Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-22

JLT Mobile Computers AB : Delårsrapport januari till september 2015

* Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7)
* Omsättning 59,8 MSEK (55,9)
* Bruttomarginal 46,2 procent (35,0)
* Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3)

Kommentarer från VD

Orderingången återhämtade sig under tredje kvartalet och slutade på 18 MSEK
jämfört med 14 MSEK kvartalet innan. Detta trots att tredje kvartalet
traditionellt är svagt på grund av sommarledighet hos våra kunder. Vi gick in
i tredje kvartalet med en låg orderstock på 2,2 MSEK och återhämtningen i
orderingång skedde främst under senare delen av kvartalet, vilket gav en svag
fakturering på 16 MSEK jämfört med 19 MSEK kvartalet innan. Orderböckerna är
dock stärkta och vi går nu in i fjärde kvartalet med en orderstock på 6,0
MSEK.

JLT:s försäljning inom olja, gas och gruvor påverkas negativt av den pågående
krisen i energisektorn, främst orsakat av det låga oljepriset. JLT har därför
proaktivt drivit en större del av försäljnings- och marknadsaktiviteter mot
andra segment såsom hamnar, lager och transporter där JLT har en stark
närvaro, för att på så sätt kompensera för nergången i energisektorn. Det är
därför positivt att konstatera att den ökade orderingången främst består av
nya kunder inom dessa nya målsegment.

JLT genomförde nya produktlanseringar under kvartalet; Först ut var den nya
truckdatorn JLT1214P för lager- och logistiksegmentet. JLT1214P datorn kommer
med en praktiskt taget okrossbar pekskärm, som dessutom levererar en
användarvänlig upplevelse jämförlig med moderna konsumentprodukter, även vid
användande med skyddshandskar och i fuktiga miljöer. Med JLT1214P-datorn
eliminerar JLT en av de vanligaste orsakerna till datorhaveri vilket ger
kunderna en lägre total ägandekostnad och förbättrad produktivitet. Därefter
lanserade JLT en prestandauppgradering av VERSO serien för "heavy-duty"
segmentet. Med 2,5 till 4 gånger högre processorkapacitet förstärker JLT sin
position som ledande leverantör av stryktåliga datorer för tuffa miljöerna
såsom gruvor, jordbruk, sjöfart och hamnapplikationer.

Som en del i en satsning mot hamnsegmentet har JLT inlett ett partnerskap med
Navis, en ledande leverantör av terminaldriftssystem som används av världens
främsta operatörer av containerterminaler. Under tredje kvartalet slutförde
Navis en oberoende validering av JLT:s datorer som klara för installation i
frakthamnar och containerterminaler som använder Navis terminaldriftssystem.
Genom att låta Navis testa JLT:s VERSO-datorer, och därefter erhålla en
godkänd validering, kan JLT ge sina kunder en extra trygghet vid valet av
JLT.

Med nya produkter, och satsningarna på försäljning och marknadsföring har JLT
tagit viktiga steg i rätt riktning och skapat förutsättningarna för en
långsiktigt lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD
Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2015

För perioden 2015 redovisar koncernen en omsättning på 59,8 MSEK (55,9).
Bruttovinsten uppgick till 27,6 MSEK (19,6) och bruttomarginalen till 46,2
procent (35,0).

Rörelsens omkostnader var 25,0 MSEK (13,6) av detta svarade personalkostnader
för 16,7 MSEK (8,3). Övriga kostnader var 8,4 MSEK (5,3). EBITDA för perioden
uppgick till 2,6 MSEK (6,0).

Avskrivningar under perioden var 0,6 MSEK (0,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,0 MSEK (5,7)

Finansnettot uppgick till 0,2 MSEK (-0,2) vilket gav ett resultat före skatt
på 2,1 MSEK (5,5).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,4 MSEK belastar resultatet men
har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 1,7 MSEK
(4,3).

Orderingången under perioden har uppgått till 60,5 MSEK (52,4) och
orderstocken var vid periodens slut 6,0 MSEK (2,9).

