Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-23

IVISYS AB: IVISYS avser genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

IVISYS AB ("IVISYS" eller "Bolaget") (Nasdaq First North Growth Market: IVISYS) offentliggör härmed avsikten att genomföra en riktad nyemission av högst 11 miljoner aktier till kvalificerade svenska och internationella investerare (den "Riktade Emissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Bolaget har gett Mangold Fondkommission AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av det bemyndigande som erhölls från den extra bolagsstämman den 1 december 2020. Teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Antalet nya aktier som emitteras i den Riktade Emissionen uppgår till högst 11 miljoner aktier. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market kl. 09.00 CET den 24 februari 2021, men tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget, och styrelsen i Bolaget kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga bookbuilding-förfarandet samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Emissionen.

Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan och därmed vara marknadsmässig.

Athanase Industrial Partner, Bolagets största ägare, har förklarat sig berett att delta i den Riktade Emissionen på samma villkor som andra investerare, och avser att teckna de aktier i den Riktade Emissionen som inte tecknas av andra.

Anledningen till att den Riktade Emissionen genomförs, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att den ger möjlighet för bolaget att på ett tillräckligt tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget ytterligare, erforderligt kapital. Styrelsen har härvid särskilt beaktat bolagets kortfristiga likviditetsbehov, som innebär att likviditetstillskott i närtid erfordras. Styrelsen har också fäst särskilt avseende vid bolagets ägarstruktur, där Athanase är största ägare med, ensamt, cirka 78 procent av aktierna, och att Athanase förklarat sig berett att teckna erforderliga aktier i den mån, men endast om, det efter konkurrensutsättning skulle visa sig att sådan teckning innebär en för bolaget förmånligare kapitalanskaffning. Det rör sig alltså inte om en nyemission där Athanase eller någon annan större ägare får någon favör i förhållande till övriga aktieägare. Styrelsen har vidare bedömt det vara starkt gynnsamt för bolaget och samtliga aktieägare att bolaget genom en kostnadseffektiv kapitalanskaffning på ett förmånligt, snabbt, transaktionssäkert och solitt sätt säkerställer resurser för implementeringen av bolagets strategi samtidigt som en viss ytterligare breddning av ägarbasen åstadkoms.

CERTIFIED ADVISER

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Stefan Bohman, VD och koncernchef, IVISYS AB
Phone: +46 70-983 90 10
E-mail: stefan.bohman@ivisys.com

Denna information är sådan som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021, kl 17.55.

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global marknad i stark tillväxt. Automationsbranschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som "TOP 10 Machine Vision - Systemleverantör i Europa 2020" av Technology Insights Manufacturing.

VIKTIG INFORMATION 

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, annonserat eller distribuerat, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i IVISYS i någon jurisdiktion, varken från IVISYS, Mangold Fondkommission AB eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inget offentligt erbjudande avseende värdepapperna som omnämns häri kommer att lämnas i Sverige, i USA eller i någon annan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. IVISYS har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i Storbritannien eller något EES-land och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. Inom EES riktar sig detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

Mangold Fondkommission AB agerar för IVISYS räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls Mangold Fondkommission AB:s kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som här omnämns.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av Relevanta Personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Mangold Fondkommission AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte under några omständigheter enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Om du inte förstår innehållet i detta pressmeddelande bör du konsultera en auktoriserad finansiell rådgivare.

Författare Cision