Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Jetpak Top Holding AB: Kommuniké från årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ)

Årsstämman 2019 i Jetpak Top Holding AB (publ) ("Jetpak" eller
"Bolaget") hölls idag den 29 april 2019 varvid aktieägarna fattade
följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen i Jetpak samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att balanserat resultat, överkursfond samt årets resultat,
totalt 229 954 011 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan
styrelsesuppleanter, i enlighet med valberedningens förslag.
Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor.

Vidare beslutades, enligt valberedningens förslag, att arvodet till
styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 845 000 kronor inklusive
arvode för utskottsarbete (900 000 kronor föregående år, då Henrik
Bonnerup ej erhöll arvode), och utgå till styrelsens och inrättade
utskottsledamöter med följande belopp:

· 250 000 kronor (200 000 kronor) till envar icke anställd
styrelseledamot och 500 000 kronor (500 000 kronor) till
styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;

· 40 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av
ersättningsutskottet och 80 000 kronor (0 kronor) till ordförande av
utskottet som samtidigt inte är anställd; och

· 75 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av
revisionsutskottet och 150 000 kronor (0 kronor) till ordförande av
utskottet som samtidigt inte är anställd.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd
räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Henrik Bonnerup, John Dueholm och
Christian Høy. Lone Møller Olsen och Shaun Heelan valdes till nya
ledamöter. John Dueholm omvaldes som styrelseordförande.

Deloitte AB valdes till revisor för Bolaget. Deloitte AB har meddelat
att auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg kommer vara huvudansvarig.

Principer för inrättande av valberedning

Det beslutades att anta riktlinjer för utseende av en valberedning i
enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen,
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att
teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget,
motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter
utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman,
att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt
för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt
kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med
förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på
sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Incitamentsprogram till anställda

Vid stämman beslutade styrelsen, efter underhandskontakter med större
aktieägare, att dra tillbaka sitt förslag till beslut om
incitamentsprogram genom emission av högst 300 000 teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan
hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.jetpakgroup.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kenneth Marx, CEO, telefon +46 (0) 73 368 54 00, e-mail
kenneth.marx@jetpak.com

Peter Hallman, CFO, telefon + 46 (0) 73 368 52 10, e-mail
peter.hallman@jetpak.se

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, e-mail info@fnca.se,
telefon +46 8 528 003 99

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2019 kl.17:30
CET.

Om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade
leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana
transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat
på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett
unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka
4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk
med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för
marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande
sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik
skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din
leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak - enkla, snabbast
& mest precisa. Jetpak Top Holding AB är sedan 5e december 2018
noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden
SE0012012508 och under kortnamn JETPAK.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jetpak-top-holding-ab/r/kommunike-fran-arssta...
https://mb.cision.com/Main/15439/2798296/1034315.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.