Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-16

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB rapporterar top line-resultat från Fas IIa studie med IRL790

IRLAB rapporterar top line-resultat från en 28-dagars första Fas
IIa-studie med IRL790 i patienter med avancerad Parkinsons sjukdom.
Målsättningen med studien var att utvärdera effekt, säkerhet och
tolerabilitet av IRL790 i patienter med L-dopa inducerade dyskinesier
(ofrivilliga rörelser). Tre oberoende metoder användes för att
utvärdera dyskinesier; Unified Dyskinesia Rating Scale (UDysRS),
Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) och
standardiserade patientdagböcker. Studien visade ingen skillnad i
effekt mellan IRL790 och placebo mätt med totala UDysRS men
förbättring jämfört med placebo mätt med MDS-UPDRS dyskinesiskattning
och av dyskinesier rapporterade med patientdagböcker. Behandling med
IRL790 var säker och tolererades väl. De övergripande resultaten i
denna första Fas IIa-studie i avancerad Parkinsons sjukdom, med
indikation på effekt och avsaknad av säkerhetsproblem, stödjer
fortsatt utveckling av IRL790.

Analys av UDysRS, den primära effektvariabeln, visade ingen statistisk
skillnad mellan IRL790 och placebo varken i per protocol analysis set
(PPAS) eller i full analysis set (FAS). De andra två prespecificerade
utvärderingarna indikerade att IRL790 reducerade dyskinesier.
Utvärdering av dyskinesier med hjälp av MDS-UPDRS (fråga 4.1+4.2)
visade en förbättring med IRL790-behandling (p=0,03 PPAS, p=0,07 FAS)
jämfört med placebo. Patientrapporterade dagböcker visade att
behandling med IRL790, jämfört med placebo, signifikant minskade
tiden med besvärande dyskinesier i ON-fas (p=0,03 PPAS, p=0,03 FAS).

IRL790 tolererades väl i studien. Vid behandlingstidens slut var den
genomsnittliga dosen 16,2 mg per dag. Tre patienter avbröt studien i
förtid under behandling, två på grund av biverkningar (Adverse
Events), en behandlad med IRL790 och en med placebo, och en
IRL790-behandlad på grund av återkallande av samtycke. 78 % av
patienter behandlade med placebo och 74 % av patienter behandlade med
IRL790 rapporterade minst en biverkan av något slag. De vanligast
förekommande biverkningarna rapporterade efter organsystemklass var
hänförliga till nervsystemet och rapporterades av 42 % av patienter
behandlade med placebo och 49 % av patienter behandlade med IRL790.
Det inträffade tre allvarliga biverkningar (Serious Adverse Events,
SAEs), ingen av dessa relaterad till behandling med IRL790, två
uppträdde under screeningperioden före randomisering och en
rapporterades för en patient behandlad med placebo. Kardiovaskulära
utvärderingar, omfattande bland annat blodtryck, hjärtfrekvens och
EKG, visade inga kliniskt signifikanta förändringar till följd av
behandling med IRL790. Utvärdering av andra Parkinsonrelaterade
motoriska symtom med hjälp av MDS-UPDRS del II+III, MDS-UPDRS OFF-tid
samt patientrapporterade 24-timmars dagböcker visade att patienter
behandlade med IRL790 bibehöll sina generella motorfunktioner och
inte hade någon ökning av OFF-tid.

Joakim Tedroff, IRLAB:s CMO, kommenterar: "Dyskinesier är ett mycket
besvärande symtom för patienter med Parkinsons sjukdom eftersom det
påverkar det dagliga livet och begränsar optimering av behandling med
L-Dopa. Utfallet av patientrapporterade data i studien tyder på att
ett tillägg av IRL790 till en i övrigt stabil
antiparkinsonbehandling, kan förbättra patienternas motoriska
funktion genom reduktion av besvärande dyskinesier. En motsvarande
förbättring sågs också i MDS-UPDRS skattningarna, men inte i UDysRS.
Denna skillnad mellan skattningsskalorna behöver undersökas
ytterligare. Viktigt är också att de utmärkta resultaten avseende
säkerhet och tolerabilitet för IRL790-behandlingen i den här studien
ger ytterligare stöd för att IRL790 är säker att använda i denna
sköra patientgrupp och stödjer en noggrann utvärdering av den
fortsatta kliniska utvecklingen av IRL790."

Nicholas Waters, IRLAB:s VD, kommenterar: "Vi är nöjda att studien är
avslutad. Givet skillnaderna mellan UDysRS och de två andra olika
metoderna att utvärdera dyskinesier kommer ytterligare analyser för
att klargöra underliggande orsaker att prioriteras för att optimera
den kliniska utvecklingsplanen. Nästa planerade kliniska studie med
IRL790 är vid psykos i Parkinsons sjukdom, PD-P, samtidigt som
CMC-utveckling och toxikologiska långtidsstudier fortsätter."

