Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-11

Isofol Medical: Isofol tillkännager positiva effektdata för Modufolin® (arfolitixorin) hos patienter som behandlas för m...

Isofol Medical AB (publ), ett kliniskt onkologibolag, tillkännager
idag positiva effektdata för Modufolin® (arfolitixorin) hos patienter
med mCRC (metastaserande kolorektalcancer) som behandlats 16 veckor.
Isofol har gjort en separat analys av data från patienter som
genomgår första linjens behandling i bolagets pågående I/IIa-studie,
ISO-CC-005. Resultaten visar på bibehållen behandlingsrespons mellan
vecka 8 och vecka 16. Ingen av de behandlade patienterna i denna
grupp progredierade i sin sjukdom.

Hittills har 54 patienter med mCRC (metastaserande kolorektalcancer)
behandlats i den pågående studien ISO-CC-005. Studien utvärderar
olika doser av Modufolin® (arfolitixorin) i kombination med 5-FU med
eller utan tillägg av irinotekan, oxaliplatin +/- bevacizumab i
patienter från första till femte linjens behandling. Isofols
registreringsgrundande studie ISO-CC-007, planerad att påbörjas i
under mitten av 2018, kommer endast att rekrytera patienter i första
linjens behandling. Med detta i beaktande har data från första
linjens patienter från ISO-CC-005 analyserats separat varvid
resultaten är följande:

· Som tidigare rapporterat, har Isofol analyserat data från 12
patienter efter 8 veckors behandling, varav 6 patienter påvisade
partiell respons (Eng. partial response, PR). Vidare, demonstrerade
resterande 6 patienter en oförändrad och stabil sjukdom (Stable
Disease, SD). En intressant notering är att samtliga patienter (5 av
5) som behandlats med åtminstone 60 mg/m2 Modufolin® (arfolitixorin)
i kombination med irinotekan eller oxaliplatin, påvisade en partiell
respons (PR).

· Efter 16 veckors behandling så har nu 8 patienter analyserats från
den tidigare utvalda patientgruppen där samtliga av de 5 patienter
som tidigare påvisat partiell respons vid vecka 8, fortsatt har
bibehållen behandlingsrespons. Vidare, så behöll även de 3 patienter
som tidigare påvisat stabil sjukdom vid vecka 8 sin
behandlingsrespons. Ingen av de 8 analyserade patienterna i första
linjens behandling påvisade tumörprogression mellan vecka 8 och 16.

Säkerhetsprofilen i den selekterade patientgruppen överensstämmer med
andra patienter i studien och i jämförelse med en historisk
kontrollgrupp.

Anders Rabbe, Isofols CEO, kommenterar "Resultaten från
ISO-CC-005-studien stöder att Modufolin® (arfolitixorin) i
kombination med olika cytostatika är en säker och potentiellt
effektiv behandling för denna grupp av allvarligt sjuka patienter.
Det är mycket uppmuntrande att kvarstående behandlingseffekt
observeras hos patienter efter 16 veckor, vilket talar för en god
varaktighet av behandlingen. Dock är ISO-CC-005 utformad med den
huvudsakliga målsättningen att utvärdera säkerhet, vilket begränsar
möjligheterna att dra vidare slutsatser angående effekt i detta
skede."

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB

Email: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Om ISO-CC-005

ISO-CC-005 är en klinisk fas I/II tolerabilitets- och
dosdefinitionsstudie vars målsättning är att utvärdera säkerhet samt
identifiera den dos av Modufolin® som skall användas i den fortsatta
kliniska utvecklingen. Studien är alltså inte primärt en effektstudie
och har ingen jämförande behandlingsarm. Studien utvärderar fyra
olika doser av Modufolin®; 30 mg/m2, 60 mg/m2, 120 mg/m2, och 240
mg/m2 BSA (Body Surface Area = kroppsytan) i kombination med 5-FU
med eller utan tillägg av olika kombinationer av irinotekan,
oxaliplatin och bevacizumab i patienter med metastaserad
kolorektalcancer.

Om Modufolin®

Modufolin® (Arfolitixorin) är ett nytt folatbaserat läkemedel
framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid
cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den
aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som
används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till
skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att
åstadkomma en klinisk effekt hos patienter. Det gör behandlingen
oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och
utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2-studie.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling
av Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd
kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med
metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt
licensavtal innehar Isofol Medical globala rättigheter till att
utveckla och kommersialisera Modufolin® inom onkologi samt tillgång
till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade
tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB handlas på
NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofol.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 januari 2018, kl. 08:45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isofol-medical/r/isofol-tillkannager-positiva-...
http://mb.cision.com/Main/15598/2429562/776271.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.