Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari - juni 2019

* Omsättning 75,4 MSEK (62,4)
* Orderingång 76,0 MSEK (68,4)
* Bruttomarginal 44,1 procent (46,0)
* Rörelseresultat 8,4 MSEK (4,9)
* Resultat efter skatt 6,8 MSEK (3,6)

Kommentarer från VD

Det kontinuerliga arbetet med att driva vår tillväxtstrategi gav fortsatt
goda resultat under årets andra kvartal. Denna strategi innefattar
satsningar på sälj och marknadsföring, samt expanderat utbud av både
produkter och tjänster. Vi ökade både orderingången och faktureringen med
bibehållen stark bruttomarginal. Orderingången slutade på 45 MSEK och
omsättningen på 38 MSEK, en ökning med 25% respektive 27% jämfört med samma
period föregående år.

Under kvartalet introducerade vi vår senaste dator, JLT6012, till kunder
inom hamnsegmentet vid den globala hamnmässan i Rotterdam, TOC Europe.
Under tre dagar skapade vi flera nya affärsmöjligheter genom möten med både
befintliga och potentiella kunder samt samarbetspartners inom
hamnsegmentet. I samband med mässan annonserade vi vår slutförda
installation av mer än 100 datorer hos OPCSA:s hamnterminal i Las Palmas,
Kanarieöarna samt leveranser till två nya terminaler i Papua Nya Guinea.

Vi går in i tredje kvartalet med en stark orderstock på 24 MSEK varav
merparten kommer att levereras under andra halvåret. Långsiktigt fortsätter
vi att investera i tillväxtstrategin och transformationen av JLT till en
affärsmodell med större helhetsåtagande, med målet att skapa ökat värde för
kunder, anställda och aktieägare.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2019

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 75,4 MSEK (62,4).
Bruttovinsten uppgick till 33,3 MSEK (28,7) och bruttomarginalen till 44,1
procent (46,0).

Rörelsens omkostnader var 23,9 MSEK (22,6) av detta svarade
personalkostnader för 15,7 MSEK (15,4). Övriga kostnader var 8,1 MSEK
(7,2). EBITDA för perioden uppgick till 9,4 MSEK (6,1).

Avskrivningar under perioden var 1,1 MSEK (1,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 8,4 MSEK (4,9).

Finansnettot uppgick till 0,3 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt
på 8,7 MSEK (4,9).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,9 MSEK belastar resultatet och
resultat efter skatt uppgick till 6,8 MSEK (3,6).

Orderingången under perioden har uppgått till 76,0 MSEK (68,4) och
orderstocken var vid periodens slut 23,8 MSEK (16,6). Andra kvartalets
orderingång var 44,7 MSEK (35,7).

Serviceavtal förskottsfaktureras normalt för hela löptiden vilken varierar
mellan ett och fem år beroende på avtal. Vinstavräkning sker linjärt över
avtalstiden och påverkar orderingången först vid vinstavräkning.
Förutbetalda intäkter för serviceavtal uppgick vid periodens slut till 16,6
MSEK (13,3) av dessa kommer 7,9 MSEK vinstavräknas inom 12 månader.

Kommentarer till resultatet för första halvåret

Koncernens omsättning ökade med 21 procent från föregående år och
orderingången ökade med 11 procent.

I och med att serviceverksamheten i USA har outsorsats från och med tredje
kvartalet 2018 redovisas kostnader för avtalsservice och garanti som
direkta materialkostnader istället för omkostnader. Nettoeffekten är
positiv.

Ökning av omkostnader är hänförligt till ökade kostnader för marknadsföring
som ett led i företagets strategiska inriktning att öka kundnärvaro och
utbud av både produkter och tjänster.

Avsättning för rörliga löner har gjorts med 0,5 MSEK (0,2).

