Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-22

IRRAS: ABG Sundal Collier har meddelat IRRAS AB att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits samt att...

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I
ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG
KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN
JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN
ÅTGÄRD

Som tidigare offentliggjorts har ABGSC agerat stabiliseringsansvarig i
samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga
aktier i Bolaget och noteringen på Nasdaq First North Premier
("Erbjudandet"). ABGSC har meddelat Bolaget att
stabiliseringsperioden nu har avslutats och inga ytterligare
stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget
åtagit sig att, på begäran av ABGSC i sin egenskap av Sole Global
Coordinator, emittera högst 966 666 nya aktier, motsvarande 15
procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen"). ABGSC har meddelat Bolaget att ABGSC
inte kommer att utnyttja Övertilldelningsoptionen.

ABGSC har meddelat att ABGSC (med kontaktperson: Carl Rosenius, tel:
+46 8 566 286 85), har vidtagit stabilisering (i enlighet med Artikel
3.2(d) i EU:s marknadsmissbruksförordning) på Nasdaq First North
Premier i enlighet med vad som framkommer nedan.

+-----------------------+---------------------+
|Stabiliseringsinformation: |
+-----------------------+---------------------+
|Emittent: |IRRAS AB |
+-----------------------+---------------------+
|Instrument: |Aktier (SE0008321202)|
+-----------------------+---------------------+
|Erbjudandestorlek: |6 444 444 |
+-----------------------+---------------------+
|Erbjudandepris: |45 SEK |
+-----------------------+---------------------+
|Ticker: |IRRAS |
+-----------------------+---------------------+
|Stabiliseringsansvarig:|ABG Sundal Collier AB|
+-----------------------+---------------------+

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga
ytterligare transaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en
sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts
under stabiliseringsperioden. Inga stabiliseringsåtgärder har
genomförts andra datum än vad som anges nedan.

+----------+----------+---------+---------+-----------------+-------+-------------+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+----------+----------+---------+---------+-----------------+-------+-------------+
|Datum |Kvantitet |Pris |Pris |Pris |Valuta |Handelsplats |
| | |(högsta) |(lägsta) |(genomsnittligt) | | |
+----------+----------+---------+---------+-----------------+-------+-------------+
|2017-11-22|600 165 |44,30 |37,50 |43,3444 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North |
| | | | | | |Premier |
+----------+----------+---------+---------+-----------------+-------+-------------+
|2017-11-23|271 938 |40,00 |37,40 |38,9144 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North |
| | | | | | |Premier |
+----------+----------+---------+---------+-----------------+-------+-------------+
|2017-11-24|94 563 |39,90 |38,40 |39,6419 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North |
| | | | | | |Premier |
+----------+----------+---------+---------+-----------------+-------+-------------+

För mer information, kontakta:
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS
E-post: kleanthis@irras.com

Fredrik Alpsten, CFO och Vice VD
E-post: fredrik@irras.com

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 22 december 2017 kl. 19.00 (CET).

IRRAS i korthet
IRRAS är ett kommersiellt medicintekniskt bolag som inriktar sig på
design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för
olika typer av hjärnsjukdomar med målet att dramatiskt förbättra
resultatet för patienter, minska den tid patienten behöver tillbringa
på både intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen och att ge
sjukhus och vårdgivare betydande hälsoekonomiska fördelar.

Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella
vätskehanteringslösningar som nyttjar den egenutvecklade
plattformstekniken IRRAflow™, ett CE-märkt, helt integrerat, slutet
medicintekniskt system som möjliggör både intelligent intrakraniell
vätskehantering och noggrann övervakning av intrakraniellt tryck i
realtid.

Viktig information
Detta meddelande får inte skickas till, och kopior av det får inte
distribueras inom eller skickas till USA, Australien, Kanada, Hong
Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Syfafrika eller någon annan stat
eller jurisdiktion i vilken offentliggörande, publicering eller
distribution skulle vara olagligt.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i
USA. De värdepapper som hänvisas till häri får inte säljas i USA utan
registrering eller tillämpning av ett undantag från registrering i
enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933.
IRRAS avser inte att registrera några värdepapper i USA eller att
lämna ett erbjudande till allmänheten i USA att förvärva värdepapper.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i
Storbritannien att förvärva värdepapper. Ett prospekt har inte, och
kommer inte, att godkännas i Storbritannien avseende värdepapperen.
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer
som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som är
professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Ordern") och (iii) bolag med hög nettoförmögenhet, och andra
personer till vilka det lagligen kan riktas, som avses i artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Varje form av investeringsaktivitet som detta
meddelande är hänförlig till kommer endast att vara tillgänglig för,
och kommer endast genomföras med, Relevanta Personer. Personer som
inte är Relevanta Personer ska inte agera på eller förlita sig på
detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser",
"planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska",
"bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka
i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser
att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de
gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa
sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på
uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de
faktiska resultaten eller utfall, som ett resultat av olika faktorer,
komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt
framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de
antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den
framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för
att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att
anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar.
Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena
i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan
förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon
skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra
några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att
återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår
avseende innehållet i detta meddelande.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=463167...
http://mb.cision.com/Main/16550/2421409/771426.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.