Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

JLT Mobile Computers AB : JLT Delårsrapport januari - mars, 2016

* Orderingång 41,9 MSEK (28,7)
* Omsättning 24,5 MSEK (24,6)
* Bruttomarginal 45,7 procent (42,7)
* Rörelseresultat 2,4 MSEK (1,8)
* Resultat efter skatt 1,6 MSEK (1,5)

Kommentarer från VD

Året har startat med en stark orderingång under första kvartalet, speciellt på
amerikanska marknaden där vi bland annat i hård konkurrens vann en storaffär
för nya JLT1214P datorn hos ett ledande transportföretag med ett värde på 9
MSEK. Dessutom tog vi ett flertal nya affärer inom transport- och
logistiksegmentet i Europa. Totala orderingången slutade på 42 MSEK vilket är
en ökning med 45% jämfört med första kvartalet året innan. Leveranserna av
dessa order är påbörjade med planerad slutleverans i början av juli.

Under 2015 lanserade vi JLT:s varumärke på amerikanska marknaden och
investerade i uppstarten av USA-verksamheten som vi förvärvade i december
2014. Gradvis har vi byggt upp vår pipeline av nya prospekt och under detta
kvartal skördar vi frukten av detta arbete med flera vunna order. Den goda
orderingången visar också på en god efterfrågan av JLT:s senaste produkter,
såsom JLT1214P datorn med en praktiskt taget okrossbar pekskärmsteknologi och
VERSO+ 10, 10 tums datorn med marknadens minsta format.

Till delar av vårt sortiment har leverans av komponenter påverkats av
jordbävningen i Japan nyligen, vilket kommer att påverka kundleveranser under
andra och även tredje kvartalet i år. I vilken omfattning är fortfarande inte
klarlagt.

Vi går in i andra kvartalet med en stark orderbok om 28 MSEK varav en stor del
skall levereras i andra kvartalet. Med vår nya närvaro i USA, nya produkter
och fortsatt satsning på försäljning och marknadsföring har vi skapat
förutsättningarna för att driva en långsiktig lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD
Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2016

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 24,5 MSEK (24,6).
Bruttovinsten uppgick till 11,2 MSEK (10,5) och bruttomarginalen till 45,7
procent (42,7).

Rörelsens omkostnader var 8,5 MSEK (8,4) av detta svarade personalkostnader
för 5,7 MSEK (5,6). Övriga kostnader var 2,8 MSEK (2,9). EBITDA för perioden
uppgick till 2,7 MSEK (2,1).

Avskrivningar under perioden var 0,3 MSEK (0,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,4 MSEK (1,8)

Finansnettot uppgick till -0,4 MSEK (0,1) vilket gav ett resultat före skatt
på 2,0 MSEK (2,0).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,4 MSEK belastar resultatet men
har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 1,6 MSEK
(1,5).

Orderingången under perioden har uppgått till 41,9 MSEK (28,7) och
orderstocken var vid periodens slut 28,2 MSEK (9,4).

--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning, MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 |
| |
| Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Helår |
| |
| Nettoomsättning 24,5 15,9 24,5 24,6 81,1 |
| |
| Bruttovinst 11,2 6,2 11,2 10,5 36,2 |
|- Bruttomarginal 45,7% 39,2% 45,7% 42,7% 44,6% |
| |
| Försäljnings- och Marknadskostnader -3,0 -3,0 -3,0 -2,4 -12,4 |
| |
| Organisations- och FoU-kostnader -5,5 -2,8 -5,5 -6,0 -20,2 |
| |
| EBITDA 2,7 0,4 2,7 2,1 3,6 |
|- EBITDA marginal 10,9% 2,5% 10,9% 8,3% 4,4% |
| |
| Avskrivningar -0,3 -0,1 -0,3 -0,2 -1,0 |
| Varav: |
| - Materiella anläggningstillgångar 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,5 |
| - Immateriella anläggningstillgångar -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 |
| - Goodwill -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,5 |
| |
| Rörelseresultat 2,4 0,3 2,4 1,8 2,5 |
|- Rörelsemarginal 9,7% 1,8% 9,7% 7,5% 3,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -3,4 MSEK (-2,0) koncernens likvida medel uppgick
på balansdagen till 14,2 MSEK (18,2) och koncernens nettolåneskuld till -14,2
MSEK (-18,5), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 65 procent (65) och det egna kapitalet var 35,0 MSEK
(35,2).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
-0,1 MSEK (-0,3).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 18,7 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster, varav 12,4 MSEK i svenska bolag. 2,7 MSEK är
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,1 miljoner aktier (4,2) omsatts under perioden vilket motsvarar
15 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,74 SEK vid periodens början och 2,67 vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2016

Delårsrapport för januari-juni 2016 12 augusti, 2016
Delårsrapport för januari-september 2016 21 oktober, 2016
Bokslutskommuniké för år 2016 10 februari, 2017

Växjö den 10 maj 2016

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:
Per Holmberg VD 0470 - 53 03 00
Stefan Käck vVD / CFO 0470 - 53 03 21
www.jltmobile.com

------------------------------------------------------------------------------------------
| Koncernens räkenskaper* |
| Resultaträkning, MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 |
| |
| Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Helår |
| |
| Summa rörelsens intäkter 24,5 15,9 24,5 24,6 81,1 |
| |
| Rörelsens kostnader |
| Handelsvaror -13,3 -9,7 -13,3 -14,1 -44,9 |
| Övriga externa kostnader -2,8 -1,6 -2,8 -2,9 -10,9 |
| Personalkostnader -5,7 -4,2 -5,7 -5,6 -21,7 |
| Avskrivningar -0,3 -0,1 -0,3 -0,2 -1,0 |
| Andelar i intresseföretags resultat |
| Rörelseresultat 2,4 0,3 2,4 1,8 2,5 |
| |
| Finansnetto -0,4 0,4 -0,4 0,1 0,1 |
| Resultat efter finansiella poster 2,0 0,7 2,0 2,0 2,6 |
| |
| Skatt -0,4 -0,6 -0,4 -0,4 -0,7 |
| Periodens resultat 1,6 0,1 1,6 1,5 1,9 |
| |
| Resultat per aktie (kronor) 0,06 0,00 0,06 0,06 0,07 |
| Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,06 0,00 0,06 0,06 0,07 |
| |
| Balansräkning, MSEK 2016 2015 2016 |
| |
| 31 mar 31 mar 31 dec |
| |
| Tillgångar |
| Immateriella anläggningstillgångar 3,4 2,8 3,0 |
| Materiella anläggningstillgångar 1,3 1,1 1,3 |
| Finansiella anläggningstillgångar 2,9 3,7 3,2 |
| Summa anläggningstillgångar 7,7 7,7 7,4 |
| Varulager 12,7 9,5 16,2 |
| Kortfristiga fordringar 19,6 19,1 12,0 |
| Likvida medel 14,2 18,2 17,6 |
| Summa omsättningstillgångar 46,5 46,8 45,7 |
| |
| Summa tillgångar 54,2 54,5 53,2 |
| |
| Eget kapital, avsättningar och skulder |
| Bundet eget kapital 28,3 28,6 28,3 |
| Ansamlat resultat 6,8 6,6 5,1 |
| Summa eget kapital 35,0 35,2 33,3 |
| Långfristiga skulder - - - |
| Kortfristiga skulder ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.