen i utvecklingen av IRL790. En Fas IIb/III-studie i
denna patientgrupp planeras starta under första halvåret 2020 som en
del av det pivotala kliniska programmet mot ett marknadsgodkännande.
Den planerade studien i psykos vid Parkinsons sjukdom kommer att
utföras parallellt med det pivotala programmet i LIDs.

Den fördjupade analysen av data är baserad på data från den nyligen
avslutade Fas IIa-studien för att utvärdera effekt, säkerhet och
tolerabilitet av IRL790 hos patienter med L-dopa-inducerade
dyskinesier (LIDs, ofrivilliga rörelser). Tre oberoende mätmetoder
användes för att bedöma den kliniska effekten av IRL790: UDysRS,
MDS-UPDRS och standardiserade patientrapporterade dagböcker. Som
tidigare meddelats visade IRL790 fördelaktig säkerhet, tolerabilitet
och farmakokinetik i studien. Två av tre mätmetoder visade en
signifikant och kliniskt meningsfull effekt på dyskinesier.

"Jag anser att studien visar en stark effektsignal för IRL790 vid
behandling av dyskinesi hos personer med Parkinsons sjukdom, med
hjälp av mätskalor som är relevanta för dem och inte minst viktigt,
med mycket få biverkningar. Dessa fynd måste nu utvärderas i större
studier för att tydligt visa effekten och det skall förhoppningsvis
leda till ett välbehövligt behandlingsalternativ för denna
handikappande biverkning av levodopabehandling", säger Dr Camille
Carroll, Associate Professor and Honorary Consultant Neurologist and
National Speciality Lead for Neurodegenerative Diseases NIHR CRN,
University of Plymouth.

"IRLAB har nu genomfört en fördjupad analys av Fas IIa-studiens
resultat som ytterligare underbygger potentialen att med IRL790
förbättra behandlingen av L-dopa-inducerade dyskinesier. Vi har fått
en djupare förståelse av resultaten, inklusive för- och nackdelar med
de oberoende mätmetoder som använts i studien, och kan nu optimera
den kliniska vägen framåt. Nästa steg är start av en Fas
IIb/III-studie i denna patientgrupp, vilken kan komma att utgöra en
del av det pivotala programmet. Den planerade studien i psykoser vid
Parkinsons sjukdom kommer att utföras parallellt med de slutliga
studierna i LIDs-programmet. Detta försenar inte programmet", säger
Nicholas Waters, VD på IRLAB.

Bedömning av motorisk funktion

Den fördjupade analysen av studiens effektdata visade kliniskt
meningsfulla effekter på dyskinesier bedömda med standardiserade
patientrapporterade dagböcker (s.k. Hauser diaries) och med
dyskinesibedömningar i MDS-UPDRS (Unified Parkinsons Disease Rating
Scale). Enligt patientrapporterade dagböcker minskade behandling med
IRL790, jämfört med placebo, patientens tid med besvärliga
dyskinesier med 1,6 timmar per dag. Hos patienter utan samtidig
behandling med amantadine var minskningen av tid med besvärlig
dyskinesi 2,7 timmar per dag, jämfört med placebo. Vidare visade
dyskinesibedömningen i MDS-UPDRS en signifikant förbättring med
IRL790 jämfört med placebo. Som illustreras i datatabellen nedan
förbättrades båda dessa effektvariabler ytterligare jämfört med
placebo hos patienter som inte behandlades med parkinsonläkemedlet
amantadine som en del av deras regelbundna medicinering.

[image]

Joakim Tedroff, CMO på IRLAB, kommenterade "Hos patienter med
framskriden Parkinsons sjukdom förbättrar behandling med IRL790 den
motoriska funktionen med en markant kvalitativ förskjutning av ON-tid
mot mer "goda ON-timmar" utan besvärande dyskinesier eller
biverkningar. Denna fördelaktiga förändring i motorisk
responskvalitet var ännu mer uttalad hos patienter som inte tog
amantadine. Denna amantadineinteraktion är en mycket viktig upptäckt
ur ett terapeutiskt perspektiv, och för att visa den verkliga
effekten av IRL790 kommer detta att beaktas vid utformningen av de
kommande kliniska studierna."Perioden då levodopa har en positiv
effekt på Parkinsons sjukdomssymtom kallas ON-tid och är också den
tid då dyskinesier uppstår. När läkemedlet slutar fungera börjar den
så kallade OFF-tiden, där de traditionella Parkinsonsymtomen
återkommer. Fördjupad utvärdering av andra motoriska symtom på
Parkinsons sjukdom enligt MDS-UPDRS del II + III, MDS-UPDRS OFF-time
bedömning samt 24-timmarsdagböcker visade att patienter som
behandlades med IRL790 bibehöll sin generella motoriska funktion och
sin totala dagliga ON-tid. Det skedde ingen förändring i den dagliga
OFF-tiden. De positiva effekterna av IRL790 erhålls således utan
negativa effekter på traditionella Parkinsonsymtom, ökad OFF-tid
eller minskad ON-tid. Dessa viktiga observationer var liknande hos
patienter med och utan samtidig amantadinbehandling.

