Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

ITAB Shop Concept: DELÅRSRAPPORT 9 MÅNADER - JANUARI-SEPTEMBER 2021

TREDJE KVARTALET − JULI-SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 1 464 Mkr (1 258)
 • Rörelseresultatet uppgick till 45 Mkr (83)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 37 Mkr (51)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 20 Mkr (33)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 kr (0,30) 1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 Mkr (128)

Under tredje kvartalet har resultatet efter finansiella poster påverkats med -30 Mkr (-12) avseende engångsposter. 2)

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter uppgick till 145 Mkr (157)
 • Resultatet efter finansiella poster exkl. engångsposter uppgick till 67 Mkr (63)
 • Nettoskulden uppgick till 1 185 Mkr (2 082)
 • Nettoskulden exkl. leasing minskade till 488 Mkr (1378)

DELÅRSPERIODEN − JANUARI-SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 4 475 Mkr (3 816)
 • Rörelseresultatet uppgick till 185 Mkr (158)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 122 Mkr (85) Resultatet efter skatt uppgick till 79 Mkr (55)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,42 kr (0,53) 1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -73 Mkr (511)

Under delårsperioden har resultatet efter finansiella poster påverkats med -87 Mkr (-54) avseende engångsposter. 2)

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter uppgick till 468 Mkr (406)
 • Resultatet efter finansiella poster exkl. engångsposter uppgick till 209 Mkr (139)

1) I samband med ITABs rekapitalisering 2021 ökade antalet aktier med 115 716 762 till totalt 218 100 192 aktier.
2) Engångsposter består huvudsakligen av kostnader i samband med transformationsarbetet enligt ITABs strategi One ITAB. Se även Not 4 på sid. 11 i delårsrapporten.

VDs kommentarer -
FORTSATT POSITIV UTVECKLING TROTS UTMANINGAR I OMVÄRLDEN

I takt med att samhällen öppnar upp efter mer eller mindre kraftfulla nedstängningar under pandemin ser vi allt fler tecken på att konsumenterna på de flesta av våra marknader återvänder till butiker och vill uppleva sociala köpupplevelser som stimulerar alla sinnen igen, något som enbart fysisk handel kan erbjuda. Våra kunder har också blivit alltmer optimistiska och planerar återigen för investeringar för framtiden, vilket återspeglas i en god orderingång för ITAB hittills under 2021. Med våra helhetslösningar, breda produkt- och tjänsteerbjudanden samt alla passionerade medarbetare kan vi på ITAB stärka våra kunders konkurrenskraft på bästa sätt, trots utmaningar med störningar i den globala försörjningskedjan och höga råvarupriser som påverkar vår produktion och försäljning på kort sikt.

Efterfrågan på ITABs olika geografiska marknader var fortsatt stark under det tredje kvartalet där framförallt våra kunder inom dagligvaruhandeln utvecklats positivt, samtidigt som de snabba och relativt kraftiga prishöjningarna på råmaterial och andra insatsvaror samt de globala försörjningsstörningarna påverkat effektiviteten i ITABs produktion, logistik och installationer och därigenom vår resultatutveckling negativt. Den underliggande lönsamhetsförbättringen fortsätter dock, främst driven av det pågående transformationsarbetet på vår väg mot "One ITAB", sammanfattar VD & koncernchef Andréas Elgaard.

För hela VDs kommentarer, vänligen se delårsrapporten.

Jönköping den 2 november 2021

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 07:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Andréas Elgaard, VD & koncernchef
Telefon: 036-31 73 00
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 
 

Författare Cision