Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-25

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB Therapeutics ansöker om listning på Nasdaq First North Premier och offentliggör prospekt

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

25 januari 2017
IRLAB Therapeutics AB (publ) ("IRLAB") är verksamt inom forskning och
utveckling av läkemedel mot sjukdomar i hjärnan, med fokus på
Parkinsons sjukdom samt demens. IRLAB har två läkemedelskandidater,
IRL752 och IRL790, som har genomgått kliniska Fas I-studier, tre
projekt i preklinisk fas samt ett forskningsprogram som syftar till
att ta fram ytterligare läkemedelskandidater. I samband med
listningen genomförs en nyemission på 115,8 MSEK för att genomföra
Fas II studier med IRL752 och IRL790, samt de prekliniska
forskningsprogrammen. Med anledning av denna nyemission
("Erbjudandet") offentliggör IRLAB idag ett prospekt. IRLAB har även
ansökt om listning av IRLAB:s A-aktier på Nasdaq First North Premier
Stockholm.

Kort om Erbjudandet och prospektet
· Erbjudandet omfattar emission av nya aktier till ett högsta belopp
om 115,8 MSEK, vilket motsvarar högst 1 930 000 nya A-aktier till
teckningskursen 60 SEK per aktie.

· Teckningsåtaganden har lämnats uppgående till 90,8 MSEK, vilket
motsvarar cirka 78 procent av Erbjudandet.

· Nyemissionen genomförs för att ge förutsättningar att genomföra
s.k. Fas II-studier för både IRL752 och IRL790. Dessa är planerade
att inledas under sommaren 2017. Dessutom är syftet att finansiera
ytterligare preklinisk forskning för att kontinuerligt ta fram nya
läkemedelskandidater.

· Anmälningsperioden för teckning av aktier i Erbjudandet beräknas
löpa under perioden 30 januari - 10 februari 2017.

· Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas
första handelsdag bli omkring den 28 februari 2017.

· Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till
professionella investerare i Sverige och internationellt.

· Prospektet finns att ladda ned via www.irlab.se,
www.stockholmcorp.se samt www.aqurat.se och kommer även att finnas
tillgängligt via Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Kort om IRLAB
IRLAB bildades 2013 men grundar sin verksamhet på forskning som
startade redan på 1990-talet, då under ledning av Nobelpristagare
Professor Arvid Carlsson. IRLAB fokuserar främst sin forskning på
neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering
vid Parkinsons sjukdom och demenser, för vilka det i dagsläget finns
ett behov av nya och förbättrade behandlingsmetoder.

IRLAB har i dagsläget två primära läkemedelskandidater, IRL752 och
IRL790, båda med genomförda Fas I-studier i friska frivilliga
forskningspersoner, samt tre andra projekt i preklinisk fas. IRLAB
har också ett forskningsprogram som syftar till att ta fram
ytterligare läkemedelskandidater med hjälp av den unika och
egenutvecklade forskningsplattformen.

IRL752 och IRL790 är utvecklade för att behandla symtom vid Parkinsons
sjukdom. I nästa steg är ambitionen att utveckla substanser med
effekt på symtom vid Alzheimers sjukdom och ADHD, även det sjukdomar
som genomgripande påverkar patienters och anhörigas vardag.

IRL752 och IRL790, har uppvisat mycket goda resultat från prekliniska
studier och genomgått kliniska Fas I-studier hos friska frivilliga
forskningspersoner. De prekliniska djurstudier som genomförts visar
på effekter mot flera olika symtom vilket tydligt särskiljer IRLAB:s
läkemedelskandidater från nuvarande behandlingsalternativ. Båda
substanserna har förutom effekt på symtom, enligt IRLAB, även
potential att modifiera sjukdomsförloppet, att bromsa försämringen
över tid, vilket är en ytterst önskvärd effekt.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen
genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB. För
mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Kort om IRL752
IRL752 är framtagen för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom
(PD-D) och har, i prekliniska djurstudier, visat sig höja halterna av
signalämnen såsom dopamin, noradrenalin och acetylkolin specifikt i
hjärnbarkens nervkopplingar. IRLAB menar att de prekliniska
forskningresultaten visar potential att förbättra de kognitiva, och
känslomässiga störningar som patienter med demens kan uppleva. IRL752
utvecklas nu för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom (PD-D)
och, som ett andra mål, för beteendemässiga och psykologiska symtom
vid demens (BPSD) vid Alzheimers sjukdom.

Eftersom IRL752 i djurstudier uppvisat såväl minnesförstärkande,
antidepressiva och antipsykotiska egenskaper ger substansen möjlighet
att samtidigt behandla flera symtom vid demens än dagens
behandlingsalternativ.

