Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-04

Jin Jiang International (Holding) Co., Ltd: Aplite offentliggör erbjudandehandling och höjer priset till 42,50 SEK per akt...

ERBJUDANDET SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE LÄMNAS INTE,
VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I NÅGON JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDET
ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER SKULLE VARA FÖRBJUDET.
ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN)
PERSONER I NÅGON JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER
VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

AKTIEÄGARE I USA HÄNVISAS TILL AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION TILL
AMERIKANSKA AKTIEÄGARE" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 11 december 2018 offentliggjorde det av Jinjiang International
Holdings Co., Ltd. ("Jinjiang") ledda internationella konsortiet som
inkluderar SINO-CEE Fund ("Konsortiet"), via Aplite Holdings AB
("Aplite"), ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i
Radisson Hospitality AB (publ) ("Radisson AB") om att förvärva
samtliga aktier som Aplite inte redan äger för 40,00 SEK kontakt per
aktie.

Idag har Aplite höjt erbjudandepriset med 2,50 SEK till totalt 42,50
SEK[1] kontant per aktie ("Erbjudandet"). Priset om 42,50 SEK är
Aplites bästa och slutliga pris. Aplite har också beslutat att
acceptfristen, som löper från den 7 januari till den 4 februari 2019,
inte kommer att förlängas och att likviddagen, som börjar den 7
februari 2019, inte kommer att senareläggas. Genom dessa uttalanden
kan Aplite inte, i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler,
höja erbjudandepriset om 42,50 SEK före eller efter acceptperioden
avslutas, förlänga acceptfristen bortom 4 februari 2019 eller flytta
fram likviddagen.

Mingju Ma, Vice President, Jinjiang International, och
styrelseordförande i Aplite, kommenterar:

"Vi har noterat att samtliga tre oberoende analysfirmor som täcker
Radisson Hospitality AB rekommenderade aktieägarna att använda denna
möjlighet att komma ur sina positioner och acceptera budet redan på
nivån 40,00 SEK. Vi har även noterat att när den oberoende kommittén
inom styrelsen för Radisson Hospitality AB presenterade sitt
uttalande avseende det tidigare erbjudandepriset om 40,00 SEK,
framfördes att likviditeten i aktien skulle kunna ytterligare
försämras till följd av budet. Efter att noggrant ha analyserat
bolaget anser vi att det höjda erbjudandepriset om 42,50 SEK är
mycket rimligt, med en premie på 47,8 procent jämfört med den
opåverkade kursen den 29 juni 2018[2]. Med vårt budpliktsbud på 42,50
SEK kan alla aktieägare sälja till en mycket attraktiv värdering på
en annars utmanande marknad, med kontant betalning och utan courtage.
Därför kan vi bekräfta att vi inte kommer att höja erbjudandepriset
över 42,50 SEK och att vi inte kommer att förlänga acceptperioden
bortom den 4 februari 2019. Vi kommer respektera resultatet av
budpliktstbudet."

Den svenska erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag
godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen.
Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängligt på
svenska och engelska på www.radissonoffer.com, på Pareto Securities
AB:s hemsida www.paretosec.com samt på Aktieinvest FK AB:s hemsida
www.aktieinvest.se. En förtryckt anmälningssedel och ett svarskuvert
distribueras tillsammans med erbjudandehandlingen till de som är
direktregistrerade aktieägare i Radisson AB den 4 januari 2019.
Tryckt erbjudandehandling och anmälningssedel tillhandahålls
kostnadsfritt på begäran av aktieägare. Sådan begäran kan göras till
info@radissonoffer.com.

Det höjda erbjudandepriset motsvarar:

· en premie om cirka 16,4 procent jämfört med stängningskursen om
36,50 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 10 december 2018, vilket
var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet,

· en premie om cirka 47,8 procent jämfört med stängningskursen om
28,75 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 29 juni 2018 (den
"Opåverkade Kursen"), vilket var den sista handelsdagen före
mediespekulationerna avseende HNAs potentiella försäljning av dess
aktier i Radisson AB,

· en premie om cirka 73,0 procent jämfört med den volymvägda
genomsnittskursen om 24,57 SEK per aktie i Radisson AB under de
senaste 90 handelsdagarna fram till och inklusive den 29 juni 2018 på
Nasdaq Stockholm,

· en premie om cirka 68,4 procent jämfört med den volymvägda
genomsnittskursen om 25,24 SEK per aktie i Radisson AB under de
senaste 180 handelsdagarna fram till och inklusive den 29 juni 2018
på Nasdaq Stockholm, och

· en premie jämfört med alla avslut som har gjorts i Radisson ABs
aktier på Nasdaq Stockholm sedan Konsortiet offentliggjorde att det
hade ingått avtal med HNA om förvärv av 87 552 187 aktier i Radisson
AB.