Resultaträkning, MSEK       2019
Kv 2 2018
Kv 2   2019
Kv 1?2 2018
Kv 1?2   2018
Helår
                         
Nettoomsättning       38,3 30,2   75,4 62,4   129,4
                         
Bruttovinst         17,8 14,6   33,3 28,7   60,5
- Bruttomarginal         46,5% 48,2%   44,1% 46,0%   46,5%
                         
  Försäljnings- och Marknadskostnader -6,4 -5,5   -11,9 -10,6  
-21,5
                         
  Organisations- och FoU-kostnader   -6,3 -6,8   -11,9 -12,0  
-23,9
                         
EBITDA         5,1 2,3   9,4 6,1   15,2
- EBITDA marginal       13,3% 7,7%   12,5% 9,8%   11,7%
                         
Avskrivningar         -0,5 -0,6   -1,1 -1,2   -2,4
  Varav:                      
    - Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,1   -0,2 -0,3  
-0,6
  - Utvecklingsutgifter       -0,3 -0,3   -0,6 -0,6   -1,3
  - Goodwill         -0,1 -0,1   -0,3 -0,3   -0,6
                         
Rörelseresultat         4,6 1,7   8,4 4,9   12,7
- Rörelsemarginal       11,9% 5,7%   11,1% 7,9%   9,8%

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 6,2 MSEK (9,2), koncernens likvida medel
uppgick på balansdagen till 50,1 MSEK (35,9) och koncernens nettolåneskuld
till -50,1 MSEK (-35,9), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 58 procent (57) och det egna kapitalet var 54,7
MSEK (45,7) efter utdelning om 6,3 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär
förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20% i aktier
eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet
baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till   -1,9 MSEK (0,2).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och
BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,6 miljoner aktier (4,1) omsatts under perioden vilket
motsvarar 16 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 3,92 SEK vid periodens början och 5,08 vid periodens
slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Eminova Fondkommission AB som
Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 - 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2019

Delårsrapport för januari-september 2019               25 oktober, 2019
Bokslutskommuniké för år 2019                             7 februari, 2020

Växjö den 15 augusti, 2019

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Koncernens räkenskaper*

   
Resultaträkning, MSEK     2019
Kv 2 2018
Kv 2   2019
Kv 1?2 2018
Kv 1?2   2018
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 38,3 30,2   75,4 62,4   130,0
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -20,5 -15,7   -42,1 -33,7   -69,5
  Övriga externa kostnader     -4,8 -3,5   -8,1 -7,2   -13,5
  Personalkostnader     -7,9 -8,7   -15,7 -15,4   -31,8
  Avskrivningar     -0,5 -0,6   -1,1 -1,2   -2,4
Rörelseresultat 4,6 1,7   8,4 4,9   12,7
                       
Finansnetto       -0,1 0,0   0,3 0,0   -0,3
Resultat efter finansiella poster 4,4 1,7   8,7 4,9   12,5
                       
Skatt       -0,9 -0,5   -1,9 -1,3   -2,7
Periodens resultat     3,5 1,2   6,8 3,6   9,7
                       
Resultat per aktie (kronor)     0,12 0,04   0,24 0,13   0,34
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,12 0,04   0,23
0,13   0,34
                       
Balansräkning, MSEK           2019
30 jun 2018
30 jun   2018
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       3,7 5,5   4,6
  Materiella anläggningstillgångar         0,4 0,7   0,5
  Finansiella anläggningstillgångar       0,2 0,0   0,2
Summa anläggningstillgångar   4,2 6,2   5,3
  Varulager             17,8 19,8   19,2
  Kortfristiga fordringar           21,5 18,0   22,0
  Likvida medel och finansiella placeringar     50,1 35,9   43,9
Summa omsättningstillgångar   89,5 73,7   85,2
                       
Summa tillgångar           93,7 79,9   90,4
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Aktiekapital             28,6 27,9   28,6
  Bundet eget kapital           6,4 6,1   7,0
  Ansamlat resultat           19,8 11,7   18,5
Summa eget kapital           54,7 45,7   54,1
Avsättningar             2,0 1,3   1,8
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           37,0 32,9   34,5
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    93,7 79,9   90,4
* Matematisk avrundning

           
   

Kassaflödesanalys, MSEK     2019
Kv 1?2 2018
Kv 1?2   2018
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
  8,7 6,9   14,5
Förändring av rörelsekapital   3,8 5,0   5,4
Löpande verksamheten           12,5 11,9   19,8
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar     0,0 -0,1  
-5,3
Finansieringsverksamheten           -6,3 -2,6   -2,1
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar       6,2 9,2   12,5
             
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar       50,1 35,9   43,9

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.