Om studien IRL790C003 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03368170)

Fas IIa-studien var randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad och
genomförd vid 16 kliniker i Storbritannien och fyra kliniker i
Sverige. 106 patienter med Parkinsons sjukdom och dyskinesier
(ofrivilliga rörelser) utvärderades för deltagande i studien och 75
patienter, som uppfyllde inklusionskriterierna, randomiserades till
fyra veckors behandling, 39 patienter med IRL790 och 36 patienter med
placebo. 42 patients var män och 33 patienter var kvinnor,
medelåldern på patienterna i studien var 66,6 år. Genomsnittlig
sjukdomsduration var 10,7 år.

IRL790 togs två gånger dagligen (b.i.d.) som tilläggsbehandling till
patientens vanliga och stabila antiparkinsonmedicinering. De första
två veckorna av behandlingen omfattade titrering av placebo eller
IRL790 (10-20 mg dagligen) till den individuellt föredragna och
tolererade dosen som bibehölls under de återstående två veckorna.
Tolerabilitet och säkerhet monitorerades kontinuerligt.

Om FAS och PPAS

The Full Analysis Set (FAS) utgjordes av alla randomiserade patienter
som erhöll minst en dos av studieläkemedel och för vilka det fanns
data efter baseline.

The Per Protocol Set (PPS) utgjordes av patienter från FAS, men
uteslöt patienter med väsentliga avvikelser från studieprotokollet.

Om IRL790

IRL790 är under utveckling for behandling av levodopa (L-dopa)
inducerad dyskinesier (PD-LIDs) samt psykos vid Parkinsons sjukdom
(PD-P). Dyskinesier är ofrivilliga rörelser som ofta följer
behandling med L-dopa. I prekliniska studier har IRL790 visat sig
minska ofrivilliga rörelser som uppträder efter en period av
behandling med L-dopa. I prekliniska studier har IRL790 dessutom
uppvisat antipsykotiska egenskaper. Bolaget anser att IRL790 således
har potential att samtidigt behandla både dyskinesier och psykos vid
Parkinsons sjukdom.

Om Unified Dyskinesia Rating Scale (UDysRS)

Skalan 'Unified Dyskinesia Ratings Scale' (UDysRS) utvärderar de
ofrivilliga rörelser som kan associeras med långtidsbehandling med
dopaminerga mediciner. UDysRS har fyra delar:

I. Historiskt funktionshinder (patientperspektiv) påverkan av ON-fas dyskinesi

II. Historiskt funktionshinder (patientperspektiv) påverkan av OFF-fas dystoni

III. Objektiv nedsättning (svårighetsgrad av dyskinesi, anatomisk fördelning över sju kroppsregioner) baserat på fyra aktiviteter observerade eller videoinspelade

IV. Objektivt funktionshinder baserad på del III-aktiviteter

Om Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UDysRS)

Skalan 'Unified Parkinson's Disease Rating Scale' (MDS-UPDRS) är en
standardiserad och validerad skattningsskala som utvecklats för
utvärdering av symtom vid Parkinsons sjukdom. Skattningsinstrumentet
har testats för god tillförlitlighet och validitet och består av
följande fyra delar:

Del I - Icke-motoriska aspekter på daglig aktivitet

Del II - Motoriska aspekter på daglig aktivitet

Del III - Undersökning av motorisk funktion

Del IV - Motoriska komplikationer av behandling

Varje del har frågor som betygsätter symtomen från 0 till 4 där högre
värden indikerar mer allvarliga symtom.

Om patientdagböcker

Patientdagböcker är en standardiserad metod för patienter att
utvärdera sin hälsostatus. Patienter loggar sin motoriska aktivitet
var trettionde minut under 24 timmar. Patienterna noterar om deras
motoriska status är "OFF", "ON" eller "ON med besvärande
dyskinesier". "OFF" betecknar stelhet, märkbart minskad rörlighet
eller orörlighet. "ON" betecknar bra eller närmast normal rörlighet.
"ON med besvärande dyskinesier" avser när patienten är besvärad av
ofrivilliga skruvande och vridande rörelser. Även sömntid noteras. I
föreliggande studie har patienter fört två 24-timmars dagböcker före
randomisering och två 24-timmars dagböcker under den sista veckan av
den fyra veckor långa behandlingsperioden.

För vidare information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16
juli 2019 kl. 00.15 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North
Premier.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom.
Bolagets kliniska Fas II-kandidater, IRL752 och IRL790, ämnar
behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons
sjukdom: ofrivilliga rörelser (LIDs), psykos och demens. Genom den
proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process)
upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar
relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande
medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har
ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i
preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North är
FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på
www.irlab.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irlab-therapeutics-ab/r/irlab-rapporterar-top...
https://mb.cision.com/Main/15440/2864032/1078059.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.