Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

ISR: ISR genomför fullt garanterad företrädesemission om cirka 71,7 MSEK

Styrelsen i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR"
eller "Bolaget") har idag den 4 maj 2020 beslutat, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020, om en emission av
aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

Sammanfattning

· Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra ISR
cirka 71,7 MSEK, före emissionskostnader.

· Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner av serie TO1 inom ramen för emitterade units kan
Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan 23,9 och 71,7 MSEK,
beroende på utnyttjandekurs.

· Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för emitterade units kan
Bolaget komma att tillföras ytterligare minst 23,9 MSEK, beroende på
utnyttjandekurs.

· Företrädesemissionen omfattas till cirka 1,4 procent av
teckningsförbindelser och till cirka 98,6 procent av
emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen således
av teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 100 procent.

· Genom Företrädesemissionen kan högst 8 239 377 units emitteras och
betalning av tecknade units ska ske kontant.

· Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje
en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 13 maj 2020. Tre (3)
uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre
(3) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en
(1) teckningsoption av serie TO2.

· Teckningskursen är 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per
aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från
den 15 maj 2020 till och med den 29 maj 2020.

· Utnyttjandekursen för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North
Growth Market under 10 handelsdagar före utnyttjandeperioden för
respektive serie av teckningsoptioner. Teckningskursen vid teckning
av aktier i serie TO1 kan dock inte vara lägre än 2,90 SEK och inte
heller högre än 8,70 SEK. Teckningskursen vid teckning av aktier i
serie TO2 kan inte vara lägre än 2,90 SEK.

· Utnyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 24 februari
2021 till och med den 10 mars 2021, och utnyttjandeperioden för
teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 löper
från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021.

· Motivet för Företrädesemissionen är finansiera Bolagets pågående
studier, initiera nya studier samt förbereda inför prekliniska och
kliniska studier med flera läkemedelskandidater, så väl som
återbetala det brygglån som upptogs i december 2019.

VD-kommentar

Emissionen ger oss en stark ekonomisk plattform att genomföra
utvecklingsarbetet inom våra prioriterade utvecklingsområden. Vår
målsättning är att skapa resultat som påskyndar såväl
kommersialisering som licenssamarbeten. Vi kommer att intensifiera
arbetet med att söka samarbetspartners då vi erhåller resultat från
vår pågående studie i Sverige och närmar oss IND för ISR 50
(Oncology) och ISR 51 (HBV) samt när vi påbörjar ART-resistent
studien.

· Ola Winqvist, VD på ISR

Bakgrund och motiv i sammandrag

ISR är ett innovationsdrivet forskningsbolag med fokus på
immunsystemet, baserat på Karolinska Institutet i Stockholm. Bolaget
utvecklar immunstimulerande läkemedel för att behandla kroniska
infektionssjukdomar och cancer genom att aktivera det egna
immunsystemet för att behandla kroniska infektionssjukdomar. Bolaget
utvecklar läkemedel inom två plattformsprogram: Immunorheliner,
bestående av immunostimulerande Gonadotropinfrisättande hormon
("GnRH"), där det initiala indikationsområdet är HIV, och
Immunolider, definierat som immunostimulerande makrolider, där
initiala indikationsområden är Cancer och HBV men där även
Coronaviruset utvärderas.

ISR genomför just nu en fas IIa-studie, ISR003, som undersöker om
immunaktivering med hjälp av Bolagets läkemedelskandidat ISR048 kan
påverka HIV-reservoarerna hos patienter som behandlas med
bromsmedicin.

Bolaget befinner sig i slutskedet för att påbörja en ytterligare fas
II-studie, ISR004, med ISR048, för behandling av HIV-infekterade
patienter som utvecklat resistens mot bromsmedicin.
Prövningsprotokollet för den kliniska fas II-studien är färdigställt,
och studien avses påbörjas under hösten 2020.

ISR avser även påbörja kliniska studier med läkemedelskandidaterna
ISR050 samt ISR051, för behandling av cancer respektive HBV.

