Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-25

IVISYS AB: IVISYS AB offentliggör bokslutskommuniké för perioden januari - december 2018

IVISYS AB ("IVISYS") offentliggör härmed bokslutskommuniké för det
fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Nedan presenteras en
sammanfattning av bokslutskommunikén. Bokslutskommunikén finns
tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Helår (2018-01-01 - 2018-12-31)

- Rörelsens intäkter uppgick till 6 726 (2 349) KSEK.

- Rörelseresultatet uppgick till -12 400 (-7 754) KSEK.

- Resultatet per aktie uppgick till -1,02 (-0,77) SEK.

- Soliditeten uppgick till 29,5 (90) %.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 - 2018-12-31)

- Rörelsens intäkter uppgick till 1 127 (32) KSEK.

- Rörelseresultatet uppgick till -7 037 (-2 967) KSEK.

- Resultatet per aktie uppgick till -0,56 (-0,26) SEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier under perioden, vilka uppgick till 10 540 608 stycken
2018, samt till 11 123 875 stycken för Q4 2018.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal
föregående år.

Rörelsens intäkter ökade med nästan 300 % jämfört med 2017. Resultat
och försäljning påverkades negativt av bl.a. ändrad tillämpning
avseende resultaträkning för pågående order och utvecklingskostnader
m.m. i samband med införlivningen av IVISYS Sweden AB. Även om IVISYS
redovisar ett negativt resultat för perioden på -7 037 KSEK har
likviditeten enbart förändrats med -1 075 KSEK i samma period.

MÅLSÄTTNING FÖR 2019

Nettoomsättning under 2019 om minimum 20,0 MSEK

Resultat före avskrivningar (EBITDA) på 4,0 MSEK.

Inneliggande order till fakturering (inklusive LOI) per den 4 februari
2019 uppgick till strax över 10 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- IVISYS meddelar att per den 4 februari 2019 har Bolaget
inneliggande order till fakturering om strax över 10,0 MSEK för
leverans jämnt över hela året 2019. Då återstår 10,0 MSEK för att
uppnå tidigare publicerad mål på 20,0 MSEK för helåret 2019.

- IVISYS erhåller en första order kombinerad med en avsiktsförklaring
värd mer än 5,0 MSEK. IVISYS ska leverera ett antal installationer
till Nobel Biocare tillsammans med Goodtech AB, ett
automationsföretag utvalt som Nobel Biocares leverantör för ett antal
automatiserade inspektionsceller.

- IVISYS erhåller en repeatorder på en Implant Inspector till Nobel
Biocare, liknande de två redan installerade system hos Nobels
tillverkningsanläggning i Karlskoga. Ordervärdet är över 40.000 Euro
och kommer att påverka Q1 av 2019.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018

- IVISYS erhåller en order från Gnosjö Automatsvarvning avseende en
uppgradering av ett befintligt IVISYS-system för att utöka
produktionskapaciteten med cirka 50 procent.

- IVISYS meddelar att ytterligare serviceavtal från existerande
kunder gör att serviceintäkterna nu uppgår till över 1 MSEK per år.

- IVISYS offentliggör finansiell målsättning för 2019. Målsättningen
är en omsättning på minimum 20,0 MSEK under 2019 med ett tillhörande
resultat på 4,0 MSEK före avskrivningar.

- IVISYS meddelar att CTO Moatasem Chehaiber lämnar sin position som
CTO i IVISYS. Anledningen är att han vill ägna sig åt nya
utvecklingsprojekt. Moatasem Chehaiber kommer att sitta kvar i IVISYS
styrelse.

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar

"Låt mig först konstatera att jag är långt ifrån nöjd med det
ekonomiska utfallet under det andra halvåret 2018. Utmaningen i att
integrera IVISYS unika programvara med IVISYS Swedens AOI-expertis
samtidigt som vi har färdigställt ett antal ingångna, mycket
komplexa, utvecklingsprojekt har varit större än vi har kunnat
föreställa oss. Dessutom har vi har tagit tillfället i akt att rensa
vår balansräkning, i syfte att framgent ge IVISYS de bästa
möjligheterna att visa kvartalsvisa vinster och inte dra historiska
utvecklingskostnader med oss. Vi har också passat på att ta de
nödvändiga integrationskostnader som en sammanslagning av två
närstående men olika teknologiska plattformar har krävt, inklusive de
personalmässiga anpassningar som varit naturliga.

