Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Jeudan A/S: Jeudan A/S - Rapport for 1. halvår 2019

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2019

* Omsætning på DKK 775 mio. i første halvår 2019 (H1 2018: DKK 813
mio.)
 
* Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 361 mio. (H1
2018: DKK 341 mio.) ? vækst på 6 %
 
* Udviklingen på ejendomsmarkedet medfører positiv værdiregulering af
ejendomme med DKK 1.035 mio., svarende til 4,1 % af den samlede
ejendomsværdi (H1 2018: DKK -3 mio.)
 
* Faldende renteniveau medfører regulering af de finansielle
gældsforpligtelser på DKK -940 mio. (H1 2018: DKK

 -85 mio.)
                       

* Nye ejendomsinvesteringer i 2019 på DKK 0,7 mia.
 
* Porteføljen af renteaftaler på ca. DKK 11 mia. er ad flere omgange
omlagt til lavere renteniveau i 2019. Seneste omlægning i august
medfører en vægtet rentesats på -0,03 % p.a. og en gennemsnitlig
løbetid på ca. 10 år
 
* Halvårets resultat, nyinvesteringerne samt omlægning af renteaftaler
medfører, at Jeudan for hele 2019 opjusterer forventningen til et
resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 720-750 mio.
(2018: DKK 655 mio.) mod den tidligere opjusterede forventning på DKK
680-720 mio. Omsætningen forventes uændret på niveau med 2018 (2018:
DKK 1.583 mio.)

?Vi aflægger i dag et regnskab for de første 6 måneder med et
tilfredsstillende resultat.  Det bekræfter en fortsat støt fremgang i
driften, og det underbygger vores forventninger om en fortsat positiv
udvikling i EBVAT i 2019 og 2020? siger adm. direktør Per W. Hallgren.

Per W. Hallgren udtaler videre, ?på udlejningsmarkedet konstaterer vi en
stabil og høj efterspørgsel på velfungerende kontorlejemål i København, som
er Jeudans primære aktivitet. Vi kan også konstatere, at der hos kunderne
er en stor interesse for Jeudans serviceniveau og fleksible kontraktvilkår.
På investeringsmarkedet har vi i 1. halvår fortsat konstateret høj
efterspørgsel og fortsat begrænset udbud. Det er derfor tilfredsstillende,
at det lykkedes at gennemføre nye investeringer for ca. DKK 700 mio.  i det
centrale København. Henvendelser fra sælgere indikerer, at 2. halvår også
kan byde på nye investeringer. Første halvårs rentefald cementerer det
nuværende prisniveau på velordnede og velbeliggende ejendomme, og vi er
ikke overbevist om at de stigende priser på disse ejendomme er udtømt.?

Per W. Hallgren slutter: på baggrund af udviklingen i 1. halvår og positive
udsigter i 2. halvår opjusterer vi således forventningerne til EBVAT fra
DKK 680-720 mio. til nu DKK 720-750 mio.?.

Yderligere oplysninger:
Per W. Hallgren, adm. direktør, tlf. 3947 9102

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K

DKK mio. 2. kvt.
2019 2. kvt.
2018 1. halvår
2019 1. halvår
2018 2018
           
Resultatopgørelse          
Nettoomsætning 401 427 775 813 1.583
Bruttoresultat 253 257 480 485 954
Resultat før finansielle poster EBIT 223 228 418 426 834
Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) 197 186 361 341 655
Kurs- og værdireguleringer 542 -102 94 -88 111
Resultat før skat 739 84 455 253 766
Resultat 575 65 355 197 597
           
           
Balance (ultimo)          
Investeringsejendomme m.m. 25.634 23.686 25.634 23.686 24.027
Samlede aktiver 26.024 23.944 26.024 23.944 24.263
Egenkapital 6.929 6.308 6.929 6.308 6.707
Forpligtelser 19.095 17.636 19.095 17.636 17.556
           
