Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-11

Isofol Medical: Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 10 oktober 2018

kl. 17:00 att avhållas i Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, i
Göteborg. Inregistrering till bolagsstämman sker från kl. 16:30.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 oktober 2018,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 4
oktober 2018 per brev under adress "Extra bolagsstämma 2018", Isofol
Medical AB (publ), Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413
46 Göteborg eller via e-post extrastamma@isofolmedical.com.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt
medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende
eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida
www.isofol.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt
registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det
inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5
år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år
före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i
övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast
torsdagen den 4 oktober 2018.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i stämman inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara
verkställd torsdagen den 4 oktober och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.

8. Val av styrelseledamöter.

9. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 7 och 8

Valberedningens ledamöter utgörs av Lennart Jeansson, ordförande,
Carl-Johan Spak, MatsOla Palm, Astrid Samuelsson och Jan-Eric
Österlund (styrelsens ordförande).

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jan-Eric Österlund
väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen, intill utgången av nästa
årsstämma, ska utökas med två ledamöter och bestå av totalt 7
ordinarie ledamöter.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 8)

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma,
nyval av ledamöterna Paula Boultbee, Anders Vedin och Magnus Björsne.
Det föreslås vidare nyval av Ulf Jugnelius till styrelsens
ordförande. Jan-Eric Österlund har av personliga skäl bett om att
entledigas som styrelseledamot tillika styrelsens ordförande.

Valberedningens motiv och presentation av föreslagna nya ledamöter

Valberedningen har, sedan den nåddes av beskedet att styrelsens
ordförande Jan-Eric Österlund av personliga skäl önskade lämna sitt
uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande, övervägt dels
ersättare som styrelseordförande, dels behovet av att komplettera och
förstärka styrelsen.

Valberedningen har konstaterat att Ulf Jugnelius, som varit
styrelseledamot i Isofol sedan 2010, har den erfarenhet av Isofol och
den kompetens som krävs för att ikläda sig rollen som styrelsens
ordförande.

Valberedningen har samtidigt konstaterat att Isofols arbete med
kliniska prövningar, regulatoriska godkännanden samt framtida
kommersialisering kommer att intensifieras och att det därmed
föreligger ett behov av att komplettera och förstärka styrelsen med
de till nyval föreslagna ledamöterna.

Anders Vedin:

Anders Vedin är född 1942 och är läkare och medicine doktor. Han
arbetade som kardiolog i Sverige och Kanada fram till 1985 då han
övergick till att leda Astras forskning, utveckling och strategiska
marknadsföring inom hjärta-kärl och mage-tarm-områdena fram till
1998. Han utnämndes då till dekanus för sektionen för Industriell
ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola med en professur i ämnet.
Efter 2002 har han enbart varit verksam inom life science som
grundare respektive utvecklare av bolag och rådgivare till bolag och
myndigheter. Han har haft ansvar för utveckling och
marknadsintroduktion av minst åtta nya läkemedelssubstanser varav
några kommit att tillhöra världens mest sålda. Under åren 2012-2017
var han knuten till Isofol som konsult, Chief Scientific Officer och
styrelseledamot. Han är för närvarande styrelseordförande i IRLAB
Therapeutics AB (publ) och styrelseledamot i Quiapeg Pharmaceuticals
AB.

Paula Boultbee:

Paula Boultbee är född 1958 och är utbildad legitimerad sjuksköterska.
Paula har alltsedan 1984 haft ett flertal befattningar inom
marknadsföring av läkemedel och har stor erfarenhet av lansering och
kommersialisering av onkologiprodukter. Paula har även ansvarat för
strategisk planering och varumärkesutveckling. Hon har arbetat hos
bland andra Pharmacia, Novartis, Amgen och Pharmacyclis. Paula är
sedan 2016 anställd som Chief Commercial Officer hos Oncopeptides.
Hon har varit styrelseledamot i Isofol under åren 2010-2013 och är
för närvarande styrelseledamot i The Max Foundation som stödjer
personer som lever med cancer.

Magnus Björsne:

Magnus Björsne är född 1964 och är utbildad doktor inom läkemedelskemi
vid Stockholms universitet samt har en MBA från Henley i London. Han
har arbetat inom AstraZenecas prekliniska forskningsledning och har
sedan 2006 varit verksam inom AstraZenecas affärsutveckling och
ansvarat för business development på anläggningen i Göteborg samt
varit delaktig i ett stort antal licensieringar och andra typer av
transaktioner med såväl stora som små företag. Sedan 2014 är Magnus
anställd som VD för AZ BioVentureHub AB, AstraZenecas satsning för
att stärka det nationella ekosystemet inom life science. Magnus är
styrelseledamot i Sweden Bio och Beactica AB.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 32 054 802 vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma
aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags
ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag
inom koncernen.

_____________________________

Göteborg i september 2018
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Gustaf Albèrt, CFO, Isofol Medical AB
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)709 168 302

Information lämnades för offentliggörande den 11 september 2018 kl.
09.00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat utvecklad för att öka
effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k.
räddningsbehandling för att minska biverkningar efter
högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin,
[6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat är den aktiva metaboliten i de
brett använda folatbaserade cancerläkemedlen leucovorin och
levoleucovorin. Arfolitixorin kan vara lämplig för alla
cancerpatienter oavsett deras förmåga att aktivera folater till
[6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat, eftersom arfolitixorin, till
skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk
aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag verksamt inom onkologi
som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en ny
läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av
kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer.
Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling
efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom
(bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol
ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång
till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen
hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på
Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofol.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isofol-medical/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/15598/2614911/906940.pdf
http://mb.cision.com/Public/15598/2614911/b548f17eba2cf25b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.