Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-13

JLT Mobile Computers AB : JLT Delårsrapport januari till juni 2015

· Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7)· Omsättning 43,7 MSEK (34,6)· Bruttomarginal 45,7 procent (34,9)· Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0)Kommentarer från VD

Uppstarten av JLT:s USA-bolag går enligt plan och med investeringar i
försäljning och marknadsföring bygger vi nu JLT:s varumärke och förstärker
positionen i USA. USA-etableringen har för årets första halvår resulterat i
en ökning av omsättningen med 9 MSEK och orderingången med 4 MSEK jämfört med
samma period året innan. Ökad försäljning av tillbehör och tjänster,
bruttomarginal i USA-bolaget och en stark US-dollar resulterade i att
bruttomarginalen ökade och slutade på 46 procent för perioden. Med egen
representation på den viktiga USA-marknaden, som stod för närmare hälften av
omsättningen 2014, får JLT en direkt access till slutkunder,
systemintegratörer och återförsäljare, vilket är avgörande för att förstå
kundbehov, säkra befintliga affärer och aktivt driva en expansion.

Den teknologiuppgradering som lanserades under förra kvartalet har mottagits
väl av kunder och majoriteten av de produkter som skeppas idag innehåller den
nya teknologin. Genom att investera i fortsatt produktutveckling ligger JLT i
framkant inom sitt segment.

Den pågående krisen i energisektorn, främst orsakat av det låga oljepriset,
påverkar JLT:s försäljning av stryktåliga "heavy-duty"-datorer till kunder
inom olja, gas och gruvor negativt. Detta är huvudorsaken till att
orderingången för andra kvartalet är lägre än normalt, vilket i sin tur gör
att orderstocken vid 3:e kvartalets början endast är 2,2 MSEK. JLT styr nu en
större del av försäljning- och marknadsaktiviteterna mot andra segment såsom
hamnar, lager och transporter där JLT har en stark närvaro, för att på så
sätt kompensera för nergången i energisektorn.

Med etableringen i USA, nya produkter, och satsningarna på försäljning och
marknadsföring har JLT tagit viktiga steg i rätt riktning och skapat
förutsättningarna för en långsiktigt lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers
Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2015

För första halvåret 2015 redovisar koncernen en omsättning på 43,7 MSEK
(34,6). Bruttovinsten uppgick till 20,0 MSEK (12,1) och bruttomarginalen till
45,7 procent (34,9).

Rörelsens omkostnader var 17,2 MSEK (9,3) av detta svarade personalkostnader
för 11,4 MSEK (5,8). Övriga kostnader var 5,7 MSEK (3,5). EBITDA för perioden
uppgick till 2,8 MSEK (2,8).

Avskrivningar under perioden var 0,4 MSEK (0,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,4 MSEK (2,7)

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (-0,1) vilket gav ett resultat före skatt
på 2,4 MSEK (2,6).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,4 MSEK belastar resultatet men
har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 2,0 MSEK
(2,0).

Orderingången under perioden har uppgått till 42,4 MSEK (38,9) och
orderstocken var vid periodens slut 2,2 MSEK (10,7).

Kommentarer till resultatet för första halvåret

Koncernens omsättning ökade 26 procent från föregående år och orderingången
ökade med 10 procent.

Bruttomarginalen har haft en fortsatt ökande trend och är en effekt av
försäljning av tillbehör och tjänster, speciellt i USA, samt bruttomarginal i
USA bolaget.

USA verksamheten som är konsoliderad i koncernen från och med 21 november 2014
ger resultatpåverkan genom försäljningsmarginal i USA samt tjänsteintäkter
och tillbehörsförsäljning. Omkostnader påverkas av försäljningsomkostnader,
administration och kostnader för tjänsteproduktion.

