Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

ITAB Shop Concept: Kallelse till årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)

ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma som äger rum
tisdagen den 9 maj 2017, kl. 17.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen
2 i Jönköping.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 2 maj 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast
kl. 16.00 tisdagen den 2 maj 2017 till ITAB SHOP CONCEPT AB C/o
Euroclear Sweden AB, "Årsstämma" Box 191, 101 23 Stockholm. Det går
även bra att lämna uppgifterna via telefon 08-402 92 16 eller på
formulär på www.itab.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast
tisdagen den 2 maj 2017 kl. 16.00. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 2
maj 2017, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på
eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud
ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med
anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska
registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Godkännande av dagordning

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt

beslut om avstämningsdag

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

14. Val av valberedning

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp
och Johan Storm, föreslår att Fredrik Rapp utses till ordförande vid
stämman.

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår 1,75 kr per aktie för räkenskapsåret 2016.
Avstämningsdag blir torsdagen den 11 maj 2017. Om stämman beslutar
enligt förslaget, beräknas utdelning bli utsänd av Euroclear Sweden
AB onsdagen den 16 maj 2017.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår:

a) att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och att inga
suppleanter väljs.

b) att styrelsearvode ska utgå med belopp om totalt 1 200 000 kr, att
fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr
vardera till styrelsens övriga ledamöter.

c) att arvode för uppdrag i valberedningen ska utgå med 30 000 kr till
ordförande och 15 000 kr per ledamot, för uppdrag i revisionsutskott
och ersättningsutskott ska ett belopp om totalt 100 000 kronor per
utskott fördelas med 40 000 kr till respektive utskotts ordförande
och 30 000 kr vardera till respektive utskotts övriga ledamöter.

d) att ersättning till revisorer ska utgå enligt specificerad, av
styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

e) omval av ordinarie styrelseledamöterna Fredrik Rapp, Anna Benjamin,
Petter Fägersten, Sune Lantz, Anders Moberg,

och Lottie Svedenstedt samt nyval av Per Borgklint.

f) val av Fredrik Rapp som styrelsens ordförande.

g) att registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs till
revisorer för en mandatperiod om ett år, med auktoriserad revisor
Stefan Engdahl som huvudansvarig.

Information om de styrelseledamöter som föreslås samt redogörelse för
valberedningens arbete finns på

www.itab.se.
Valberedning (punkt 14)

Stämman ska förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande
vid årsstämman 2018, eller när behov föreligger, samt att föreslå
styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår
även, när så ska ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta
tiden fram till och med årsstämman 2018. I det fall en ledamot lämnar
uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås
att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny
ledamot.

Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av
röstetalet i ITAB, har inkommit förslag inför årsstämma 2018 om
Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Johan Storm som
medlemmar i valberedningen.

Bemyndigande om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill
tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta
beslut om nyemission av aktier till högst en tiondel av bolagets
utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till - vid full
konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid
konverteringstillfället - högst en tiondel av bolagets utgivna
aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på
grund av tids- affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för
bolaget. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att
teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning
genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission
är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget
möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren,
inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering
där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära
marknadsvärde som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas
för att uppnå intresse för teckning.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut
om förvärv och överlåtelse av sammanlagt så många egna B-aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler att Bolagets innehav vid var
tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana
beslut att verkställas före nästkommande årsstämma. Förvärv av egna
aktier ska ske över börs eller genom förvärvserbjudande till samtliga
aktieägare. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom
det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid
överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan vilket ska kunna ske
över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av
egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.
Förvärv av egna teckningsoptioner och/eller konvertibler skall ske
till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar högst
marknadsvärdet (vilket skall grundas på den genomsnittliga
volymviktade kursen för Bolagets B-aktie under en period i nära
anslutning till beslutet).

Bemyndigandena ovan syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme
i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas
lämpligt, möjliggöra förvärv av bolag och verksamhet genom betalning
med bolagets aktier samt att möjliggöra säkring av kostnader och
leverans i samband med infriande av åtagande enligt
incitamentsprogram för anställda. Beslut enligt ovan förutsätter
biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av
såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings-
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa
utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande
direktören, vice verkställande direktören och ekonomichefen.

Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års
ersättningsprinciper med undantag för den rörliga delen av
ersättningen som styrelsen föreslår ska uppgå till maximalt sex
månadslöner från tidigare maximalt fyra månadslöner. Beredningen av
ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén. Förändringen
föreslås gälla såväl befintliga som tillkommande ledande
befattningshavare.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare
erhålla rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad och baserad på
resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen
kan ej uppgå till högre belopp än sex månadslöner. Ledande
befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara
premiebaserade. Mellan bolaget och ledande befattningshavare gäller
en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från
bolagets sida av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag
motsvarande 18 månadslöner och vid uppsägning av övriga ledande
befattningshavare utgår ett avgångsvederlag på sex månadslöner.
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från
befattningshavarens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen ska
ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

YTTERLIGARE INFORMATION

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga
hos bolaget och på bolagets webbplats www.itab.se där även
anmälnings- och fullmaktsformulär inför stämman finns att ladda ner.
Årsredovisning och material inför stämman kommer att publiceras på
www.itab.se. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar
enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår bolagets
aktiekapital till 42 659 983,90 kronor bestående av totalt 102 383
430 aktier, varav 22 166 400 av serie A och 80 217 030 av serie B,
motsvarande sammanlagt 301 881 030 röster. A-aktier berättigar till
10 röster och B-aktier berättigar till en röst.

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.