Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-07

JLT Mobile Computers AB : KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen
den 6 maj 2015 kl. 16.00 på PM&Vänner Hotell, Västergatan 10 i Växjö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29
april 2015, dels anmält sin avsikt att delta senast onsdagen den 29 april
2015.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna
i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2015. Detta innebär
att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ),
Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till
stefan.kack@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00)
eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall,
det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare
avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget
på ovan angivna adress.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och
balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14. Val av styrelse och revisor
15. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av
teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse därav
16. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2014 om 0,07 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 maj 2015. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att
utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 13 maj 2015. Sista dag för
handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 6 maj
2015.

STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)

Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50
procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att
till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ulf Ahlén, att
styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att
styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Jan Olofsson och
Per Ädelroth omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ulf
Ahlén omväljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till
405.000 kronor, varav 145.000 kronor till styrelsens ordförande samt 65.000
kronor vardera till övriga ledamöter, att bolaget ska ha en revisor utan
suppleanter, att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning inom ramen för offert.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV
VIDAREÖVERLÅTELSE DÄRAV (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vederlagsfritt ge ut högst
1.000.000 teckningsoptioner 2015/2018. Rätt att teckna teckningsoptionerna
ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets
helägda dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB, för vidareöverlåtelse
till nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga
anställda inom JLT-koncernen.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 30 juni 2018 teckna en
ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå
till 130 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie
under de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman 2015.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets
långsiktiga utveckling att de ledande befattningshavarna och övriga anställda
i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett incitamentsprogram.

JLT Mobile Computers Sweden AB ska, i enlighet med styrelsens instruktioner,
överlåta teckningsoptioner 2015/2018 till koncernens nuvarande och/eller
tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda. Sådan
överlåtelse ska i Sverige ske mot betalning motsvarande teckningsoptionernas
teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället, beräknat enligt
Black&Scholes-modell, och vid överlåtelse i utlandet i enlighet med
sedvanliga villkor för optionserbjudanden till mottagare i respektive land.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande
villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 1.000.000,
vilket motsvarar cirka 3,6 procent av antalet aktier och röster. Utestående
optionsprogram finns i enlighet med årsstämmans beslut den 7 maj 2013,
omfattande 1.000.000 teckningsoptioner. Total utspädning från 2013 års
program och det nu föreslagna programmet motsvarar cirka 6,9 procent av
antalet aktier och röster i bolaget.

Beslutet, innefattande även godkännande av JLT Mobile Computers Sweden AB:s
vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och
övriga anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och
på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna
erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Växjö i april 2015
Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Käck, vVD, 0470-53 03 21
stefan.kack@jltmobile.com

Kallelse till Årsstämma
http://hugin.info/3085/R/1909082/680440.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: JLT Mobile Computers AB via Globenewswire

HUG#1909082

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.