           
Pengestrømme          
Driftsaktiviteter 206 169 318 304 590
Investeringsaktiviteter -924 -162 -663 -362 -536
Finansieringsaktiviteter 532 -154 461 -171 -346
Pengestrømme i alt -186 -147 116 -229 -292
           
             
Regnskabsrelaterede nøgletal            
EBVAT/gns. egenkapital* % 2,9 3,0 5,3 5,5 10,2
Forrentning af egenkapital (ROE)* % 8,5 1,0 5,3 3,2 9,3
Egenkapitalandel, ultimo % 26,6 26,3 26,6 26,3 27,6
Rentedækning x 8,4 5,3 7,1 5,0 4,6
             
Aktierelaterede nøgletal            
Aktiepris, ultimo (P) DKK 1.030 986 1.030 986 946
Indre værdi, ultimo (BV) DKK 625 569 625 569 605
Pris/indre værdi (P/BV) X 1,65 1,73 1,65 1,73 1,56
EBIT pr. aktie (EBITPS)* DKK 20,1 20,6 37,7 38,4 75,2
EBVAT pr. aktie (EBVATPS)* DKK 17,7 16,8 32,5 30,8 59,1
Resultat pr. aktie (EPS)* DKK 51,9 5,9 32,0 17,8 53,8
Pengestrømme pr. aktie (CFPS)* DKK 18,6 15,2 28,7 27,5 53,2
Antal aktier, ultimo 1.000 11.086 11.086 11.086 11.086 11.086
Markedsværdi, ultimo DKK mio. 11.419 10.931 11.419 10.931 10.488
             
* Ikke omregnet til årsbasis            

LEDELSESBERETNING

Jeudan-Koncernens omsætning i første halvår 2019 udgjorde DKK 775 mio. mod
DKK 813 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen dækker over en vækst i
ejendomsomsætningen og et mindre fald i omsætningen fra Service.

Resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde DKK 418 mio. mod DKK 426
mio. for samme periode sidste år.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 361 mio. mod
DKK 341 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 6 %.

Resultatet følger forventningen, og bestyrelsen betragter det som
tilfredsstillende.

Jeudan har oplevet et marked for primære kontorejendomme præget af faldne
afkastniveauer i første halvår 2019, der kan henføres til den stærke
efterspørgsel efter velbeliggende kontorejendomme med god bonitet fra såvel
indenlandske som udenlandske kapitalstærke investorer samt det i 2019
fortsat faldende og lave renteniveau, der af markedet forventes at forblive
lavt i en længere tid fremadrettet end tidligere forventninger. Jeudan har
på den baggrund reduceret afkastprocenterne på en stor del af Koncernens
ejendomme i Indre By i København. Den samlede værdiregulering andrager DKK
1.035 mio., svarende til 4,1 % af den samlede ejendomsværdi.
Ejendomsporteføljen har herefter et gennemsnitligt afkast på 4,3 % mod 4,5
% ved årsskiftet.

Et faldende renteniveau gennem første halvår 2019 medfører negative
kursreguleringer af de finansielle gældsforpligtelser m.m. på DKK 940 mio.
mod en negativ regulering for samme periode sidste år på DKK 85 mio. Jeudan
har i august 2019 i forlængelse af det fortsatte rentefald gennemført en
omlægning af renteaftaler for ca. DKK 11 mia. til lavere rente.
Afdækningsprocenten er fastholdt på ca. 82 af de finansielle
gældsforpligtelser over en gennemsnitlig periode på 10 år og med en vægtet
rentesats på -0,03 %.

Udviklingen i første halvår viser robustheden i Jeudans forretningsmodel. 
Jeudan forventer således fortsat et pænt resultat for 2019, trods et
aktuelt rentefald for den 10-årige rente på ca. 1 %-point siden årsskiftet.
En eventuelt kommende rentestigning vil føre til betydelige positive
kursreguleringer og kun i beskedent omfang påvirke de løbende
rentebetalinger.

