Du är här

2017-09-14

IVISYS AB: Kallelse till extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ.)

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-09-14

Aktieägarna i IVISYS AB, org.nr 556998-4981 ("Bolaget") kallas härmed
till extra bolagsstämma måndag den 2 oktober 2017 kl. 10:00 i
Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9 i Alnarp, Sverige. Registrering
börjar kl. 9:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag
den 27 september 2017, och dels anmäla sig till Bolaget senast onsdag
den 27 september 2017.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan
registrering ska vara verkställd onsdag den 27 september 2017 måste
aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära
omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på den extra bolagsstämman görs per post till
IVISYS AB, IVISYS AB, Smedjevägen 2B, SE-230 53 Alnarp 49, eller per
e-post till stamma@ivisys.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande
fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före
stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt via IVISYS webbplats
www.ivisys.com.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Val av en eller två justeringsmän
4) Godkännande av dagordning
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Bemyndigande om nyemission av upp till 3 500 000 aktier och/eller
teckningsoptioner

7) Stämmans avslutande
Förslag till beslut

6 - Bemyndigande om nyemission av upp till 3 500 000 aktier och/eller
teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att
bemyndiga styrelsen att under tiden inom en period på 2 år från
stämman, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier
och/eller teckningsoptioner.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller
eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av
bemyndigandet högst ökas med ett belopp om 113 400 kronor. Avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov
kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att erbjuda
strategiska partners delägarskap, möjliggöra förvärv av bolag eller
rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens
marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller
den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Vissa uppgifter

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier och röster i Bolaget till 7 888 427.

Alnarp i september 2017

Styrelsen

IVISYS AB (publ)

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

"-Det är med syftet att ge bolaget möjlighet till ytterligare och
snabbare expansion som vi söker bemyndigande att öka vårt kapital.
För att organisatoriskt kunna motsvara och möta upp kring företagets
positiva utveckling i form av flera och störra kunder samt ökat antal
ordrar kan vi behöva att snabbt öka våra resurser för att inte hamna
i längre leveranstider än vi önskar.

Att öka antalet aktier, ger även möjlighet att bjuda in strategiska
partners i ägarkretsen och att överväga möjliga förvärv som
ytterligare kan stärka bolaget framgent, både med resurser,
teknologier och kunder." säger Jakob Kesje, VD IVISYS.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 september 2017.

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod
för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl
massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med
korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem
med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en "plug and
play"-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS
levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och
mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och
möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan
kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till
olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas
positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/11789/2344921/722517.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.