Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

ITAB Shop Concept: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ)
den 7 maj 2014.

UTDELNING

Stämman beslutade att till aktieägarna utdela 3,00 SEK och fastställde
avstämningsdag till den 12 maj 2014. Utdelningen beräknas utsändas av
Euroclear Sweden AB den 15 maj 2014.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Tord Johansson, Anna Benjamin, Anders
Moberg, Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt samt
nyval av Sune Lantz. Till styrelsens ordförande utsågs Tord
Johansson.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för
en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget
uppgett att auktoriserade revisorn Håkan Sundberg kommer att utses
till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård
(ordförande), Fredrik Rapp och Johan Storm att utgöra valberedningen
inför årsstämma 2015.

STYRELSEARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt
1.200.000 kr, att fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande
och 150.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med
företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller
konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna
aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen
kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2015.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets
kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra
incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av
verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid
ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas
före årsstämman 2015.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare
erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på
resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen
kan ej uppgå till högre belopp än tre månadslöner. Ledande
befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall
vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen
kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid
uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag
motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra
inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår
inget avgångsvederlag. Styrelsen skall ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Stämman beslutade att ändring av bolagsordning skall ske i första
stycket, tredje meningen i § 4 i bolagsordningen till: " Aktier ur
serie A kan utges till ett antal om lägst 7 800 000 och högst 31 200
000 och aktier ur serie B till ett antal om lägst 16 200 000 och
högst 64 800 000."Stämman beslöt även att § 5 i bolagsordningen ska
ändras till: "Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96
000 000."

UPPDELNING AV AKTIER

Stämman beslöt att öka antalet aktier genom att varje aktie delas upp
i 2 aktier (aktiesplit 2:1). Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB
för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 23 maj
2014. Efter genomförd uppdelning av aktierna kommer antalet aktier
öka från 16 953 205 till 33 906 410, varav 7 800 000 av serie A och
26 106 410 av serie B. A-aktier berättigar till 10 röster och
B-aktier berättigar till en röst.

Den föreslagna uppdelningen av aktierna (aktiespliten) innebär att
aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antal aktier) ändras från
2,50 kr till 1,25 kr. Stämman beslöt även att bemyndiga styrelsen att
äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet, som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket
eller vid Euroclear Sweden AB.

EMISSION AV KONVERTIBLER TILL ANSTÄLLDA

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av
konvertibler till anställda till ett belopp av maximalt 30.000.000 kr
fördelat på högst 200.000 konvertibler. Löptiden är 1 juli 2014 till
och med den 30 juni 2018.

EKONOMISK INFORMATION
ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för
verksamhetsåret 2014.

Delårsrapport januari-juni: 9 juli 2014

Delårsrapport januari-september: 4 november 2014

Bokslutskommuniké: februari 2015

Årsredovisning: mars/april 2015

Årsstämma: maj 2015

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl.
17.00

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
CEO Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder
kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I
helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar,
självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland
kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är
marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en
av Europas största leverantörer av butiksinredning och
belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3
574 Mkr 2013.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/kommunike-fran-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/862/9581155/241906.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.