Investeringsmarked
Interessen for velbeliggende og attraktive ejendomme med stabilt cash flow
i det indre København er fortsat høj, hvor efterspørgslen overstiger det
aktuelle udbud. Dette kombineret med et lavt og fortsat faldende
renteniveau samt et stort likviditetsoverskud i markedet fastholder
generelt priserne på et relativt højt niveau.

Omsætningen af gode kvalitetsejendomme i det centrale København har i
første halvår 2019 været lavere end tidligere år. Der har i første halvår
2019 været en nedgang i transaktionsvolumen på ca. 30 % sammenlignet med
samme periode sidste år. En væsentlig del af dette fald kan henføres til
boligejendomme, blandt andet afledt af usikkerheden omkring fremtiden for
boligreguleringslovens § 5.2 og færre nye boligprojekter.

Det er Jeudans opfattelse, at et fald i omsætningen for
kontorejendomssegmentet ikke skyldes manglende investorefterspørgsel men
mere et manglende udbud af attraktive investeringsmuligheder med et
relativt sikkert afkastpotentiale.

Kontorejendomme vurderes som en mere stabil investering end andre
segmenter, da blandt andet aktuelt høje udlejningsprocenter medfører et
stabilt cash-flow. Der spores stor interesse fra såvel indenlandske som
udenlandske investorer, og indenfor de seneste seks måneder er den
udenlandske efterspørgsel steget blandt en række af de største globale
kapitalfonde og pensionskasser. I samme periode er flere globale
kapitalfonde samt danske fonde med fokus på ejendomme fuldtegnet med mia.
beløb.

Kommende nybyggerier kombineret med en beskeden udvikling i behovet for nye
arbejdspladser kan på sigt medføre stagnerende lejeniveauer i København og
påvirke markedets samlede udlejningsprocenter de kommende år. Jeudan
vurderer dog fortsat risikoen forbundet med investering i kontorejendomme
som moderat i forhold til de aktuelle og faldne afkastkrav.

Generelt efterspørger mange erhvervskunder i dag større fleksibilitet både
i forhold til aftaleforhold og skalering af kontorarealer, hvor Jeudan
allerede for år tilbage har tilpasset aftaleforhold og med sin store
tilstedeværelse i det centrale København kan tilbyde kontorfaciliteter i
Indre By svarende til et multibrugerhus. Kontorhoteller er et andet
fleksibelt segment, som Jeudan arbejder med at udvikle yderligere, ligesom
Jeudan har etableret iværksættermiljøer på Islands Brygge og i København N.

Samlet set har Jeudan oplevet et marked for primære kontorejendomme præget
af faldne afkast i første halvår 2019, der er foranlediget af den stærke
efterspørgsel efter velbeliggende kontorejendomme med god bonitet fra såvel
indenlandske som udenlandske kapitalstærke investorer samt det i 2019
fortsat faldende og lave renteniveau, der af markedet forventes at forblive
lavt i en længere tid fremadrettet end tidligere forventninger.     

Detailejendomme påvirkes af udviklingen i nethandel og i nogen grad af
ændrede indkøbsmønstre. Konsekvenserne vil influere på efterspørgslen, og
hvilke butikstyper der i fremtiden efterspørges. Nethandlen forventes at
påvirke detailbranchen negativt, hvorfor lønsomheden i detailbutikker
generelt forventes at aftage. Risikoen ved investering i detailejendomme
anses derfor som stigende, hvilket forventeligt vil afføde højere
afkastkrav og dermed afmatning i priserne for detailejendomme. Jeudans
portefølje indeholder kun ganske få ejendomme/lejemål i dette segment.

Investering i boligejendomme påvirkes blandt andet af befolkningstilvækst
og flyttemønstre. Nettotilflytningen til København fra andre kommun...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.