Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

IRLAB Therapeutics AB: Kommuniké från årsstämma 2020 i IRLAB Therapeutics AB

IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma 2020 hölls idag, torsdagen den 7 maj
2020 på Wallenbergs Konferenscentrum, Medicinaregatan 20 A i
Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Dag Fredlund
från MAQS Advokatbyrå. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga
beslut.

Disposition av bolagets resultat

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat
godkändes av årsstämman. Detta innebär att det till årsstämmans
förfogande stående belopp, uppgående till 420 888 103 kronor, i sin
helhet ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas
för det gångna räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Arvoden

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 400 000 kronor till
styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga
ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå till styrelsens
revisionsutskott med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50
000 kronor till envar av övriga utskottets ledamöter samt att arvode
ska utgå till styrelsens ersättningsutskott med 50 000 kronor till
utskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av övriga
utskottets ledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt av bolaget
godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Adlersson, Carola Lemne, Eva
Lindgren, Gunnar Olsson, Rein Piir och Lena Torlegård. Till
styrelsens ordförande nyvaldes Gunnar Olsson och till styrelsens vice
ordförande omvaldes Carola Lemne. Som revisor omvaldes
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig
revisor Johan Rippe.

Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att även
fortsatt (i enlighet med tidigare gällande principer) ha en
valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag
avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande
och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på årsstämma samt
revisor och revisorsarvoden. Fullständigt av årsstämman godkänt
förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare efter en mindre
redaktionell justering. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att
ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig
kompensation. Fullständigt av årsstämman godkänt förslag finns
tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie A

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett
bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av
aktier av serie A mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på
bolagets webbplats (www.irlab.se).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av
styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande
av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier av serie A som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå
till högst 6 500 000 aktier vilket motsvarar en minskad ägarandel för
icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 11,8
procent eller en ökning av befintligt antal utestående aktier med
knappt 13,4 procent.

För mer information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som
fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons
sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam
(IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda
för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till
Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och
symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad
balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den proprietära
forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker
och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade
till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska
behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har
ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i
preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North
Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.
Mer information på www.irlab.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irlab-therapeutics-ab/r/kommunike-fran-arssta...
https://mb.cision.com/Main/15440/3106246/1243980.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.