Under hösten har vi anställt högkompetent personal inom AI och
utvecklat viktiga komponenter inom AI, så att våra unika lösningar i
framtiden också kan erbjudas med "deep learning"- och "machine
learning"-funktionalitet. Detta efterfrågas som en väsentlig
komponent i industrin där investeringar i digitalisering och Industry
4.0 är den generella målbilden. Vår första dedikerade leverans av en
AI-lösning baseras på "deep learning" och kommer ingå som del av en
uppgradering av ett befintligt system till kund i Danmark nu i mars
månad.

Under senaste perioden har vi haft fokus på att bygga upp vår
produktionskapacitet beträffande lokaler och personal för att klara
förväntad serieproduktion av i första hand vår Implant Inspector, men
också övriga standard- produkter. För att styrka försäljningen av
standardsystem har vi startat uppbyggnad av testanläggningar för att
visa potentiella kunder Tray Inspector, Shape Inspector och Pallet
Inspector i vårt showroom. Detta är produkter som vi ser stort
intresse för på många ställen (exempelvis har vi för närvarande 16
Tray Inspector system i produktion hos kunder i Norden).

För att ta tillmötesgå den ökade efterfrågan på serviceavtal, har vi
påbörjat automatiserade övervakningssystem, så att vi kan följa
kundernas system på distans, ge feedback, samla data m.m. Därför har
vi också anställt och kommer anställa ytterligare servicepersonal för
att styrka just vår serviceverksamhet.

Utöver dessa många tilltag inom utveckling och integration har IVISYS
under året tagit flera viktiga kliv framåt, både genom förvärvet av
dotterbolaget ICS Image Control Systems AB (namnändrat till IVISYS
Sweden AB) som bidragit med flera större affärer och genom att stärka
Bolagets finanser genom ett konvertibelt lån från kapitalstarka
svenska investerare.

Med förvärvet av IVISYS Sweden AB förstärktes IVISYS på flera plan,
exempelvis genom ökad produktionskapacitet, större kundbas, nya
kompetenser och erfarenheter samt omsättning med kraftig
tillväxtpotential. I samband med förvärvet tillträdde även
undertecknad som ny VD för koncernen, tidigare VD, Jakob Kesje,
tillträdde som ny styrelseordförande. Fokus sedan förvärvet har varit
att öka koncernens omsättning och vi har ingått avtal kring ett
flertal större affärer.

Framgångarna under 2018 innebär att vi har satt nya målsättningar för
2019. Målsättningen är att koncernen ska omsätta minst 20 MSEK under
2019 med ett resultat före avskrivningar om 4 MSEK. Per den 4
februari 2019 har IVISYS fastställt värdet av inneliggande order till
strax över 10,0 MSEK för leverans jämnt över hela året 2019. Det
återstår i dagsläget att säkra ytterligare minst 10 MSEK i order till
fakturering innan utgången av 2019 för att hålla tidigare publicerade
omsättningsmål, vilket kvarstår som lägsta uttalade målsättning. Jag
ser optimistiskt på målsättningarna och de bekräftar vår syn på
marknadens storlek och utveckling samt även den produktportfölj som
vi erbjuder.

Jag ser varmt fram emot det kommande verksamhetsåret och jag är
optimistisk kring att vi under 2019 kommer att nå våra målsättningar
samt på ett framgångsrikt sätt stärka koncernens tillväxt. Tack till
alla aktieägare som följer vår resa!"

Mikael Sjöholm, VD på IVISYS AB

För fullständig bokslutskommuniké, se
https://www.ivisys.com/investor/financial-reports.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 februari 2019.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående
teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på
patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång
erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för
bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av
artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och
sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är
pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar
som kan integreras i de flesta industri produktioner är IVISYS
verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt.
Automationsbranchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0
tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga
för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk
avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta
används i branschen idag.

Vinnare av Frost & Sullivan årets entreprenör i Europa 2017

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/ivisys-ab-offentliggor-bokslutskom...
https://mb.cision.com/Main/11789/2748612/997066.pdf
https://mb.cision.com/Public/11789/2748612/95942d2b54571c47.pdf
https://mb.cision.com/Public/11789/2748612/8270f7ed3649021b.pdf
https://mb.cision.com/Public/11789/2748612/8f306e71f0f06548.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.