Acceptfristen i Erbjudandet inleds den 7 januari 2019 och avslutas den
4 februari 2019. Likviddag förväntas vara omkring den 7 februari
2019.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande
den 4 januari 2019 kl. 08.25.

Ytterligare information
För ytterligare information om Erbjudandet, se: www.radissonoffer.com
Ytterligare information om Jinjiang finns tillgänglig på:
http://www.jinjiang.com/hq/en

Ytterligare information om Sino CEE Fund finns tillgänglig på:
http://www.sinoceef.com/en/about-us

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta Brunswick Group på:
aplite@brunswickgroup.com

Viktig information
Detta pressmeddelande har upprättats på svenska och engelska. I
händelse av eventuella diskrepanser mellan den svenska
originalversionen och den engelska översättningen ska den svenska
originalversionen ha företräde

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, lämnas inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandedokument måste upprättas
eller att andra registreringsåtgärder måste vidtas, eller som kräver
att andra åtgärder vidtas än sådana som krävs i enlighet med svenska
lagar och bestämmelser.

Detta pressmeddelande, och all dokumentation hänförlig till
Erbjudandet, publiceras inte i, och får inte distribueras till eller
inom, postas eller på annat sätt distribueras eller skickas till
eller inom något land där distribuering eller erbjudande skulle kräva
att några ytterligare åtgärder vidtas eller vara i strid med
tillämpliga lagar och föreskrifter i sådant land. Ingen sådan åtgärd
kommer att tillåtas eller godkännas av Aplite. Varje försök till
accept av Erbjudandet till följd av direkt eller indirekt
överträdelse av dessa restriktioner kan komma att anses vara ogiltiga
och bortses från.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något
kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell
handel eller vid någon nationell börs eller handelsplattform eller
något annat kommunikationsmedel (inklusive och utan begränsning:
telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte
accepteras på något sådant sätt eller med något sådant
kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig eller är
bosatta i dessa jurisdiktioner, om inte tillåtet enligt något
undantag. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation
hänförlig till Erbjudandet kommer att, eller får, postas eller
spridas på annat sätt i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika. Banker, mäklare, säljare eller andra förvaltare som
innehar aktier för personer i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller
någon annan dokumentation som erhålls i samband med Erbjudandet till
sådana personer.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltig och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på en
icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom
eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är
ogiltig och kommer inte att accepteras, om inte tillåtet enligt något
undantag. Varje innehavare av aktier som deltar i Erbjudandet kommer
att intyga att de inte är från, befinner sig i, eller deltar i
Erbjudandet från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på
uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i, eller ger order
om att delta i Erbjudandet från Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika, om inte tillåtet enligt något undantag.
Aplite kommer inte att utbetala någon köpeskilling enligt Erbjudandet
i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika,
om inte tillåtet enligt något undantag.

Viktig information till amerikanska aktieägare
Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande lämnas för aktier i
Radisson AB, ett svenskt aktiebolag. Erbjudandet lämnas i USA i
enlighet med undantag från vissa amerikanska erbjudanderegler som
anges i regel 14d-1(d) i U.S. Securities Exchange Act från 1934,
såsom ändrad ("U.S. Exchange Act"), i enlighet med avsnitt 14(e) i,
och förordning 14E promulgerad under, U.S. Exchange Act och i övrigt
i enlighet med svensk lagstiftning. Följaktligen kommer Erbjudandet
att vara föremål för svenska upplysnings- och andra processkrav,
inklusive avseende rätten att återkalla lämnade accepter,
erbjudandetidplan, likvidhantering och tidpunkter för betalningar,
vilka kan skilja sig avsevärt från sådana som gäller enligt
amerikanska erbjudandeprocesser och lagar.

VARKEN U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON DELSTATLIG
VÄRDEPAPPERS- ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER UNDERKÄNT
ERBJUDANDET, BEDÖMT LÄMPLIGHETEN AV ERBJUDANDET ELLER UTTALAT SIG OM
RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV NÅGOT DOKUMENT HÄNFÖRLIGT TILL
ERBJUDANDET. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I
USA.

Det kan vara svårt för amerikanska aktieägare att genomdriva
rättigheter eller eventuella krav under amerikansk federal
värdepapperslagstiftning eftersom Aplite och Radisson AB befinner sig
utanför USA, och några eller samtliga av dess styrelseledamöter och
ledande befattningshavare kanske inte är bosatta i USA. Amerikanska
aktieägare kanske inte kommer kunna stämma ett icke-amerikanskt bolag
eller dess styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i
icke-amerikanska domstolar för överträdelser av amerikansk
värdepapperslagstiftning. Därutöver kan det vara svårt att tvinga ett
icke-amerikanskt företag eller dess dotterbolag att underkasta sig en
amerikansk domstols dom.

Ersättning som mottas under Erbjudandet av aktieägare som är föremål
för amerikansk beskattning kan utgöra en beskattningsbar transaktion
för amerika...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.