Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB Therapeutics AB (publ) kallar till årsstämma den 16 maj 2017

Aktieägarna i IRLAB Therapeutics AB (publ), 556931-4692, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 17.00 på
Wallenbergs Konferenscentrum, Medicinaregatan 20 A, Göteborg.
Inregistrering till stämman börjar kl. 16.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast onsdagen den 10 maj 2017; och

· dels senast onsdagen den 10 maj 2017 kl. 16.00 anmäla sig
skriftligen per brev till IRLAB Therapeutics AB (publ), att. Viktor
Siewertz, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, via mail till
ir@irlab.se eller per telefon till +46 31 757 3800 (växel). I anmälan
ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden
(högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller
ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman, samt i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast onsdagen den 10 maj 2017. Detta innebär
att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran
härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från
utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis
bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets
webbplats, www.irlab.se.

Förslag till dagordning:

1. 1. Stämmans öppnande.
2. 2. Val av ordförande vid stämman.
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. 4. Godkännande av dagordning.
5. 5. Val av en eller två justeringsmän.
6. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. 9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. 12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
13. 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
14. 14. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
15. 15. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. 16. Avslutande av stämman.

Valberedningen

Valberedningen i Bolaget har utgjorts av Bo Rydlinger (representerande
FV Group AB m.fl.), Anders Vedin (styrelsens ordförande), Hans-Peter
Ostler (representerande Sivert Larsson Scholarship Foundation) och
Susanna Holm Waters (representerande grundarna av Integrative
Research Laboratories Sweden AB, däribland Joakim Tedroff, Nicholas
Waters, Susanna Holm Waters, Clas Sonesson, Cecilia Stenberg och
Peder Svensson). Ordförande i valberedningen har varit Bo Rydlinger.

Valberedningens förslag

Punkt 2 - Föreslås att Anders Vedin väljs till ordförande på stämman.

Punkt 12 - Föreslås att styrelsens arvode för tiden fram till och med
nästa årsstämma ska utgå med 200 000 SEK till styrelsens ordförande
och 80 000 SEK till envar av övriga ledamöter. Revisorsarvode
föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 11 och 13 - Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse
föreligger inget förslag till beslut kring antal styrelseledamöter
och val av styrelse. Enligt vad styrelsen erfar kommer förslag att
lämnas i god tid före årsstämman, dock senast den 25 april 2017, och
kommer då att omedelbart publiceras på Bolagets hemsida.

Det föreslås dock omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org. nr
556029-6740, ("PwC") som revisor. PwC har meddelat att för det fall
PwC väljs, kommer PwC att utse Johan Rippe till huvudansvarig
revisor.

Punkt 14 - Föreslås att instruktion till valberedningen kvarstår i
enlighet med vad som beslutades vid extra bolagsstämma den 30
november 2016.

Punkt 9 - Styrelsens förslag till beslut om disposition av Bolagets
resultat

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat
disponeras i enlighet styrelsens förslag i årsredovisningen.
Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2016.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar följande riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare för tiden intill nästa
årsstämma. Med ledande befattningshavare avses verkställande
direktören och medlemmar av Bolagets ledningsgrupp.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsen och beslutas av styrelsen i
sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande
avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets
ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig
kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och
erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte
att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en
ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande
befattningshavare skall uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal
tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden
förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att på bolagsstämman begära att
styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets
förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt
sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses ovan.
Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att
behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, samt på
dess hemsida, www.irlab.se, senast tre veckor före stämman.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär
det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att
finnas tillgängliga vid årsstämman.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 6 999 939, varav 6 928
388 aktier av serie A och 71 551 aktier av serie B. Det totala
antalet röster i Bolaget uppgår till 6 999 939. Bolaget innehar inga
egna aktier.

__________________

Göteborg i april 2017

IRLAB Therapeutics AB (publ)

STYRELSEN

Kallelsen till årsstämman publiceras den 10 april 2017 på Bolagets
hemsida www.irlab.se. Den 12 april 2017 publiceras kallelsen i Post-
och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida. Samma dag införs en
annons i Dagens Industri om att kallelse har skett.

För vidare information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, COO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10
april 2017 kl. 08:00 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North
Premier.

Kort om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på
utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa
sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, med
genomförda kliniska Fas I-studier, samt ytterligare tre projekt i
preklinisk fas. IRLAB:s forskning syftar till att regelbundet ta fram
nya läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade
forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen
genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irlab-therapeutics-ab/r/irlab-therapeutics-ab-...
http://mb.cision.com/Main/15440/2235951/655422.pdf
http://mb.cision.com/Public/15440/2235951/85c094d480e198e2.pdf
http://mb.cision.com/Public/15440/2235951/8d361ca8a383b0af.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.