Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

ITAB Shop Concept: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ)
den 11 maj 2016.

UTDELNING

Stämman beslutade att till aktieägarna utdela 5,00 SEK och fastställde
avstämningsdag till den 13 maj 2016. Utdelningen beräknas utsändas av
Euroclear Sweden AB den 18 maj 2016.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Anna Benjamin, Sune
Lantz, Anders Moberg, Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt samt
nyval av Petter Fägersten. Till styrelsens ordförande utsågs Fredrik
Rapp.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för
en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget
uppgett att auktoriserade revisorn Stefan Engdahl kommer att utses
till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård
(ordförande), Fredrik Rapp och Johan Storm att utgöra valberedningen
inför årsstämma 2017.

STYRELSEARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt
1.200.000 kr, att fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande
och 150.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med
företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller
konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna
aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen
kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2017.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets
kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra
incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av
verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid
ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas
före årsstämman 2017.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare
erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på
resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen
kan ej uppgå till högre belopp än fyra månadslöner. Ledande
befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall
vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen
kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid
uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag
motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra
inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår
inget avgångsvederlag. Styrelsen skall ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

ÅTERKÖP AV KONVERTIBELPROGRAM 2012/2016

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om återköp av ITAB
Shop Concept Konvertibel 2012/2016 genom att bolaget lämnar ett
återköpserbjudande till samtliga innehavare av ITAB Shop Concept
Konvertibel 2012/2016.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Stämman beslutade att ändring av bolagsordning skall ske i första
stycket, i § 4 i bolagsordningen till: "Aktiekapitalet skall utgöra
lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. Aktier av två
slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges
till ett antal av högst 93 600 000. Aktier av serie B kan utges till
ett antal motsvarande högst 100% av aktiekapitalet. Aktie av serie A
medför tio röster och aktie av serie B medför en röst. Aktier av
serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier under februari,
maj, augusti och november månad varje år ("Omvandlingsperioderna")
omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara
skriftlig och ange det antal aktier av serie A som ska omvandlas till
aktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka
aktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen senast
sista dagen i respektive Omvandlingsperiod. Styrelsen ska efter
utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling.
Bolaget ska därefter genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för
registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när
registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret."

Stämman beslutade också godkänna styrelsens förslag om ändring av § 5
i bolagsordningen då nuvarande lydelse utgår och ersätts av följande:
"Antalet aktier skall vara lägst 72 000 000 och högst 288 000 000."

UPPDELNING AV AKTIER

Stämman beslöt att öka antalet aktier genom att varje aktie delas upp
i 3 aktier (aktiesplit 3:1). Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB
för genomförande av uppdelning av aktierna beslutades vara den 27 maj
2016. Efter genomförd uppdelning av aktierna kommer antalet aktier
öka från 33 906 410 till 101 719 230, varav 23 400 000 av serie A och
78 319 230 av serie B.

Den föreslagna uppdelningen av aktierna (aktiespliten) innebär att
aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antal aktier) ändras från
1,25 kr till 0,417 kr. Stämman beslöt även att bemyndiga styrelsen
att äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet, som kan visa
sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid
Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.

EMISSION AV KONVERTIBLER TILL ANSTÄLLDA

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av
konvertibler till anställda till ett belopp av maximalt 275 000 000
kr fördelat på högst 1 950 000 konvertibler. Löptiden är 1 juli 2016
till och med den 30 juni 2020.

EKONOMISK INFORMATION ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna
följande information för verksamhetsåret 2016.

Delårsrapport januari-juni: 12 juli 2016

Delårsrapport januari-september: 2 november 2016

Bokslutskommuniké: 7 februari 2017

Årsredovisning: mars/april 2017

Årsstämma: maj 2017

Jönköping den 11 maj 2016

Styrelsen

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för
offentliggörande den 11 maj 2016 kl. 20.45.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
CEO Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder
kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I
helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar,
självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland
kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är
marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en
av Europas största leverantörer av butiksinredning och
belysningssystem. Koncernen har cirka 2 900 anställda, och omsatte 5
193 Mkr 2015.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/kommunike-fran-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/862/2007447/514602.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.