Tillämpning av UDysRS i studien

Som tidigare kommunicerats i analys av "topline"-resultat sågs ingen
skillnad i effekt mellan IRL790 och placebo i Unified Dyskinesia
Rating Scale (UdysRS), trots de signifikanta effekterna på dyskinesi
i patientdagböcker och MDS-UPDRS-bedömningar. De objektiva
UdysRS-delarna III och IV är utformade för att tillämpas på patienter
i ON-tillstånd, dvs när dyskinesier förekommer. Fördjupad analys av
UDysRS-data som genererats visar att mätningarna lider av tekniska
brister under provtagning i UDysRS eftersom många av patienterna inte
var i ON-tillstånd under dessa bedömningar. Frekvensen av patienter
som inte befann sig i ON-tillstånd indikerar att UDysRS-data inte är
relevanta för att bedöma dyskinesier i ON-tillstånd i denna studie.

Bedömning av dosering och farmakokinetiska egenskaper

Det lämpliga dosintervallet för behandling av dyskinesier i Parkinsons
sjukdom har fastställts i denna studie. Doserna mellan 10 och 20 mg /
dag, är säkra, tolerabla och effektiva. I enlighet med tidigare
studier visade IRL790 linjär kinetik med dosproportionella
plasmakoncentrationer som möjliggör god kontroll av exponering. Detta
underlättar avsevärt doseringen i patienter Parkinsons sjukdom. Dessa
patienter, som vanligtvis behöver individuell dosering, kommer att
dra nytta av de farmakokinetiska egenskaperna hos IRL790, vilka
möjliggör dosering och dosjusteringar med hög precision. Inget
inflytande från patientens andra behandlingar på
plasmakoncentrationer av IRL790 kunde påvisas i studien.

Bedömning av biverkningar

IRL790 tolererades väl och var säker i studien. Kandidaten indikerar
en överlägsen säkerhets- och biverkningsprofil. Biverkningar
rapporterades av 78% placebobehandlade patienter och 74%
IRL790-behandlade patienter. De vanligaste biverkningarna som
rapporterades av organsystemklass (SOC) var nervsystemssjukdomar
vilka rapporterades av 42% placebobehandlade patienter och 49%
IRL790-behandlade patienter. Tre allvarliga biverkningar (SAE)
rapporterades, ingen relaterad till IRL790-behandling.
Kardiovaskulära utvärderingar inklusive blodtryck, hjärtfrekvens och
EKG visade inga kliniskt relevanta förändringar på grund av
IRL790-behandling.

Studiens fullständiga resultat kommer att publiceras i en
internationell vetenskaplig tidskrift.

För mer information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom.
Bolagets kliniska Fas II-kandidater, IRL752 och IRL790, ämnar
behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons
sjukdom: ofrivilliga rörelser (LIDs), psykos och demens. Genom den
proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process)
upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar
relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande
medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har
ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i
preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North är
FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på
www.irlab.se.

Om IRL790

IRL790 är under utveckling for behandling av levodopa (L-dopa)
inducerad dyskinesier (PD-LIDs) samt psykos vid Parkinsons sjukdom
(PD-P). Dyskinesier är ofrivilliga rörelser som ofta följer
behandling med L-dopa. I prekliniska studier har IRL790 visat sig
minska ofrivilliga rörelser som uppträder efter en period av
behandling med L-dopa. I prekliniska studier har IRL790 dessutom
uppvisat antipsykotiska egenskaper. Bolaget anser att IRL790 således
har potential att samtidigt behandla både dyskinesier och psykos vid
Parkinsons sjukdom.

Om studien IRL790C003 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03368170)

Fas IIa-studien var randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad och
genomförd vid 16 kliniker i Storbritannien och fyra kliniker i
Sverige. 106 patienter med Parkinsons sjukdom och dyskinesier
(ofrivilliga rörelser) utvärderades för deltagande i studien och 75
patienter, som uppfyllde inklusionskriterierna, randomiserades till
fyra veckors behandling, 39 patienter med IRL790 och 36 patienter med
placebo. 11 of 39 patienter i gruppen behandlad med IRL790 och 19 av
36 patienter i gruppen behandlad med placebo hade samtidig
amantadinebehandling vid baseline och under hela studien. 42 patients
var män och 33 patienter var kvinnor, medelåldern på patienterna i
studien var 66,6 år. Genomsnittlig sjukdomsduration var 10,7 år.

IRL790 togs två gånger dagligen (b.i.d.) som tilläggsbehandling till
patientens vanliga och stabila antiparkinsonmedicinering. De första
två veckorna av behandlingen omfattade titrering av placebo eller
IRL790 (10-20 mg dagligen) till den individuellt föredragna och
tolererade dosen som bibehölls under de återstående två veckorna.
Tolerabilitet och säkerhet monitorerades kontinuerligt.

Om amantadine

Amantadine är ett läkemedel som ofta används vid behandling av
Parkinsons sjukdom tillsammans med levodopa, särskilt för patienter
som har dyskinesier.

Om FAS och PPAS

The Full Analysis Set (FAS) utgjordes av alla randomiserade patienter
som erhöll minst en dos av studieläkemedel och för vilka det fanns
data efter baseline. The Per Protocol Set (PPS) utgjordes av
patienter från FAS, men uteslöt patienter med väsentliga avvikelser
från studieprotokollet.

Om patientdagböcker

Patientdagböcker är en standardiserad metod för patienter att
utvärdera sin hälsostatus. Pat...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.