Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

Jeudan A/S: Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2016

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2016

* Omsætning på DKK 936 mio. i første til tredje kvartal 2016 mod DKK 921 mio.
for samme periode sidste år.
* Driftsresultat (EBIT) på DKK 562 mio. mod DKK 540 mio. samme periode sidste
år.
* Rentedækning (EBIT inkl. renteindtægter i forhold til renteomkostninger) på
5,2 gange. Mere end 80 % af Koncernens gældsforpligtelser har fast rente på
0,79 % p.a. i gennemsnitligt 10 år.
* Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 470 mio. mod
DKK 433 mio. samme periode sidste år.
* Rentefaldet i 2016 medfører en regulering af de finansielle
gældsforpligtelser på DKK -890 mio. mod DKK 115 mio. samme periode sidste
år, hvor renten steg. Kursfølsomheden udgør ca. DKK 10,7 mio. ved en
ændring i renten på 0,01 procentpoint.
* Jeudan har vurderet, at der ikke er ændringer til ejendommenes dagsværdi
pr. 30. september 2016.
* Periodens resultat efter skat blev DKK -319 mio. mod DKK 417 mio. samme
periode sidste år.
* Ejendomsinvesteringer på DKK 806 mio.
* Udlejningsprocent i København på 97,8, hvor ca. 90 % af Koncernens
ejendomsportefølje er beliggende.
* For hele 2016 fastholdes de tidligere opjusterede forventninger til et
resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på niveauet DKK 600 mio. på
baggrund af en omsætning på ca. DKK 1,2 mia.

Yderligere oplysninger:

Per W. Hallgren, adm. direktør, tlf. 3947 9102

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed.
Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i
København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af
ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien
sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på kerneværdierne
ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 375 medarbejdere.
Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| DKK mio. 3. kvt. 3. kvt. 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. 2015 |
| |
| 2016 2015 2016 2015 |
| |
| Resultatopgørelse |
| Nettoomsætning 305 291 936 921 1.208 |
| Bruttoresultat 205 199 635 615 809 |
| Resultat før finansielle poster EBIT 181 175 562 540 710 |
| Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) 156 133 470 433 559 |
| Kurs- og værdireguleringer -128 -156 -880 113 502 |
| Resultat før skat 28 -23 -410 546 1.060 |
| Resultat 22 -17 -319 417 819 |
| |
| |
| Balance |
|(ultimo) |
| Investeringsejendomme m.m. 20.682 19.104 20.682 19.104 20.107 |
| Samlede aktiver 20.952 19.249 21.952 19.249 20.306 |
| Egenkapital 4.752 4.791 4.752 4.791 5.193 |
| Forpligtelser 16.200 14.458 16.200 14.458 15.113 |
| |
| |
| Pengestrømme |
| Driftsaktiviteter 165 151 457 445 534 |
| Investeringsaktiviteter 31 -43 -837 -257 -874 |
| Finansieringsaktiviteter -155 60 -70 212 679 |
| Pengestrømme i alt 41 168 -450 400 339 |
| |
| |
| Regnskabsrelaterede nøgletal |
| EBVAT/gns. egenkapital* % 3,1 2,9 9,4 9,4 11,7 |
| Forrentning af egenkapital (ROE)* % 0,4 -0,4 -6,4 9,1 17,1 |
| Egenkapitalandel, ultimo % 22,7 24,9 22,7 24,9 25,6 |
| Rentedækning x 5,9 4,2 5,2 5,0 4,7 |
| |
| Aktierelaterede nøgletal |
| Aktiepris, ultimo (P) DKK 705 676 705 676 778 |
| Indre værdi, ultimo (BV) DKK 429 432 429 432 468 |
| Pris/indre værdi (P/BV) X 1,64 1,56 1,64 1,56 1,66 |
| EBIT pr. aktie (EBITPS)* DKK 16,5 15,8 51,2 48,8 64,1 |
| EBVAT pr. aktie (EBVATPS)* DKK 14,2 12,1 42,8 39,1 50,5 |
| Resultat pr. aktie (EPS)* DKK 2,0 -1,6 -29,0 37,7 74,0 |
| Pengestrømme pr. aktie (CFPS)* DKK 15,0 13,6 41,6 40,2 48,3 |
| Antal aktier, ultimo 1.000 11.086 11.086 11.086 11.086 11.086 |
| Markedsværdi, ultimo DKK mio. 7.816 7.494 7.816 7.494 8.625 |
| |
| * Ikke omregnet til årsbasis |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledelsesberetning

Jeudan-Koncernens omsætning i første til tredje kvartal 2016 udgjorde DKK 936
mio. mod DKK 921 mio. i samme periode sidste år.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde i første til tredje
kvartal 2016 DKK 470 mio. mod DKK 433 mio. samme periode sidste år.

