Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

IRRAS: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRRAS AB (PUBL)

Aktieägarna i IRRAS AB (publ), org.nr 556872-7134 ("Bolaget"), kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 oktober 2018 klockan
10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i
Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är tisdagen den 25 september 2018; samt

(ii) senast tisdagen den 25 september 2018 ha anmält sitt deltagande
och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till
Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Linnea Björkstrand, Box 1050, 101 39
Stockholm eller via e-post till linnea.bjorkstrand@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 25 september 2018, då
sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta vid stämman genom ombud hålls tillgängligt såsom anges
under "Handlingar" nedan. Fullmakten i original ska även uppvisas på
stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter, nyval av
styrelseledamot samt beslut om styrelsearvode till nyvald
styrelseledamot; och

7. Avslutande av stämman.
Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av valberedningens ordförande Christer Hellström
(utsedd av Serendipity Group AB och Serendipity Ixora AB) samt
ledamöterna Anders P. Wiklund (styrelseordförande i Bolaget),
Christos Panotopoulos (utsedd av F.EX Endotherapy Limited) och Marios
Fotiadis (utsedd av Lexington Holding Assets Limited (BVI) och Bacara
Holdings Limited). Valberedningen har presenterat följande förslag
till beslut avseende punkterna 1 och 6 i föreslagen dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande

Styrelsens ordförande Anders P. Wiklund föreslås väljas som ordförande
vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter, nyval av
styrelseledamot samt beslut om styrelsearvode till nyvald
styrelseledamot

Styrelsen består för närvarande av följande fem (5) ordinarie
ledamöter: Anders P. Wiklund (ordförande), Anita Tollstadius, Dr
Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis och Dr Saeid Esmaeilzadeh.
Styrelsen har inga suppleanter. Det föreslås att styrelsen fram till
slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter
utan suppleanter.

Eva Nilsagård föreslås för nyval till Bolagets styrelse för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, i tillägg till de personer som
valdes vid årsstämman 2018.

Det föreslås att det arvodet till Eva Nilsagård, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till 133 333 kronor för
ordinarie styrelsearbete (motsvarande ett årligt arvode om 200 000
kronor) samt 66 666 kronor för arbete som ordförande i Bolagets
revisionsutskott (motsvarande ett årligt arvode om 100 000 kronor).

Information om den föreslagna styrelseledamotens huvudsakliga
utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget och i andra
bolag m.m. samt valberedningens motiverade yttrande med beaktande av
vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1 i Svensk kod för
bolagsstyrning hålls tillgängliga såsom anges under "Handlingar"
nedan.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets
förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt
sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående
mening.

Antal aktier och röster

Per den 12 september 2018 finns totalt 24 017 974 aktier och röster i
Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Fullmaktsformulär och övriga handlingar att behandlas på den extra
bolagsstämman hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress
Vasagatan 16 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även
tillgängliga på Bolagets hemsida www.irras.com. Samtliga ovanstående
handlingar kommer även att läggas fram på den extra bolagsstämman.

_____

Stockholm, september 2018

Styrelsen

IRRAS AB (publ) är marknadsnoterat på Nasdaq First North Premier.
Wildeco är Bolagets certified advisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com

Om IRRAS
IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt
bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och
kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi.
Företagets första produkt IRRAflow® adresserar de komplikationer som
är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella
blödningar. Detta genom att med en dubbellumenkateter administrera
vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och samtidigt dränera
vätska.

Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna
mellanrum för att förhindra ocklusion (blockering) av katetern.
Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det dessutom
potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd
av dessa procedurer. IRRAflow systemet inkluderar dessutom en ICP
mätare (tryckmätare) i katetern och systemet använder mjukvara för
att reglera önskat tryck.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och
patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att
etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska
produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har
även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För
ytterligare information, besök www.irras.com.

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq First North Rulebook. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 september 2018 kl. 07.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irras/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-irr...
http://mb.cision.com/Main/16550/2617057/908277.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.