---------------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning, MSEK 2015 2014 2015 2014 Kv 4/14 2014 |
| |
| Kv3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 - Helår |
| Kv 3/15 |
| |
| Nettoomsättning 16,1 21,2 59,8 55,9 # 71,7 |
| |
| Bruttovinst 7,7 7,5 27,6 19,6 # 25,8 |
|- Bruttomarginal 47,8% 35,2% 46,2% 35,0% # 36,0% |
| |
| Försäljnings- och Marknadskostnader -2,8 -1,2 -8,7 -4,1 # -7,1 |
| |
| Organisations- och FoU-kostnad -5,1 -3,1 -16,3 -9,5 # -12,3 |
| |
| EBITDA -0,2 3,2 2,6 6,0 # 6,4 |
|- EBITDA marginal -1,2% 14,9% 4,4% 10,7% # 8,9% |
| |
| Avskrivningar -0,2 -0,1 -0,6 -0,2 # -0,3 |
| Varav: |
| - Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,1 -0,24 -0,2 # -0,3 |
| - Aktiverade utvecklingsutgifter 0,0 0,0 -0,01 0,0 # 0,0 |
| - Goodwill -0,1 0,0 -0,40 0,0 # 0,0 |
| |
| Rörelseresultat -0,4 3,1 2,0 5,7 # 6,0 |
|- Rörelsemarginal -2,5% 14,5% 3,3% 10,3% # 8,4% |
| |
---------------------------------------------------------------------------------------
Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -2,1 MSEK (11,8) vilket är en effekt av
uppbyggnad av rörelsekapital i USA verksamheten. Koncernens likvida medel
uppgick på balansdagen till 18,1 MSEK (17,4) och koncernens nettolåneskuld
till -18,4 MSEK (-17,7), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 62 procent (73) och det egna kapitalet var 33,2 MSEK
(33,6) efter utdelning om 1,9 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
-1,1 MSEK (-0,5).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 23,4 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster, varav 16,6 MSEK i svenska bolag. 3,4 MSEK är
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utsikter för 2015

Med satsningarna gjorda i USA, partnernätverket och nya produkter är
förutsättningarna skapade för en lönsam tillväxt. En stark dollar påverkar
JLT:s konkurrenskraft positivt på amerikanska marknaden.

I Europa bedöms det expanderande partnernätverket att driva försäljningen i
rätt riktning.

Flera kunder inom olja, gas och gruvor har påverkats negativt av det låga
oljepriset och JLT ser förskjutningar av IT investeringar inom dessa segment.
För att kompensera för svagheten i dessa segment har JLT proaktivt fokuserat
försäljning och marknadsföring mot alternativa segment.

Aktien

Totalt har 10,2 miljoner aktier (11,9) omsatts under året vilket motsvarar 38
procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,80 SEK vid årets början och sista notering gjordes till
1,78 SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2015

Bokslutskommuniké för år 2015 9 februari, 2016

Växjö den 22 oktober 2015

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:
Per Holmberg VD 0470 - 53 03 00
Stefan Käck vVD / CFO 0470 - 53 03 21
www.jltmobile.com

------------------------------------------------------------------------------------------
| Koncernens räkenskaper* |
| Resultaträkning, MSEK 2015 2014 2015 2014 2014 |
| |
| Kv3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår |
| |
| Summa rörelsens intäkter 16,1 21,2 59,8 55,9 71,7 |
| |
| Rörelsens kostnader |
| Handelsvaror -8,4 -13,8 -32,1 -36,3 -46,0 |
| Övriga externa kostnader -2,7 -1,8 -8,4 -5,3 -6,8 |
| Personalkostnader -5,2 -2,5 -16,7 -8,3 -12,6 |
| Avskrivningar -0,2 -0,1 -0,6 -0,2 -0,3 |
| Andelar i intresseföretags resultat |
| Rörelseresultat -0,4 3,1 2,0 5,7 6,0 |
| |
| Finansnetto 0,2 -0,2 0,2 -0,2 0,2 |
| Resultat efter finansiella poster -0,3 2,9 2,1 5,5 6,2 |
| |
| Skatt 0,0 -0,6 -0,4 -1,2 -1,8 |
| Periodens resultat -0,2 2,3 1,7 4,3 4,4 |
| |
| Resultat per aktie (kronor) -0,01 0,08 0,06 0,16 0,16 |
| Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) -0,01 0,08 0,06 0,15 0,16 |
| |
| Balansräkning,...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.