Kort om IRL790
IRL790 är framtagen för behandling både av ofrivilliga överrörelser
till följd av behandling med levodopa (PD-LID), och psykoser vid
Parkinsons sjukdom (PD-P). IRL790 har i de prekliniska djurstudier
som genomförts minskat de ofrivilliga överrörelser som uppstår efter
en tids behandling med levodopa. Dessutom har IRL790, i dessa
studier, uppvisat antipsykotiska effekter. IRLAB menar att IRL790
därmed har möjlighet att samtidigt behandla flera symtom vid
Parkinsons sjukdom.

Bakgrund och motiv
Under 2015 gick IRL752 och IRL790 in i klinisk fas (studier med friska
forskningspersoner), då Fas I-studier för både IRL752 och IRL790
inleddes. Under 2016 slutfördes Fas I-studierna. Båda substanserna
visade på god säkerhet och tolerabilitet i friska forskningspersoner.
IRLAB bedömer att de hittills genomförda kliniska studierna utgör en
god grund för vidare utveckling av de båda läkemedelskandidaterna.
Läkemedelsverket gav i november 2016 IRLAB tillstånd att påbörja en
Fas Ib säkerhets- och tolerabilitetsstudie i patienter med Parkinsons
sjukdom för IRL790. Studien förväntas slutförd under Q1 2017.

Baserat på de prekliniska studieresultaten och resultaten i de
kliniska Fas I-studier som genomfördes under 2016 planeras därför att
inleda Fas II-studier för både IRL752 och IRL790 under 2017. Dessa
studier syftar till att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, doser och
effekt i patienter.

IRLAB bedriver kontinuerligt en aktiv marknadsföring av sina projekt
med målet att nå en utlicensiering efter Fas II, och senast i Fas
III, med något internationellt läkemedelsbolag som kan bidra med både
finansiering och expertis till den sista utvecklingsfasen (Fas III)
och så småningom kommersialisering av läkemedlen. Vid positiva
resultat i Fas II-studierna förväntas intresset för IRL752 och IRL790
från potentiella partners vara stort och ge goda förutsättningar till
fördelaktiga avtal för IRLAB.

IRLAB avser att använda nettolikviden från Erbjudandet enligt följande
prioritetsordning och omfattning: Största delen, 2/3, av likviden
planeras att användas till Fas II-studier, och därtill hörande
aktiviteter, för IRL752 och IRL790. Resterande 1/3, planeras att
användas till övrig operativ verksamhet och att stärka IRLAB:s
finansiella ställning.

Erbjudandet
Erbjudandet omfattar emission av nya A-aktier till ett högsta belopp
om 115,8 MSEK, vilket motsvarar högst 1 930 000 A-aktier till den
bestämda teckningskursen om 60 SEK per aktie. Teckningskursen har
fastställts av IRLAB:s styrelse i samråd med dess finansiella
rådgivare Stockholm Corporate Finance.

Teckningsåtaganden har lämnats uppgående till 90,8 MSEK vilket
motsvarar cirka 78 procent av Erbjudandet.

Anmälningsperioden för teckning av aktier i Erbjudandet beräknas löpa
under perioden 30 januari - 10 februari 2017.

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till
professionella investerare i Sverige och internationellt.

Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas första
handelsdag bli omkring den 28 februari 2017 och aktierna kommer att
handlas under kortnamnet "IRLAB".

IRLAB:s större ägare samt styrelse och ledande befattningshavare har
förbundit sig till lock up-åtaganden under en period om 6 månader
efter listningen.

Indikativ tidplan
Anmälningsperiod 30 januari - 10 februari 2017
Likviddag 17 februari 2017
Första dag för handel 28 februari 2017

Aktiestruktur
Antalet aktier före Erbjudandet uppgår till 5 069 939 aktier, varav 4
998 388 A-aktier och 71 551 B-aktier. Erbjudandet kan komma att
medföra att antalet A-aktier ökar med högst 1 930 000 till sammanlagt
högst 6 928 388 och att det totala antalet aktier ökar till högst 6
999 939, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 27,57 procent
av det totala antal aktier. Vid fullt utnyttjande av utestående 39
355 teckningsoptioner, ökar antalet A-aktier med ytterligare 39 355,
till sammanlagt högst 6 967 743 och det totala antalet aktier till
högst 7 039 294.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och
Advokatfirman Delphi i Göteborg KB är legal rådgivare till IRLAB i
samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB agerar som
emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Avanza Bank AB agerar
säljagent i samband med Erbjudandet.

För mer information:
Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se
Övrigt
IRLAB:s styrelse har ansökt om listning av IRLAB:s A-aktier på Nasdaq
First North Premier Stockholm och har anlitat FNCA Sweden AB som
Certified Adviser.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se respektive
www.fnca.se.

VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt
och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i
detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det
prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och hålls
tillgängligt på www.irlab.se. Distributionen av detta pressmeddelande
kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag
och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör
informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen
i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja
aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske
någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i
någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa
eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt
eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan
registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt
värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett
erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna
värdepap...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.