Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

ISR: Kommuniké från årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB
(publ)

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls i
Stockholm den 27 april 2020, varvid följande huvudsakliga beslut
fattades.

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för
räkenskapsåret 2019 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till
resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Milton, Hans Glise och Gunnar
Jardelöv.

Anders Milton omvaldes till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som revisor. Huvudansvarig
revisor är Magnus Lagerberg.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till
styrelsens ordförande och 75 000 SEK vardera till övriga
styrelseledamöter, samt att revisorn ska erhålla arvode enligt
godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission ska kunna genomföras med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det noterades att beslutet om emissionsbemyndigande var enhälligt.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämma beslöt att ändra bolagsordningens §2, 8 och 10 till
följande:

Ny lydelse §2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Ny lydelse §8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska
Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra anmälan härom till
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock
endast om aktieägaren har anmält detta enligt föregående stycke.

Ny lydelse §10

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Solna.

Det noterades att besluten om ändringar i bolagsordningen var
enhälliga.

Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom
immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning
med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom
immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90
Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/isr/r/kommunike-fran-arsstamma-i-isr-immune-s...
https://mb.cision.com/Main/15466/3097655/1236660.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.