I mars 2020 inledde ISR ett samarbete med TCER AB för framtagande av
vaccin mot covid-19. Vaccinet bygger på TCER ABs plattformsteknologi
för framställning av proteiner och ISRs läkemedelspipeline med
immunstimulerande immunolider.

Motivet för Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets pågående
studier, förbereda och initiera nya prekliniska och kliniska studier
med flera läkemedelskandidater, så väl som återbetala det brygglån
som upptogs i december 2019.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i ISR har beslutat om en emission av aktier och
teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga
aktieägare i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

· Högst 8 239 377 units kan emitteras i Företrädesemissionen och
betalning av tecknade units ska ske kontant.

· Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje
en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 13 maj 2020. Tre (3)
uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av
tre (3) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och
en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen är 8,70 SEK per
unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt).

· Företrädesemissionen innebär därmed en emission av högst 24 718
131 aktier, högst 8 239 377 teckningsoptioner av serie TO1 och högst
8 239 377 teckningsoptioner av serie TO2. Vid full teckning i
Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka
71,7 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet genom
de nyemitterade aktierna komma att öka med högst 1 235 906,55 SEK,
från 1 235 906,60 SEK till cirka 2 471 813,15 SEK.

· Teckningsperiod för teckning av units kommer att löpa från och med
den 15 maj 2020 till och med den 29 maj 2020.

· För befintliga aktieägare som avstår att delta i
Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen
fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, uppgår
utspädningen till cirka 62,5 procent beräknat efter registrering av
samtliga nya aktier hos Bolagsverket.

· Utnyttjandekursen för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North
Growth Market under mätperioden, 10 handelsdagar före
utnyttjandeperioden, för respektive serie av teckningsoptioner.
Mätperioden för fastställande av utnyttjandekursen för teckning av
aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 löper mellan den 9
februari 2021 till och med den 22 februari 2021. Mätperioden för
fastställande av utnyttjandekursen för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner av serie TO2 löper mellan den 25 oktober 2021 till
och med den 5 november 2021.

Utnyttjandekursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner
av serie TO1 kan dock inte vara lägre än 2,90 SEK och inte heller
högre än 8,70 SEK Utnyttjandekursen för teckning av aktier med stöd
av teckningsoptioner av serie TO2 kan inte vara lägre än 2,90 SEK.

· Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av
teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras ytterligare
cirka 23,9 MSEK - 71,7 MSEK (före emissionskostnader), beroende på
teckningskurs. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst
ytterligare cirka 411 968,85 SEK till högst cirka 2 883 782,00 SEK.

· Vid full teckning i Företrädesemission och fullt utnyttjande av
teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare
lägst cirka 23,9 MSEK (före emissionskostnader) , beroende på
teckningskurs. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst
ytterligare cirka 411 968,85 SEK till högst 3 295 750,85 SEK.

· Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First
North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket och
Euroclear.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 1,4 procent av
teckningsförbindelser och till cirka 98,6 procent av
emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av
Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare
i Bolaget, inklusive personer i styrelsen och ledning för ISR.
Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För
emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv komma fem
(12,5) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller
femton (15,0) procent av det garanterade beloppet i form av aktier.
Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till
emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittliga
aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market
under perioden från och med den 15 maj 2020 till och med den 29 maj
2020, dvs. teckningsperioden i Företrädesemission. Ingen ersättning
utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Tidplan

11 maj Sista handelsdag i ISRs aktier inklusive rätt att erhålla
2020 uniträtter
12 maj Första handelsdag i ISRs aktier exklusive rätt att erhålla
2020 uniträtter
12 maj Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende
2020 Företrädesemissionen
13 maj Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är
2020 registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna
dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
15 maj - Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
27 maj
2020
15 maj - Teckningsperiod för Företrädesemissionen
29 maj
2020
3 juni Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall
2020

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ISR i samband
med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare
till Bolaget.

För ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.