---------------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning, MSEK 2015 2014 2015 2014 Kv 3/14 2014 |
| |
| Kv2 Kv 2 Kv 1-2 Kv 1-2 - Helår |
| Kv 2/15 |
| |
| Nettoomsättning 19,2 18,4 43,7 34,6 80,8 71,7 |
| |
| Bruttovinst 9,5 6,5 20,0 12,1 33,7 25,8 |
|- Bruttomarginal 49,5% 35,4% 45,7% 34,9% 41,6% 36,0% |
| |
| Försäljnings- och Marknadskostnader -3,5 -1,6 -5,9 -2,9 -10,1 -7,1 |
| |
| Organisations- och FoU-kostnad -5,2 -3,3 -11,3 -6,4 -18,3 -12,3 |
| |
| EBITDA 0,8 1,7 2,8 2,8 5,2 6,4 |
|- EBITDA marginal 4,0% 9,0% 6,4% 8,1% 6,5% 8,9% |
| |
| Avskrivningar -0,2 -0,1 -0,4 -0,2 -0,6 -0,3 |
| Varav: |
| - Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,1 -0,15 -0,2 -0,3 -0,3 |
| - Aktiverade utvecklingsutgifter 0,0 0,0 -0,01 0,0 0,0 0,0 |
| - Goodwill -0,1 0,0 -0,26 0,0 -0,3 0,0 |
| |
| Rörelseresultat 0,5 1,6 2,4 2,7 4,6 6,0 |
|- Rörelsemarginal 2,8% 8,6% 5,4% 7,7% 5,7% 8,4% |
| |
---------------------------------------------------------------------------------------
Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -3,0 MSEK (5,7) vilket är en effekt av uppbyggnad
av rörelsekapital i USA verksamheten. Koncernens likvida medel uppgick på
balansdagen till 17,2 MSEK (11,4) och koncernens nettolåneskuld till -17,5
MSEK (-11,9), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 64 procent (73) och det egna kapitalet var 33,3 MSEK
(31,3) efter utdelning om 1,9 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
-0,5 MSEK (-0,1).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 23,3 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster, varav 16,5 MSEK i svenska bolag. 3,5 MSEK är
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utsikter för 2015

Med satsningarna gjorda i USA, partnernätverket och nya produkter är
förutsättningarna skapade för en lönsam tillväxt. En stark dollar påverkar
JLT:s konkurrenskraft positivt på amerikanska marknaden.

I Europa bedöms det expanderande partnernätverket att driva försäljningen i
rätt riktning.

Flera kunder inom olja, gas och gruvor har påverkats negativt av det låga
oljepriset och JLT ser förskjutningar av IT investeringar inom dessa segment.

Låg ingående orderstock i kombination med lägre aktivitet på marknaden under
sommarmånaderna gör att omsättningen i 3:e kvartalet kommer att bli svag.

Aktien

Totalt har 7,0 miljoner aktier (9,1) omsatts under året vilket motsvarar 26
procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,80 SEK vid årets början och sista avslut gjordes till
2,44 SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2015

Delårsrapport för januari-september 2015 22 oktober, 2015
Bokslutskommuniké för år 2015 9 februari, 2016

Växjö den 13 augusti 2015

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:
Per Holmberg VD 0470 - 53 03 00
Stefan Käck vVD / CFO 0470 - 53 03 21
www.jltmobile.com

------------------------------------------------------------------------------------------
| Koncernens räkenskaper* |
| Resultaträkning, MSEK 2015 2014 2015 2014 2014 |
| |
| Kv2 Kv 2 Kv 1-2 Kv 1-2 Helår |
| |
| Summa rörelsens intäkter 19,2 18,4 43,7 34,6 71,7 |
| |
| Rörelsens kostnader |
| Handelsvaror -9,7 -11,9 -23,7 -22,5 -46,0 |
| Övriga externa kostnader -2,9 -1,8 -5,7 -3,5 -6,8 |
| Personalkostnader -5,9 -3,0 -11,4 -5,8 -12,6 |
| Avskrivningar -0,2 -0,1 -0,4 -0,2 -0,3 |
| Andelar i intresseföretags resultat |
| Rörelseresultat 0,5 1,6 2,4 2,7 6,0 |
| |
| Finansnetto -0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,2 |
| Resultat efter finansiella poster 0,4 1,4 2,4 2,6 6,2 |
| |
| Skatt 0,0 -0,3 -0,4 -0,6 -1,8 |
| Periodens resultat 0,4 1,1 2,0 2,0 4,4 |
| |
| Resultat per aktie (kronor) 0,02 0,04 0,07 0,08 0,16 |
| Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,01 0,04 0,07 0,07 0,16 |
| |
| Balansräkning, ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.