Resultaterne følger forventningerne, og bestyrelsen betragter dem som
tilfredsstillende.

Et faldende renteniveau i første til tredje kvartal 2016 medførte negative
kursreguleringer af de finansielle gældsforpligtelser på DKK 890 mio. mod
positive reguleringer på DKK 115 mio. samme periode sidste år. Opgjort pr.
15. november 2016 er den negative kursregulering forbedret med ca. DKK 360
mio.

Renteafdækning, der sikrer stabilitet i rentebetalinger og dermed medvirker
til stabilitet i resultatudviklingen er en central del af Jeudans strategi.
Dette kan omvendt medføre udsving i kursreguleringen af de finansielle
gældsforpligtelser i perioder med store udsving i renteniveauet.
Kursfølsomheden ved en renteændring på et basispunkt (0,01 %-point) udgør
p.t. ca. DKK 10,7 mio. Jeudans kapitalstrategi er tilrettelagt således, at
disse udsving kan absorberes.

Jeudan har vurderet, at der ikke er ændringer til ejendommenes dagsværdi pr.
30. september 2016.

Resultat efter skat blev DKK -319 mio. mod DKK 417 mio. samme periode sidste
år.

Investeringsmarked og kapitalforhold

Interessen for velbeliggende og attraktive ejendomme med stabilt cash flow i
det indre København er fortsat høj, og efterspørgslen overstiger det aktuelle
udbud, hvilket kombineret med en fortsat lav rente og et større
likviditetsoverskud i markedet påvirker priserne i opadgående retning.

På nyopførte boligejendomme i Københavnsområdet er der fortsat stor interesse
fra primært udenlandske investorer og indenlandske
pensionskasser/forsikringsselskaber, hvilket medfører stigende priser.
Prisstigninger er tilsvarende konstateret ved handel med ældre
boligejendomme.

Ejendomme på Strøget i København med detail/-kontor og bolig oplever en
tilsvarende stor, omend lidt aftagende, investorinteresse, hvor
efterspørgslen primært kommer fra udenlandske investorer. Her ses tillige
pæne prisstigninger.

Udviklingen på såvel boligejendomme som ejendomme på Strøget har den seneste
tid bredt sig til kontorejendomme i København. Dette bevirker, at der også
indenfor dette segment ses pæne prisstigninger. Der har i 2016 været
gennemført handler med afkast under 4 %.

Jeudans ejendomsportefølje er ultimo 2015 værdiansat til et gennemsnitligt
afkast på ca. 4,9 % p.a. Ca. 90 % af ejendomsporteføljen, der er beliggende i
København, er værdiansat til et gennemsnitligt afkast, der er lidt lavere end
4,9 % p.a., mens de resterende ca. 10 % af ejendomsporteføljen, der er
beliggende udenfor København, er værdiansat til et afkast, der er noget
højere end 4,9 % p.a.

Egenkapitalandelen, der ultimo september 2016 udgør 22,7 % skal, udover
ovennævnte værdiansættelse af ejendommene, vurderes i forhold til en
rentedækning der ultimo september 2016 udgør 5,2 gange. Endvidere er mere end
80 % af de finansielle gældsforpligtelser med fast rente (0,79 % p.a.) i
gennemsnitligt 10 år. Som nævnt ovenfor, udgør kursfølsomheden ved en
renteændring på et basispunkt (0,01 %-point) ca. DKK 10,7 mio., hvilket vil
medføre en kursregulering før skat på niveauet DKK +/-1 mia. ved en
renteændring på 1 %-point, svarende til en kursregulering efter skat på ca.
17,5 % af egenkapitalen pr. 30. september 2016.

På denne baggrund anser bestyrelsen kapital- og driftsforholdene for solide og
tilfredsstillende.

Køb/salg

I januar 2015 indgik Jeudan aftale med Fonden Realdania om Jeudans køb af det
endnu ikke opførte underjordiske parkeringsanlæg for enden af Sankt Annæ
Plads ved Skuespilhuset i København K. Parkeringsanlægget med 500 p-pladser
er opført i 2015/2016 og er overtaget pr. 1. april 2016 og købesummen på DKK
140 mio. er erlagt ultimo marts 2016. Herudover kan der blive tale om en
tillægsbetaling afhængig af udviklingen i driften af parkeringsanlægget de

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.